Medindex pro lékaře Časopisy: novinky Časopisy

Časopisy

Výběr z knihovny

NEJM

NEJM

13.12.2018 - Imunitní únik AML buněk během relapsu po alogenní transplantaci Konsolidační terapie u akutní myeloidní leukémie, alogenní transplantace hematopoetických kmenových buněk je ověřenou léčbou, při níž dochází také k reakci mediované graft vs....
PNAS

PNAS

11.12.2018 - Zralé oligodendrocyty mohou remyelinizovat axony Endogenní remyelinizace v CNS může vést až k obnovení funkcí, ale např. u roztroušené sklerózy nedochází ke kompletní obnově myelinu. Podpora remyelinizace je hlavním terapeutickým cílem k...
Biology of Blood and...

Biology of Blood and Marrow Transplantation

10.12.2018 - Ztráta funkce NLRP3 jako profylaxe proti GvH nemoci NLRP3 je zapojen do patogeneze GvH nemoci, ale mechanismus působení není zcela znám. K ozřejmení vlivu NLRP3 na hepatickou GvH nemoc byl vytvořen myší model alogenní transplantace hematopoetických...
The Lancet

The Lancet

09.12.2018 - Ixekizumab, interleukin 17A antagonista, v léčbě ankylozující spodlylitidy u pacientů bez předchozí biologické léčby bDMARD (biological disease-modifying anti-rheimatic drugs) jsou doporučovanou léčbou u spondylartritidy, které nereagují na...
JACI

JACI - December 2018

07.12.2018 - Mastocyty regulují CD4 lymfocytární diferenciaci v nepřítomnosti prezentace antigenu Antigen prezentující buňky mají schopnost iniciovat a regulovat vrozenou i adaptivní imunitní odpověď. V předešlé studii autoři odhalili roli NAD+ v T...
NEJM

NEJM

06.12.2018 - Pantoprazol u pacientů s rizikem krvácení do GIT na JIP Profylaxe vzniku vředů v GIT, gastrointestinální stres s ulcerací, je často podávání pacientům na JIP, ale benefit této léčby není zcela potvrzen. Autoři vytvořili evropskou...
Blood

Blood - December 06, 2018

06.12.2018 - Indolové deriváty produkované střevní mikrobiotou limitují skrze IFN 1 odpověď GvH nemoc Střevní mikrobiota u pacientů po alogenní transplantaci kostní dřeně moduluje reakci GvH a systémový zánětlivý stav, který je iniciovaný dárcovskými T...
PNAS

PNAS

05.12.2018 - Biologicky dané pohlaví ovlivňuje účinnost vakcíny a ochranu před chřipkou u myší Biologicky dané pohlaví ovlivňuje adaptivní imunitní odpověď, která může mít vliv na průběh chřipkové infekce i účinnost vakcíny. Autoři infikovali...
JEM

JEM

04.12.2018 - TLR8 a jeho endogenní ligand miR-21 přispívají i neuropatické bolesti v myších DRG Toll like receptory 8 (TLR8) rozpoznávají nukleové kyseliny a jejich aktivace je spojená s bolestí a svědění. V této studii autoři vytvořili Tlr8−/− myši,...
The Lancet

The Lancet - Dec 01, 2018

02.12.2018 - Účinnost a bezpečnosti filgotinibu v léčbě pacientů s aktivní psoriatickou artritidou (EQUATOR) JAK1 signální cesta je zapojena do patogeneze proriatické artritidy. Autoři ve druhé fázi studie sledovali účinnost a bezpečnost filgotinibu,...
Blood

Blood

30.11.2018 - TET2 deficit vede k CSF závislé klonální expanzi dysfunčnícherytroidních progenitorů Myelodysplatický syndrom (MDS) patří mezi klonální poruchy hematopoetické kmenové buňky, což vede k inefektivní hematopoéze. U pacientů je často anémie, ale...
NEJM

NEJM

29.11.2018 - Efekt genetické diagnostiky u pacientů s předtím neurčenou nemocí Mnoho pacientů s obtížemi zůstává bez diagnózy i přesto, že jsou podrobně vyšetřování. UDN (undiagnosed disease network) je multidisciplinární model, který má odhalovat...
PNAS

PNAS

28.11.2018 - Role humorální imunity proti HBV v patogenezi akutního jaterního selhání Infekce virem hepatitidy B je spojená i s akutním selháním jater (ALF), kdy je jedinou možností provést transplantaci jater, jinak stav končí smrtí pacienta. Vzhledem k velmi...
The Journal of Immunology

The Journal of Immunology

26.11.2018 - Aeroalergeny exacerbují infekci Histoplasma capsulatum Alergeny, jako např. roztoči a papain, indukují silnou Th2 odpověď, která je spojená také s nárůstem hladin IL-4, IL-5 a IL-13 a eosinofilií v dýchacích cestách. Histoplasma capsulatum je...
Cell - Immunity

Cell - Immunity

23.11.2018 - Osa IL-23-IL-22 reguluje střevní mikrobiální homeostázu a ochraňuje před dietou indukovanou aterosklerózou Střevní mikrobiom, komenzální bakterie, jsou zapojené do regulace imunitní odpovědi, a naopak, imunitní systém a cytokinová signalizace...
The Lancet

The Lancet

23.11.2018 - Vliv lorcaserinu na prevenci a remisi diabetu typu II u pacientů s nadváhou nebo obezitou Existuje přímá souvislost mezi tělesnou váhou a rizikem diabetu. Lorcaserin je selektivní agonista serotoninových 2C receptorů, který suprimuje chuť k jídlu a...
NEJM

NEJM

22.11.2018 - AR101 orální imunoterapie pro léčbu alergie na arašídy Pro léčbu alergie na arašídy není schválená terapie, přestože tento typ může pacienta i ohrozit na životě. Třetí fáze studie pracovala s pacienty s alergií na arašídy ve věku 4‒55...
Blood

Blood

22.11.2018 - Transferinový receptor 2 je potenciálním cílem pro léčbu β-talasémie β-talasémie jsou genetické choroby, které jsou charakterizovány anémií, neefektivní erytropoezu a přetížením železem. Současné terapeutické postupy u těžkých případů...
PNAS

PNAS

20.11.2018 - Ochranná imunita v rekurentních stafylokokových infekcích reflektuje lokalizovanou imunitní signaturu a „paměť“ makrofágů Staphylococcus aureus je jednou z nejčastějších kožních a podkožních infekcí (SSSI). Předešlou studií se odhalila...
Cell - Host & Microbe

Cell - Host & Microbe

19.11.2018 - Norovirová infekce u myší indukuje Th1 zánětlivou odpověď na potravinové antigeny Střevní reovirové infekce aktivují Th1 imunitní odpověď na potravinové antigeny. Je otázka, zda takto nepůsobí i další viry. Autoři prokázali, že akutní CW3...
The Lancet

The Lancet

18.11.2018 - Časná léčba vaginálních bakteriálních infekcí klindamycinem v těhotenství Předčasný porod, před 37. týdnem, je nejčastější příčinou perinatální mortality a morbidity. Léčba vaginálních bakterióz během těhotenství může redukovat...
Biology of Blood and...

Biology of Blood and Marrow Transplantation

16.11.2018 - Pretransplantační hodnoty sérového citrulinu predikují GvH nemoc Potransplantační biomarkery akutní GvH nemoci a nerelapsové mortality po allogenní transplantaci hematopoetických buněk jsou intenzivně zkoumány, ale nejsou vytipovány markery, které...
NEJM

NEJM

15.11.2018 - Přežití po minimální invazivní radikální hysterektomii u pacientek v časném stadiu rakoviny cervixu Minimálně invazivní chirurgické postupy jsou alternativou k otevřené operaci při radikální hysterektomii u pacientek v časných stadiích...
Blood

Blood

15.11.2018 - Notch signalizace mediovaná delta-like ligandem 1 a 4 kontroluje patogenezi chronické GvH nemoci u myší Chronická GvH nemoc je hlavní příčinou komplikací po alogenní transplantaci hematopoetických buněk (all-HCT) a zůstává tak oblastí v...
PNAS

PNAS

14.11.2018 - microRNA-378 podporuje autofagii a inhibuje apoptózu v kosterních svalech Metabolická regulace buněčné smrti je velmi komplexní a programovaná. Během života buňky je mnoho checkpointů, které určují její další osud buňky v reakci na metabolické...
The Journal of Immunology

The Journal of Immunology

13.11.2018 - Leukocytární CD300a vede k rezoluci myšího alergického zánětu CD300a je inhibiční receptor exprimovaný mastocyty a eozinofily během alergického zánětu. Zatím nebyla určována dynamika exprese a potenciální role v rezoluci zánětu. Autoři...
JEM

JEM

09.11.2018 - Neutrofily podporují homeostázu i patologický stav v naivních tkáních Neutrofily infiltrují tkáně, které jsou poškozené, narušené a pomáhají je ochránit a podpořit regeneraci. Mohou však také naopak tkáně vážně poškodit. Doposud se...
Blood

Blood

08.11.2018 - Mutace genu EPHB2 vede k vážných funkčním defektům trombocytů EPHB2 tyrozin kinázový receptor je zapojen do trombocytárních funkcí. Autoři popisují, že varianta EPHB2 genu ovlivnila trombocyty u dvou sourozenců (P1 a P2) z rodiny s případy...
PNAS

PNAS

07.11.2018 - Kódující mutace v NUS1 se podílení na Parkinsonově nemoci Celogenomovým sekvenování byly úspěšně identifikovány genetické faktory stojící za familiální nebo sporadickou Parkinsonovou nemocí. Zatím však nebylo zkoumáno, jak se do patogeneze...
NEJM

NEJM

07.11.2018 - Jedna dávka zoliflodacinu při léčbě urogenitální gonorrhoey Stále se zvyšuje rezistence Neisseria gonorrhoeae, a je tedy tlak na vývoj nových terapií. Zoliflodacin je nové antibiotikum inibující DNA biosyntézu. V multicentrické studii, druhé...
The Journal of Allergy...

The Journal of Allergy and Clinical Immunology

06.11.2018 - IgD aktivované mastocyty indukují syntézu IgE B lymfocyty v nasálních polypech U pacientů s chronickou rhinosinusitidou (CRS) je popsána zvýšená lokální exprese IgD, jaký to má klinický význam zatím nebylo popsáno. Autoři zjišťovali expresi a...
Pediatrics

Pediatrics

06.11.2018 - Vakcinace a riziko dětské IgA vaskulitidy IgA vaskulitida se může rozvinout po vakcinaci. Zatím se však tato teorie opírá o případové studie a robustní epidemiologická data chybí. Autoři se snažili o vytvoření studie, která si kladla za cíl...
AJHG

AJHG

03.11.2018 - Bialelické mutace v LRRC56, který kóduje protein asociovaný s intraflagelárním transportem, způsobuje defekty mukociliárního clearence a laterality Primární defekty v motilitě cílií vedou k dysfunkci aparátů odpovědných za generování toku...
Blood

Blood

02.11.2018 - Aberantní exprese CD137L je indukována GATA6 zvýšenou expresí a podporuje progresi kutánního T lymfocytárního lymfomu Na aktivovaných T lymfocytech a antigen prezentujících jsou exprimovány CD137 a jeho ligand CD137L, tyto molekuly jsou zvýšené...
NEJM

NEJM

01.11.2018 - Nintedanib plus sildenafil u pacientů s idiopatickou plicní fibrózou Nintedanib je schválenou léčbou idiopatické plicní fibrózy (IPF). Předchozí studie ukazují, že benefit může přinést také sildenafil. Autoři vytvořili randomizovanou studii,...
PNAS

PNAS

31.10.2018 - Herpesvirus akceleruje neurozánět u nehumánních primátů v modelu roztroušené sklerózy Roztroušená skleróza je komplexní progresivní autoimunitní onemocnění, které může být u vnímavých jedinců spuštěno po vystavení environmentálních...
Reproduction

Reproduction

30.10.2018 - IDO suprimuje cytotoxicitu NK buněk v odpovědi na ektopické endometriální buňky endometriózy Endometrióza je charakterizována implantací funkční endometriální tkáně mimo děložní dutinu. Udává se, že postihuje přibližně 15 % žen v...
The Lancet

The Lancet

27.10.2018 - Albiglutid u pacientů s diabetem II a kardiovaskulární nemocí Agonisté glukagon-like 1 receptoru se liší svou chemickou strukturou, trváním akce a vlivu na pacienty. Kardiovaskulární efekt při užívání abliglutidu 1x týdně u pacientů s diabetem...
Blood

Blood - October 25, 2018

26.10.2018 - Interakce s endotelem prodlužuje život a zvyšuje migraci neutrofilů ve 3D modelu s P. aeruginosa Infiltrace neutrofily do tkáně je základním prvkem obrany hostitele a odstranění patogena. Ačkoli je do transendoteliální migrace neutrofilů zapojeno...
NEJM

NEJM

25.10.2018 - VX-659–tezacaftor–ivacaftor u pacientů s cystickou fibrózou hetero- nebo homozygotních Phe508del Nová generace léků na cystickou fibrózu je zastoupená CFTR (transmembrane conductance regulator) korektorem VX-659 v trojité kombinaci s tezacaftorem a...
PNAS

PNAS

24.10.2018 - LSECtin je zapojen do clearance apoptotických buněk makrofágy a podporuje regeneraci střevní sliznice Narušení střevní slizniční/epiteliální vrstvy vede k zánětlivým onemocněním střeva, ale celulární a molekulární regulace intestinální...
The Journal of Immunology

The Journal of Immunology

23.10.2018 - Inhalovaný IL-10 suprimuje tumorigenezi v plicích přes narušení osy zánětlivé makrofágy−Th17 lymfocyty Intratracheální podání IL-10 suprimuje IL-17 způsobenou na CD4+ T lymfocytech dependentní tumorigenezi u LSL-K-ras myšího modelu karcinomu...
Journal of...

Journal of Investigative Dermatology

22.10.2018 - TGFβ, fibronektin a integrin α5β1 podporuje invazi bazocelulárního karcinomu Bazocelulární karcinom je nejčastějším typem nádorových afekcí kůže a je častým problémem stárnoucí populace. Dle klinických a histologických charakteristik se BCC...
The Lancet

The Lancet

20.10.2018 - Konzervativní terapie v primární péči ‒ kortikoidní injekce vs. fixační dlaha na noc V této studii autoři srovnávali efektivitu, jak ve výsledku, tak ekonomickou, konzervativní léčby syndromu karpálního tunelu. Konzervativní léčba může...
Blood

Blood

19.10.2018 - Mnohočetný myelom, CD8+ T lymfocyty a TIGIT Autologní transplantace kmenových buněk (SCT) je standardní terapií u mnohočetného myelomu, pacientům prodlužuje přežití bez progrese. Malá kohorta pacientů dosáhne dlouhodobé kontroly nad nemocí, ale...
NEJM

NEJM

18.10.2018 - Efekt suplementů s n-3 mastnými kyselinami u diabetu mellitu Zvýšený příjem n-3 mastných kyselin je dle observačních studií spojený se snížením rizika kardiovaskulárních nemocí, ale tyto výsledky zatím nebyly ověřeny v randomizované studii....
Cell - Immunity

Cell - Immunity

17.10.2018 - B lymfocyty jsou dominantní antigen prezentující buňky, které aktivují naivní CD4 T lymfocyty po imunizaci nanočásticemi s antigenem z viru B lymfocyty mohou prezentovat antigen CD4 T lymfocytům. Doposud se za hlavní aktivátory naivních CD4 T...
PNAS

PNAS - October 16, 2018

16.10.2018 - NMDAR-Abs mění dynamiku kortikálních mikrookruhů Autoprotilátky proti NMDA receptorům (NMDAR-Abs) způsobují autoimunitní encefalitidu s různými změnami na EEG. Nemoc se klinicky projevuje jako změny chování, často je pacientovi zprvu dána i...
The Lancet

The Lancet

13.10.2018 - Účinnost a bezpečnost ustekinumabu u pacientů s aktivním systémovým lupusem: multicentrická dvojitě zaslepená randomizovaná kontrolovaná studie fáze 2 Ustekinumab je monoklonální protilátka cílící na IL-12 a IL-23 a je schválený pro léčbu...
Blood

Blood

12.10.2018 - Fáze 1b studie s použitím obinutuzumabu, ibrutinibu a venetoclaxu u relabující refrakterní chronické lymfatické leukémie Cílená terapie zahrnující anti-CD20 monoklonálních protilátek, tj. obinutuzumab, inhibitor Brutonovy kinázy ibrutinib a...
NEJM

NEJM - October 11, 2018

11.10.2018 - Načasování dialýzy u pacientů s akutním poraněním ledvin a septickým šokem Akutní renální poranění je nejčastější komplikací u pacientů v septickém šoku a výrazně zvyšuje riziko úmrtí pacienta. Součástí terapie je také...
The Journal of...

The Journal of Immunology - October 15, 2018

11.10.2018 - Virus chřipky A způsobuje chronickou plicní nemoc, která je v místě zbytků aktivní virové RNA Klinické a experimentální observace předpokládají, že chronická plicní nemoc má přímou souvislost s virovými respiračními infekcemi. Zatím však...
PNAS

PNAS - October 09, 2018

09.10.2018 - VEGF B je silný antioxidant VEGF B byl objeven již před mnoha lety. Zatímco VEGF A byl detailně zkoumán, resp. jeho funkce, u VEGF B tomu tak není. Nejsou známy funkce ani zapojení do signalizace. Léky, které inhibují VEGF B a ostatní členy VEGF...
AJHG, June 07, 2018

AJHG, June 07, 2018 - June 07, 2018

08.06.2018 - https://www.cell.com/ajhg/fulltext/S0002-9297(18)30159-9 βIV spektrinopatie způsobují mentální retardaci, vrozenou hypotonii a motorickou axonální neuropatii βIV spektrin je spojen s ankyrinem G (AnkG) a clusteroují iontové kanály na iniciálních...