Medindex pro lékaře Časopisy: novinky Časopisy The Lancet

The Lancet

The Lancet

29.11.2019

Výsledky 6týdenní léčby 10 mg prednisolonu u pacientů s osteoartritidou ruky

Osteoartritida ruky je častou patologií postihující klouby a je tlak na nalezení vhodného léčebného postupu. Osteoartritidu provází lokální zánět, který stav zhoršuje. Autoři vytvořili studii HOPE (hand osteoarhtritis prednisolone efficacy) a sledovali jednak účinnost, a jednak bezpečnost krátkodobého podávání prednisolonu u pacientů s bolestivou osteoartritidou ruky a synoviálním zánětem.
HOPE byla dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná, randomizovaná studie, která probíhala v Holandsku. Studie se účastnilo 92 pacientů, 46 pacientů dostávalo prednisolon a 46 pacientů placebo. Jednalo se o pacienty s postižením distální a proximálních interfalangeálních kloubů. Primárním sledovaným výstupem byla změna bolesti prstů dle VAS (visual analoque scale) po 6 týdnech. 42 pacientů z obou skupin dokončilo 14týdenní studii. Průměrná změna proti vstupní hodnotě po 6 týdnech ve VAS byla -21,5 ve skupině s prednisolonem, ve skupině s placebem to bylo snížení -5,2. Průměrný rozdíl mezi skupinami tedy byl -16,5. Výskyt nevážných nežádoucích účinků byla shodná mezi skupinami. Bylo hlášeno 5 vážných stavů ve skupině s prednisolonem (infarkt myokardu) a 4 ve skupině s placebem (infikovaný hematom nohy, operace střev, atriální fibrilace, symptomatický myom dělohy s hysterektomií. Léčba 10 mg prednisolonu po dobu 6 týdnů je efektivní a bezpečnou volbou u pacientů s bolestivou osteoartritidou ruky a známkami zánětu.
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(19)32489-4/fulltext

Bibliografické údaje:

Titul: Volume 394, Number 10213, p1965-2038, e38
Vydavatel: Elsevier Inc.
ISBN: 1474-547X
Odkaz na stránky: https://www.thelancet.com/journals/lancet/issue/vol394no10213/PIIS0140-6736(19)X0051-3