Medindex pro lékaře Časopisy: novinky Časopisy Blood

Blood

Blood

10.01.2019

Ztráta selektivního autofagického receptoru p62 narušuje progresi myší myeloidní leukémie a mitofagii

Autofagie je proces, který udržuje integritu hematopoetických kmenových buněk a je prevencí maligní transformace. Autofagie nejen druhem buněčné smrti, ale selektivní autofagie je také kontrolním mechanismem intracelulární kvality a ke správnému spuštění a průběhu jsou vyžadovány receptory autofagie, mezi něž patří také p62 (SQSTM1), díky nim dochází k přesunu ubikvitinovaného nákladu do autofagozomů, kde je rozložen. V této studii se autoři zaměřili právě na tento receptor a autofagii v modelu akutní myeloidní leukémie u myší. Ztráta p62 narušila expanzi a schopnost leukemických buněk vytvářet kolonie. Došlo k prodloužení latence vývoje leukémie. Vysoká exprese p62 byla naopak spojená se špatnou prognózou u pacientů s AML. Za použití spektrometrie se prokázalo, že po imunoprecipitaci p62 dochází k zvětšení počtu mitochondriálních bílkovin. Ztráta p62 výrazně oddaluje odstranění dysfunkčních mitochondrií, zvyšuje koncentraci mitochondriálních superoxidových molekul a narušuje mitochondriální respiraci. Studií se prokázalo zapojení p62 v autofagii, p62 je nezbytný také pro růst buněk a efektivní degradaci mitochondrií, tj. mitofagii. Selektivní autofagie hraje významnou roli v progresi leukémie.
http://www.bloodjournal.org/content/133/2/168

Bibliografické údaje:

Titul: Vol 133, Issue 2: 103-182
Vydavatel: American Society of Hematology
ISBN: 1528-0020
Odkaz na stránky: http://www.bloodjournal.org/content/133/2