Medindex pro lékaře Časopisy: novinky Časopisy The Journal of Immunology

The Journal of Immunology

The Journal of Immunology

12.08.2019

Metabolický cytokin adiponektin inhibuje zánětlivou plicní patologii u invazivní aspergilózy

Systémová imunita a metabolismus jsou koregulovány solubilními faktory, včetně adiponektinu. Autory zajímalo, jak ovlivňuje adiponektin průběh zánětu, včetně mortality, u invazivní aspergilóry plic.
Byl vytvořen myší model s deficitem adiponektinu a neutropenií. U těchto myší, proti wild type, byla vyšší mortalita a masivnější rozšíření infekce. RNA sekvenování plic, kvantitativní RT-PCR a další analýzy odhalily, že jsou aktivovány zánětlivé cytokinové cesty, v nichž hrají významnou roli IL-1 a TNF, zároveň byly potlačeny protizánětlivé geny/cesty. Došlo tedy k cytokinové patologie společně s narušením clearance patogenu. Kvantitativní RT-PCR analýza potvrdila, že došlo k nárůstu transkripce IL-1a, IL-6, IL-12b, IL-17A/F a TNF u adiponektin deficitních myší v časném stadiu po infikování, s tím se také zvýšila hladina intracelulárního TNF v alveolárních makrofázích. Bylo také zvýšené rekrutování a aktivace eozinofilů. V případě deficitu adiponektinu a eozinofilů však došlo k oddálení mortality proti myším s deficitem adiponektinu a neutrofilů. Zajímavé bylo, že pro zvýšení poškozující zánětové odpovědi bylo nutné přistoupit k depleci neutrofilů u adiponektin deficitních myší. To naznačuje, že suprese imunity zvyšuje poškozující zánět nezávisle na invazivitě patogena. Výsledky naznačují, že adiponektin inhibuje excesivní plicní zánětlivou odpověď během invazivní aspergilózy. Je tedy nalezena nová cesta, přes kterou je možné ovlivnit léčbu zvláště pak u imunokompromitovaných pacientů.
https://www.jimmunol.org/content/203/4/956


Zvýšená koncentrace IFN alfa je schopná indukovat systémový lupus

Příčiny systémového lupusu (SLE) nejsou přesně známé. Zdá se, že do příčinným působkem by mohl být IFN alfa. Autoři sledovali vliv IFN alfa na indukci SLE. Vytvořili IFN alfa transgenní myši a prokázali, že samotné zvýšení sekrece IFN alfa indukuje typické projevy SLE u myší, které nejsou predisponovány k rozvoji autoimunity, došlo k nárůstu množství imunokomplexů, protilátek anti-dsDNA i poškození orgánů, tj. imunokomplexová glomerulonefritida, alopecie, epidermální léze atd. Ve slezině myší byly ve vyšším počtu aktivované CD4 T lymfocyty, INF gamma produkující CD8 lymfocyty, B220+CD86+ a CD11c+CD86+ buňky. T lymfocyty ve větší míře produkovaly IL-4, IL-6, IL-17 a INF gamma, IL-2 koncentrace poklesla. Počet dvojitě negativních T lymfocytů CD3+CD4-CD8- exprimujících TCRαβ, B220, CD1d, PD-1 a Helios byl výrazně zvýšený. Pokud byly tyto dvojitě negativní buňky přeneseny do naivních recipientů, infiltrovaly ledviny a indukovaly de novo glomerulonefritidu a vyvolaly alopecii. Je tedy patrné, že zvýšení INF alfa samo o sobě je schopné indukovat SLE a expanzi dvojitě negativních T lymfocytů, které stojí za orgánovou manifestací na kůži a ledvinách.
https://www.jimmunol.org/content/203/4/835

Bibliografické údaje:

Titul: Volume 203,Issue 4
Vydavatel: The American Association of Immunologists, Inc.
ISBN: 1550-6606
Odkaz na stránky: https://www.jimmunol.org/content/203/4