Medindex pro lékaře Časopisy: novinky Časopisy NEJM July 11, 2019

NEJM

NEJM July 11, 2019

11.07.2019

Galcenezumab v prevenci epizodické cluster headache

Epizodické klusterové bolesti hlavy je pacienta obtěžující a život komplikují onemocnění spojené s ataky bolestí hlavy. Galcanezumab je humanizovaná monoklonální protilátka proti kalciton-příbuznému peptidu a může být preventivní léčbou cluster headache. Byla vytvořena randomizovaná studie, jíž se účastnilo 106 pacientů, 49 dostávalo galcenezumab a 57 placebo. Jednalo se o pacienty, kteří měli ataky každý den, a to nejméně 4 ataky denně, přičemž cluster headache museli mít minimálně 6 týdnů. Primárním výstupem byl změny v četnosti záchvatů během týdne. Sekundárním výstupem bylo procento pacientů, u nichž došlo k redukci obtíží o nejméně 50 %. Byla vyhodnocena také bezpečnost léku. Průměrný počet ataků bolestí v úvodu byl u pacientů a galcenezumabem 17,8±10,1 a 17,3±10,1 ve skupině s placebem. Průměrná redukce týdenní frekvence ataků byla 8,7 ataků u galcenezumabu a 5,2 u placeba. U 71 % a galcenezumabem a u 53 % pacientů s placebem došlo k poklesu četnosti výskytu záchvatů o minimálně 50 %. Nebyl signifikantní rozdíl ve výskytu vedlejších účinků mezi skupinami, krom výskytu bolesti v místně vpichu u pacientů s galcenezumabem. Galcenezumab, který je podávaný podkožně v dávce 300 mg 1x měsíčně, snižuje týdenní frekvenci záchvatů cluster headache během 1‒3 týdnů po aplikaci, jeho účinnost je vyšší než u placeba.
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1813440

Bibliografické údaje:

Titul: VOL. 381 NO. 2
Vydavatel: Massachusetts Medical Society
ISBN: 1533-4406
Odkaz na stránky: https://www.nejm.org/toc/nejm/381/2