Medindex pro lékaře Časopisy: novinky Časopisy NEJM

NEJM

NEJM

19.02.2021

Konvalescentní plazma v léčbě vážné COVID-19 pneumonie; randomizovaná studie

Plazma lidí, kteří prodělali COVID-19, se využívá k léčbě vážně nemocných s COVID-19 pneumonií. Autoři vytvořili studii, v níž bylo 339 pacientů; 228 pacientů dostalo plazmu a 105 dostalo placebo. Jednalo se o pacienty s těžkým průběhem. Na konci studie se hodnotil stav po 30 dnech po intervenci, a to dle 6bodové škály, na které je na jedné straně úmrtí a na druhém konci plné zotavení. Pacientům byla aplikována plazma s titrem (medián) protilátek proti SARS-CoV-2 1:3 200. Po 30 dnech nebyl zaznamenán rozdíl mezi stavem pacientů s plazmou a placebem. Celková mortalita byla ve skupině s konvalescentní plazmou 10,96 % a ve skupině s placebem 11,43 %, rizikový rozdíl činil –0,46. Celkový titr SARS-CoV-2 protilátek byl o něco vyšší u pacientů léčených plazmou, a to po dvou dnech po intervenci. Ani v jedné skupině nebyly zachyceny vážné nežádoucí reakce.
Podání konvalescentní plazmy pacientům s těžkým průběhem COVID-19 nevede ke zlepšení jejich stavu, nesnižuje celkovou mortalitu v porovnání s placebem.

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2031304

Časné podání plazmy s vyšším titrem protilátek jako prevence vážného průběhu COVID-19
u starších dospělých
V souvislosti s léčbou onemocnění COVID-19 se hledají také postupy preventivní, které mají zabránit rozvoji jeho vážného průběhu. Ikdyž podávání plazmy lidí, kteří překonali COVID-19, hospitalizovaným již ve vážném stavu se prokázalo jako neúčinné, vědci zkoumali vliv jejího podání v časném stádiu nemoci na další průběh.
Therapies to interrupt the progression of early coronavirus disease 2019 (Covid-19) remain elusive.
Autoři vytvořili randomizovanou, dvojitě zaslepenou, placebem kontrolovanou studii, v níž byla využita plazma s vysokým titrem IgG protilátek u starších pacientů s COVID-19 do 72 hodin od nástupu příznaků. Studie se účastnilo 160 pacientů. Na konci studie se hodnotily plicní funkce, saturace kyslíkem atd. Ve skupině s plazmou došlo k rozvoji vážných respiračních obtíží u 13 z 80 pacientů (16 %), v případě placeba těžce onemocnělo 25 z 80 pacientů (31 %). To představuje snížení relativního rizika o 48 %.
Studie prokázala, že časná aplikace plazmy s vysokým titrem protilátek proti SARS-CoV-2 starším pacientům s mírným průběhem redukuje progresi do těžké formy.

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2033700

Bibliografické údaje:

Titul: VOL. 384 NO. 7
Vydavatel: Massachusetts Medical Society
ISBN: 1533-4406
Odkaz na stránky: https://www.nejm.org/toc/nejm/384/7