Medindex pro lékaře Časopisy: novinky Časopisy Blood

Blood

Blood

12.10.2018

Fáze 1b studie s použitím obinutuzumabu, ibrutinibu a venetoclaxu u relabující refrakterní chronické lymfatické leukémie

Cílená terapie zahrnující anti-CD20 monoklonálních protilátek, tj. obinutuzumab, inhibitor Brutonovy kinázy ibrutinib a inhibitor BCL-2 venetoclax vykazuje klinickou aktivitu u pacientů s chronickou lymfatickou leukémií (CLL) a díky své komplementaritě jsou ideální kombinací. Zatím jsou však pochybnosti o bezpečnosti kombinace venetoclaxu s ostatními léky. Může totiž dojít ke zvýšenému riziku vzniku syndromu lýzy nádoru. Pro minimalizování rizika byl vytvořen režim, který je založen na postupném podávání léků, tj. obinutuzumab následovaný ibrutinibem (2 cykly) a venetoclaxem (3 cykly). Celkově je podáno 14 28denních cyklů. Tato fáze 1b klinické studie zahrnovala 12 pacientů s relabující nebo refrakterní CLL. Testovalo se podávání 3 dávky venetoclaxu a identifikovány dávky všech 3 léků pro využití v kombinaci. Vedlejší účinky byly konzistentní se známou toxicitou jednotlivých léků, nejčastěji se jednalo o hematologické nežádoucí účinky. Nedošlo k žádnému případu syndromu lýzy nádoru. Celková odpověď byla 92% s 42% (5/12) dosažením kompletní remise nebo kompletní remise bez nekompletního ozdravení kostní dřeně. U 6 pacientů nebyly detekovány CLL v krvi ani kostní dřeni. Autorům se podařilo prokázat, že daný režim je bezpečný a tolerovaný pacienty s CLL, navíc je jím možné indukovat výraznou odpověď, což dává možnost přejít do druhé fáze.
http://www.bloodjournal.org/content/132/15/1568


Defektní aktivace TAFI u hemofilií A trpících myší je hlavním důvodem krvácení do kloubů

Krvácení do kloubů je častou komplikací u pacientů s kongenitální hemofilií, ale je vzácná u získané hemofilie A (aHA). Autoři se rozhodli identifikovat mechanismus, který za krvácením do kloubu stojí, a to jak u vrozené, tak získané hemofilie. Využili k tomu myší model. Jedna skupina myší dostávala anti-fVIII Ig (aHA) a druhá skupina byla fVII KO myši. U obou skupin myší došlo po přetětí ocasu k masivnímu krvácení, po poranění kloubu došlo k výraznějšímu krvácení u myší fVIII KO. Autoři se dále zaměřili na TAFI (thrombin-activatable fibrinolysis inhibitor), aby určili jeho potenciál chránit aHA myši před krvácením do kloubu. Krvácení do kloubů u TAFI- aHA myší se zvýšilo v porovnání s myšmi aHA a bylo podobně intenzivní jako u fVIII KO myší. Měření konsumpce cirkulujícího TAFI zymogenu po poranění kloubu ukázalo výrazně defektní TAFI aktivaci u fVIII KO myší. TAFI aktivace je naopak pozorována u aHA myší, což naznačuje, že TAFI ochraňuje aHA myši před krvácením do kloubů. TAFI je tedy důležitý modifikátor hemofilního krvácení do kloubů, a jak bylo dále zjištěno, díky tomu, že inhibuje uPA-mediovanou fibrinolýzu.
http://www.bloodjournal.org/content/132/15/1593

Bibliografické údaje:

Titul: Vol 132, Issue 15: 1547-1627
Vydavatel: American Society of Hematology
ISBN: 1528-0020
Odkaz na stránky: http://www.bloodjournal.org/content/132/15