Medindex pro lékaře Časopisy: novinky Časopisy Cell Host & Microbe

Cell  Host & Microbe

Cell Host & Microbe

14.09.2020

Neutralizace SARS-CoV-2 destrukcí prefúzního spiku

Zatím není kauzální léčba na nemoc COVID-19 způsobenou RNA virem SARS-CoV-2. SARS-CoV-2 váže hostitelské buňky prostřednictvím virového trimerického spike proteinu. Ten obsahuje receptorovou vazebnou doménu (RBD), která interaguje s membránovým angiotenzin-konvertujícím enzymem 2 (ACE2), což vede k fúzi membrán.
Předkládaná studie přináší důkazy, že monoklonální protilátky CR3022, vážící se na epitop RBD, neutralizují SARS-CoV-2. Navíc autoři popsali krystalickou strukturu na pozici 2.4 Å vzniklého komplexu Fab/RBD. CR3022 se váže na vysoce konzervované epitopy, které nejsou přístupné v prefúzním spiku. To naznačuje, že vazba CR3022 podporuje konverzi do fúze neschopného postfúzního stavu (virus nepronikne do buňky). Pomocí kryogenní elektronové mikroskopie se potvrdilo, že inkubace CD3022 Fab s virovým spikem vede k destrukci prefúzního trimeru.
Přítomnost tohoto kryptického epitopu ve vakcíně založené na RBD by mohla napomoci vyvolání správné imunitní odpovědi. Vazebné látky k tomuto epitopu by mohly být využity terapeuticky, nejspíše pak v kombinaci s protilátkami, které blokují vazbu k receptoru.

https://www.cell.com/cell-host-microbe/fulltext/S1931-3128(20)30351-6


Retrospektivní multicentrická kohortová studie zaměřená na podávání interferonů pacientům s COVID-19

Interferony jsou často používané k léčbě COVID-19. Zatím však nebyla v této souvislosti potvrzena jejich účinnost a bezpečnost. Autoři sledovali asociaci mezi použitím a načasováním podání IFN-α2b a klinickým stavem pacientů. V retrospektivní studii zpracovali data 446 pacientů, jimž byl interferon nasazen do 5 dní od začátku hospitalizace. Léčba snížila mortalitu v porovnání s pacienty, jimž interferony podány nebyly. Pozdní podání IFN-α2b však mortalitu naopak zvýšilo. Mezi přeživšími vedlo pozdní podání k prodloužení doby nemoci, prodloužení rekonvalescence. To nebylo pozorováno u časného podání. Časné podání interferonu nebo umifenoviru nebo jejich kombinace bylo provázeno redukcí mortality a urychlení zlepšení stavu v porovnání s léčbou lopinavir/ritonavirem.
Autoři uzavírají studii s tím, že podání IFN-α2b během časné fáze infekce vede ke zlepšení klinického stavu pacientů.


https://www.cell.com/cell-host-microbe/fulltext/S1931-3128(20)30401-7

Bibliografické údaje:

Titul: Volume 28, Issue 3, p351-498
Vydavatel: Elsevier Inc.
ISBN: 1931-3128
Odkaz na stránky: https://www.cell.com/cell-host-microbe/issue?pii=S1931-3128(19)X0010-4