Medindex pro lékaře Časopisy: novinky Časopisy Biology of Blood and Marrow Transplantation

Biology of Blood and Marrow Transplantation

Biology of Blood and Marrow Transplantation

13.01.2020

Alogenní transplantace kostní dřeně vs. transplantace periferních kmenových buněk u dětí s hematologickými malignitami

Transplantace periferních kmenových buněk (PSCT) je alternativou k transplantaci kmenových buněk z kostní dřeně (BMT). Zatím se však nezjišťovali, zda jsou tyto léčby ekvivalentní. Autoři vytvořili tuto meta-analýzu za účelem vyhodnocení a porovnání míry přežití a s léčbou spojených komplikací mezi oběma léčbami u dětských hematologických malignit. Do meta-analýzy bylo zařazeno 7 studií, jichž se účastnilo celkem 4328 pacientů, z toho 3185 mělo BMT léčbu a 1143 PSCT. 5leté celkové přežití bylo mezi skupinami podobné (PSCT 56,2 %, BMT 63,5 %; RR 1,14) a stejně tak i 5leté přežití bez návratu nemoci (PSCT 49,9 %, BMT 57,2 %; RR 1,14). Incidence non-relapsové mortality a chronická graft vs. host nemoc byla vyšší u pacientů s PBSCT, RR 1,73 vs. 1,5). Z těchto dat není možné s jistotou říci, zda je terapie PSCT ekvivalentem k BMT. Výsledky hovoří spíš pro terapii BMT, která by měla být preferovaná.
https://www.bbmt.org/article/S1083-8791(19)30497-5/fulltext


Neuropsychiatrické obtíže po CAR-T terapii

CD19 cílená CAR (chimeric antigen receptor) T lymfocytární imunoterapie je novou léčebnou možností u pacientů s relabujícími/refraktorními lymfoidními malignitami. CAR T terapie je také známá svou časnou toxicitou, kdy dochází k syndromu z uvolněných cytokinů, a neurotoxicitou. Málo se zatím zkoumaly dlouhodobé neuropsychiatrické nežádoucí účinky. V této studii autoři využili data 40 pacientů, kteří podstoupili tuto terapii. Jednalo se o pacienty s CLL, non-Hodgkinovým lymfomem a ALL, kteří byli 1 až 5 let po terapii CD19-CAR-T. 19 pacientů udávalo, že měli minimálně jeden kognitivní problém nebo klinicky významnou depresi či úzkosti, 7 pacientů mělo nižší výsledky globálního mentálního skóre, pod 40 %, což naznačuje, že se u nich objevila minimálně 1 neuropsychiatrická odlišnost v porovnání s běžnou populací. Mladší pacienti měli více zvýrazněné obtíže, úzkosti a deprese. Pokud se úzkosti vyskytovaly před léčbou, po ní byly zvýšené. 15 pacientů hlásilo kognitivní obtíže po CAR-T. A to hlavně pacienti, kteří před léčbou trpěli depresemi. Tato studie tedy dokládá, že celkově je neuropsychiatrický stav 40 pacientů, kteří jsou dlouhodobými přeživšími po CAR-T dobrý. Ale u téměř 50 % pacientů se objevují neuropsychiatrické obtíže, což indikuje, že by tito pacienti měli benefit z následné psychologicko-psychiatrické péče. Nižší věk, pre-CAR-T úzkosti a deprese a akutní neurotoxicita jsou rizikovým faktorem po dlouhotrvající neuropsychiatrické problémy.
https://www.bbmt.org/article/S1083-8791(19)30657-3/fulltext

Bibliografické údaje:

Titul: Volume 26, Issue 1, p1-218
Vydavatel: Elsevier Inc.
ISBN: 1083-8791
Odkaz na stránky: https://www.bbmt.org/issue/S1083-8791(19)X0012-9