Medindex pro lékaře Časopisy: novinky Časopisy The Journal of Immunology

The Journal of Immunology

The Journal of Immunology

24.11.2022

CCL17 podporuje tumorigenezi v terénu kolitidy závislou na mikrobiotě

Kolorektální karcinom patří mezi nejčastější typy nádorových onemocnění. Prozánětlivá a protinádorová imunitní odpověď hraje roli v rozvoji nádoru tlustého střeva v terénu kolitidy. Chemokin CCL17 je ligandem receptoru CCR4, který exprimují dendritické buňky ve střevě. V přítomnosti kolitidy se exprese CCL17 zvyšuje. Autoři monitorovali vzorec exprese a funkční relevanci CCL17 ve vývoji nádoru tlustého střeva v terénu kolitidy. CCL17 byl v prostředí nádoru v přítomnosti kolitidy u myší exprimován dendritickými buňkami, makrofágy a intermediárními monocyty. I přes stejnou míru zánětu ve střevě nedošlo u CCL17 deficitních myší k tak výraznému vzniku nádorů jako v případě myší exprimujících CCL17. Tento ochranný efekt však může být narušen složením mikrobioty. Když byly CCL17 deficitní myši chovány s normálními myšmi s kolitidou a nádorovým onemocněním, došlo i u nich ke vzniku nádorů. Složení mikrobioty CCL17 myší a normálních myší se zásadně lišilo a stejně tak i hladiny IgA, které reguluji homeostázu mikrobioty. Autoři odhalili, že v terénu kolitidy je to mikrobiota, která podporuje tumorigenezi a redukuje apoptózu v období iniciace vzniku nádoru.
https://journals.aai.org/jimmunol/article/209/11/2227/237333/CCL17-Promotes-Colitis-Associated-Tumorigenesis

Neutrofilní pleuritida je závažnou komplikací při pneumonii vyvolané Klebsiella pneumoniae u starých myší

Patomechanismus stojící za těžkým průběhem klebsielové pneumonie u seniorů, která může končit i fatálně, zatím nebyl prozkoumán. Autoři prozkoumali časnou antibakteriální imunitní odpověď při infekci Klebsiella pneumoniae u mladých myší a porovnali ji s odpovědí u starých myší. Starší myši měly výrazně vyšší bakteriální nálož v plicích a bakterémii během 24 hodin po infikování. Došlo také k rozvoji neutrofilní pleuritidy, která se objevila převážně u starých myší. Navíc byla u starých myší také zvýšená produkce cytokinů v plicích a pleurálním prostoru a zvýšená mortalita. Na molekulární úrovni došlo k aktivaci inflamazomu NLRP3 a aktivaci kaspázy 1, která aktivuje IL-1 beta, což vedlo k hyperzánětlivé odpovědi. Ta byla snížená podáním inhibitoru kaspázy 1. Iradiované staré myši, kterým byla transplantována kostní dřeň mladých myší, nevykazovaly nadměrnou imunitní odpověď během časné bakterémie. Studie ukazuje, že u starých myší dochází k deregulaci odpovědi při infekci K. pneumoniae a aktivaci osy NLRP3/kaspáza 1/IL-1 beta.
. https://journals.aai.org/jimmunol/article/209/11/2172/237338/Neutrophilic-Pleuritis-Is-a-Severe-Complication-of

Bibliografické údaje:

Titul: Volume 209, Issue 11
Vydavatel: The American Association of Immunologists, Inc.
ISBN: 1550-6606
Odkaz na stránky: https://journals.aai.org/jimmunol/issue/209/11