Medindex pro lékaře Časopisy: novinky Časopisy PNAS

PNAS

PNAS

05.12.2018

Biologicky dané pohlaví ovlivňuje účinnost vakcíny a ochranu před chřipkou u myší

Biologicky dané pohlaví ovlivňuje adaptivní imunitní odpověď, která může mít vliv na průběh chřipkové infekce i účinnost vakcíny.
Autoři infikovali myši virem H1N1, to vyvolává protilátkovou odpověď a paměťové CD4 a CD8 T lymfocyty odpovídají efektivněji u samic než samců. Obě pohlaví jsou ale stejně chráněná proti sekundárnímu vystavení H1N1 drift variantě viru. Autoři dále testovali, zda silnější protilátková odpověď u samic je schopná chránit před chřipkou. Autoři dále imunizovali myši inaktivovanou H1N1 vakcínou, která indukuje predominantně protilátkově-mediovanou imunitu. Po vakcinaci měly samice silnější protilátkovou odpověď a ochranu proti vystavení H1N1 drift variantě. Protilátky získané z imunizovaných samic lépe chránily naivní samce i samice než protilátky ze samců. Ochrana byla daná tím, že protilátky měly vyšší specificitu a aviditu k H1N1 viru. Exprese Tlr7 byla vyšší u B lymfocytů vakcinovaných samic a byla spojená s redukcí DNA metylace Trl7 promotorového regionu, zvýšením neutralizujících protilátek, přesmykem tříd imunoglobulinů a lepší aviditou protilátek. Delece Tlr7 redukovala rozdíly mezi pohlavími v postvakcinační protilátkovou odpovědi a ochraně po vystavení viru, delece měla výraznější vliv na samice než na samce.
Data dokládají, že TLR7 aktivace a produkce protilátek u samic zvyšuje účinnost vakcinace proti chřipce.
http://www.pnas.org/content/115/49/12477


Redoxní dysregulace spojnice mezi dětským traumatem a psychopatologickým a neurokognitivním profilem u pacientů s časnou psychózou

Vystavení traumatu v dětství zvyšuje riziko vzniku psychózy a ovlivňuje vývoj mozkových struktur, za což je patrně odpovědný oxidační stres. Ve studii zjišťující souvislost redoxní dysregulace s psychózou bylo 133 pacientů s časnou psychózou. Hodnotily se hipakampus, amygdala a intrakraniální objem, aktivita antioxidačních mechanismů v krvi (glutation peroxidáza Gpx, thioredoxin/periredoxin Trx/Prx, psychopatologické a neuropsychologické výsledky u pacientů po dětském traumatu (CT) a bez něj. Objem hipokampu negativně koreloval s aktivitou Gpx (high-GPx+CT ) u pacientů s CT, ale ne pacientů bez CT. U pacientů s CT s vysokou Gpx aktivitou byl objem hippokampu menší v porovnání s pacienty s CT a nízkou aktivitou Gpx a v porovnání se zdravou kontrolou. Pacienti s high-GPx+CT měli vážnější pozitivní a dysorganizační symptomy než ostatní pacienti. Pacienti s low-GPx+CT měli lepší výsledky v kognitivních testech než high-GPx+CT. Celková data dokládají, že traumatizovaní pacienti s časnou psychózou, kteří mají vyšší periferní oxidační status, tj. vysokou aktivitu Gxp, mají menší objem hippokampu a vážnější symptomy, zatímco pacienti s nižší aktivitou Gxp mají lepší kognici a regulaci v Gpx a Trx/Prx systému. Z toho je možné vyvodit, že udržení regulace antioxidačních systému je kompenzačním mechanismem, které je snižuje negativní vliv na neuroanatomické struktury a výkonnost. Redoxní markery mohou být důležitými biomarkery pro definování léčebných strategií u pacientů s psychózou.
http://www.pnas.org/content/115/49/12495

Bibliografické údaje:

Titul: vol. 115 no. 49
Vydavatel: National Academy of Sciences
ISBN: 1091-6490
Odkaz na stránky: http://www.pnas.org/content/115/49