Medindex pro lékaře Časopisy: novinky Časopisy Blood

Blood

Blood

30.07.2020

Trombocytární dokování na VWF je prevencí proti leaku během leukocytární extravazace díky stimulaci Tie-2

Neutrofilní extravazace vyžaduje otevření endoteliální bariéry, ale nezpůsobí vždy také únik plazmy (leak). Prevencí leaku je kontrakce aktinových filament v okolí póru pro diapedezi. Takto póry obepínají Transmigrující leukocyty. Autoři identifikovali receptorový systém, který je za tento jev odpovědný. Když vyřadili expresi Tie-2, došlo k výraznému leaku v postkapilárních venulách během neutrofilní extravazace. Leak byl závislý právě na neutrofilní extravazaci, neboť nebyl zachycený po depleci neutrofilů. Podařil se odhalit faktor Cdc42 GTPáza exchange faktor FGD5 spojený s Tie-2. Autoři dále hledali agonistu Tie-2 a jeho zdroj. Tím byl angiopoietin-1 z trombocytů. Zablokování von Willebrandova faktoru vedlo k vaskulárnímu leaku během transmigrace. To napovídá, že když se trombocyty navážou na VWF aktivují Tie-2 sekrecí angiopoietinu 1. Tím předcházejí leaku během diapedeze.
https://ashpublications.org/blood/article-abstract/136/5/627/454770/Platelets-docking-to-VWF-prevent-leaks-during?redirectedFrom=fulltext


Celoexomové sekvenování identifikovalo vzácné varianty v STAB spojených s VTE

Hluboká žilní trombóza a plicní embolizace jsou označeny jako venózní trombembolismus (VTE) a jsou třetí nejčastější příčinou úmrtí z kardiovaskulárních příčin. Běžné genetické varianty spojené se VTE byly nalezeny díky GWAS. Vzácné mutace v antikoagulačních genech PROC, PROS1 a SERPINC1 vedou u homozygotů k perinatální letální trombóze a u heterozygotů k vyššímu riziku VTE. Autoři provedli celoexomovou studii 393 osob s VTE a 6114 kontrol, aby identifikovali nové vzácné varianty rizikové pro VTE. Ve studii identifikovali 4 geny s vzácnými variantami u lidí s VTE: PROS1, STAB2, PROC a SERPINC1. Varianty ve STAB2 se vyskytly u 7.8% VTE případů a u 2.4% kontrol. In buněčné kultuře se zjistilo, že VTE asociované varianty STAB2 mají redukovanou povrchovou expresi v porovnání s referenční STAB2. Běžné varianty STAB2 nalezené v předešlých GWAS studiích byly spojeny s plazmatickým von Willebrand faktorem a hladinou faktoru VIII, to dává tušit, že haploinsuficience stabilinu 2 zvyšuje VTE riziko přes elevaci zmíněných prokoagulačních faktorů. I nezávislé kohortě autoři zjistili, že je vyšší vW faktor u osob se vzácnými variantami STAB2 v porovnání s kontrolami.
https://ashpublications.org/blood/article-abstract/136/5/533/457788/Whole-exome-sequencing-identifies-rare-variants-in?redirectedFrom=fulltext

Bibliografické údaje:

Titul: Volume 136, Issue 5
Vydavatel: American Society of Hematology
ISBN: 1528-0020
Odkaz na stránky: https://ashpublications.org/blood/issue/136/5