Medindex pro lékaře Časopisy: novinky Časopisy

Časopisy

Výběr z knihovny

Journal of...

Journal of Investigative Dermatology

22.10.2018 - TGFβ, fibronektin a integrin α5β1 podporuje invazi bazocelulárního karcinomu Bazocelulární karcinom je nejčastějším typem nádorových afekcí kůže a je častým problémem stárnoucí populace. Dle klinických a histologických charakteristik se BCC...
The Lancet

The Lancet

20.10.2018 - Konzervativní terapie v primární péči ‒ kortikoidní injekce vs. fixační dlaha na noc V této studii autoři srovnávali efektivitu, jak ve výsledku, tak ekonomickou, konzervativní léčby syndromu karpálního tunelu. Konzervativní léčba může...
Blood

Blood

19.10.2018 - Mnohočetný myelom, CD8+ T lymfocyty a TIGIT Autologní transplantace kmenových buněk (SCT) je standardní terapií u mnohočetného myelomu, pacientům prodlužuje přežití bez progrese. Malá kohorta pacientů dosáhne dlouhodobé kontroly nad nemocí, ale...
NEJM

NEJM

18.10.2018 - Efekt suplementů s n-3 mastnými kyselinami u diabetu mellitu Zvýšený příjem n-3 mastných kyselin je dle observačních studií spojený se snížením rizika kardiovaskulárních nemocí, ale tyto výsledky zatím nebyly ověřeny v randomizované studii....
Cell - Immunity

Cell - Immunity

17.10.2018 - B lymfocyty jsou dominantní antigen prezentující buňky, které aktivují naivní CD4 T lymfocyty po imunizaci nanočásticemi s antigenem z viru B lymfocyty mohou prezentovat antigen CD4 T lymfocytům. Doposud se za hlavní aktivátory naivních CD4 T...
PNAS

PNAS - October 16, 2018

16.10.2018 - NMDAR-Abs mění dynamiku kortikálních mikrookruhů Autoprotilátky proti NMDA receptorům (NMDAR-Abs) způsobují autoimunitní encefalitidu s různými změnami na EEG. Nemoc se klinicky projevuje jako změny chování, často je pacientovi zprvu dána i...
The Lancet

The Lancet

13.10.2018 - Účinnost a bezpečnost ustekinumabu u pacientů s aktivním systémovým lupusem: multicentrická dvojitě zaslepená randomizovaná kontrolovaná studie fáze 2 Ustekinumab je monoklonální protilátka cílící na IL-12 a IL-23 a je schválený pro léčbu...
Blood

Blood

12.10.2018 - Fáze 1b studie s použitím obinutuzumabu, ibrutinibu a venetoclaxu u relabující refrakterní chronické lymfatické leukémie Cílená terapie zahrnující anti-CD20 monoklonálních protilátek, tj. obinutuzumab, inhibitor Brutonovy kinázy ibrutinib a...
NEJM

NEJM - October 11, 2018

11.10.2018 - Načasování dialýzy u pacientů s akutním poraněním ledvin a septickým šokem Akutní renální poranění je nejčastější komplikací u pacientů v septickém šoku a výrazně zvyšuje riziko úmrtí pacienta. Součástí terapie je také...
The Journal of...

The Journal of Immunology - October 15, 2018

11.10.2018 - Virus chřipky A způsobuje chronickou plicní nemoc, která je v místě zbytků aktivní virové RNA Klinické a experimentální observace předpokládají, že chronická plicní nemoc má přímou souvislost s virovými respiračními infekcemi. Zatím však...
PNAS

PNAS - October 09, 2018

09.10.2018 - VEGF B je silný antioxidant VEGF B byl objeven již před mnoha lety. Zatímco VEGF A byl detailně zkoumán, resp. jeho funkce, u VEGF B tomu tak není. Nejsou známy funkce ani zapojení do signalizace. Léky, které inhibují VEGF B a ostatní členy VEGF...
AJHG, June 07, 2018

AJHG, June 07, 2018 - June 07, 2018

08.06.2018 - https://www.cell.com/ajhg/fulltext/S0002-9297(18)30159-9 βIV spektrinopatie způsobují mentální retardaci, vrozenou hypotonii a motorickou axonální neuropatii βIV spektrin je spojen s ankyrinem G (AnkG) a clusteroují iontové kanály na iniciálních...