Medindex pro lékaře Knihy: Novinky Grada (ČR)

Grada (ČR)

Výběr z knihovny

Anesteziologie (nejen)...

Anesteziologie (nejen) k atestaci, 2., přepracované a doplněné vydání

03.10.2023 - Anesteziologie je stále se rozvíjející obor, bez kterého se neobejdou žádné chirurgické zákroky. Tato kniha pokrývá nejdůležitější témata anesteziologie. Informace v knize postačí i pro přípravu na atestační zkoušku. Druhé vydání je...
Sítnice, komplexní...

Sítnice, komplexní přehled od anatomie k chirurgické léčbě

11.09.2023 - Kniha je zaměřená na problematiku onemocnění sítnice. V 15 kapitolách je čtenář seznámen s anatomií, histologií a fyziologií sítnice. Dále jsou rozebrány rizikové faktory onemocnění sítnice, etiopatogeneze, příznaky nemocí, vyšetření...
Onkologie pro...

Onkologie pro neonkology, Pro pregraduální studium a praktické lékaře

31.07.2023 - Problematika onkologie je velmi složitá, obzvláště pro nespecialisty. Proto vznikla tato kniha, která má přiblížit onkologii pregraduálním studentům i jiným specializacím, např. praktickým lékařům. Kniha je rozdělená na obecnou a speciální...
Retence a stabilita v...

Retence a stabilita v ortodontické léčbě

10.07.2023 - V rámci české odborné literatury doposud nevyšla kniha, která by se věnovala tématu retence a stability v ortodontické léčbě. Autoři se zaměřují na biologický základ recidiv a také na nejzásadnější faktory, které s krátkodobou, ale hlavně...
Dětská pneumologie,...

Dětská pneumologie, 2., přepracované a doplněné vydání

26.06.2023 - Kniha se věnuje plicním onemocněním u dětí. Je zaměřena na klinickou praxi a obsahuje doporučené postupy pro diagnostiku i léčbu onemocnění dýchacích cest, včetně rehabilitační a lázeňské péče. Nechybí ani praktické rady, které pomůžou s...
Srdeční selhání...

Srdeční selhání pro klinickou praxi, 2., zcela přepracované a doplněné vydání

12.06.2023 - Chronické srdeční selhání je onemocnění, které výrazně snižuje kvalitu života a zvyšuje morbiditu i mortalitu. Prevalence tohoto onemocnění narůstá nejen v ČR, ale i v celé Evropě. Druhé vydání je přepracované a aktualizované, rozšířené...
Nádory...

Nádory peritoneálního povrchu

22.05.2023 - Nádory peritonea bývají značně problematické. Nejčastěji se jedná o sekundární nádory, tj. metastázy. V knize jsou popsány anatomické a histopatologické charakteristiky peritonea, epidemiologie nádorů peritonea, současná patologická klasifikace,...
Urgentní příjem –...

Urgentní příjem – nejčastější znaky, příznaky a nemoci na oddělení urgentního příjmu 3., přepracované a doplněné vydání

09.05.2023 - V knize jsou popsány nejčastější stavy, hlavně interní, se kterými se setkávají lékaři na urgentním příjmu. Autoři seznamují s problematikou přístupu k pacientovi na základě triáže a obtíží, s nimiž byl přijatn, dále se věnují...
Léčebná...

Léčebná rehabilitace v geriatrii

17.04.2023 - V populaci stále přibývá starších lidí a velmi starých lidí, kteří vyžadují specifickou péči. Je naprosto nezbytné je co nejdéle udržet fyzicky aktivní, mobilní. To může být velmi složité vzhledem k polymorbiditě a polypragmazii. Tato kniha...
Abdominální a...

Abdominální a gastrointestinální radiologie, JÁTRA

03.04.2023 - Publikace je určena primárně pro radiology v předatestační přípravě, bude však jistě prospěšná i pro další lékařské odbornosti, jako jsou např. gastroenterologové, chirurgové atd. Bohatý obrazový materiál zahrnuje 574 obrázků. Kniha si...
Chronická pánevní...

Chronická pánevní bolest

20.03.2023 - Kniha přináší ucelený a multioborový pohled na patologický stav chronické pánevní bolesti. Ta postihuje jak ženy, tak muže. Jedná se o velmi komplexní problematiku, která spadá do rukou lékařů různých odborností. Kniha je návodem, jak k...
Betablokátory v...

Betablokátory v léčbě kardiovaskulárních onemocnění

20.02.2023 - Léčba srdečně-cévních nemocí se opírá z velké části o farmaka. Jedna často předepisovaná skupina léčiv jsou betablokátory. Uplatňují se při hypertenzi, ischemické chorobě srdeční, poruchách srdečního rytmu a srdečním selhání. Autoři...
Anesteziologie,...

Anesteziologie, překlad 11. vydání

06.02.2023 - Kniha vychází průběžně již 30 let. Každé vydání je doplněné, přepracované a aktualizované. Obsahuje 50 kapitol, v nichž je text doplněn bohatou obrazovou přílohou. První části knihy jsou věnovány obecnějším informacím (základy...
Kardiovaskulární...

Kardiovaskulární rehabilitace a prevence

23.01.2023 - Kardiovaskulární rehabilitace je součástí sekundární prevence, která má za úkol předcházet zhoršení stavu, zhoršení kvality života a riziku předčasného úmrtí. V knize jsou popsány přístupy k pacientům, které mají za cíl nasměrovat...
Ambulantní...

Ambulantní kardiologie v praxi

09.01.2023 - Publikace je zaměřená na vyšetřovací postupy v ambulantní praxi, a to nejen kardiologické. Veškeré odborné kapitoly se opírají o nejnovější poznatky a doporučení v kardiologii, které jsou přizpůsobeny podmínkám v ambulancích. Kniha je...
Syndrom křehkosti

Syndrom křehkosti

27.12.2022 - Syndrom křehkosti je také znám pod názvem frailty syndrom. Je často vídán u chronicky nemocných a starších lidí. Zvyšuje morbiditu a mortalitu. Kniha věnovaná frailty syndromu přináší kromě jeho popisu také data z mnoha studií. Pro větší...
Praktická...

Praktická imunohematologie – erytrocyty, 2., přepracované a doplněné vydání

12.12.2022 - Kniha přináší nejen nezbytný teoretický základ oboru, ale také praktické poznatky a zkušenosti. Čtenáři budou seznámeni s krevně-skupinovým systémem a dalšími antigeny erytrocytů a jejich klinickým významem a funkcemi. Jednotlivé kapitoly se...
Vzácné choroby...

Vzácné choroby provázené hypergamaglobulinemií a zánětlivými projevy

28.11.2022 - V této knize vás autoři seznámí s nemocemi, které spojuje vysoká hodnota celkových bílkovin, která vzniká jako následek nadměrné tvorby imunoglobulinů. Autoři se zaměřili hlavně na patologie s výskytem polyklonálních imunoglobulinů, např....
Hereditární...

Hereditární nádorová onemocnění v klinické praxi

14.11.2022 - Dědičná nádorová onemocnění nejsou v populaci vzácná. Udává se, že dědičné nádory ovárií mohou tvořit až 20 % všech případů. V rámci dědičných nádorových onemocnění však existuje více než 200 nádorových syndromů. Díky pokrokům...
Poruchy hemostázy v...

Poruchy hemostázy v klinické praxi

24.10.2022 - Hemostáza pomáhá udržet integritu vnitřního prostředí. Odchylky od normálu se projeví jako krvácivé, či naopak trombofilní stavy. Obě patologie mohou být zdraví i život poškozující. V populaci se často objevují trombofilní stavy, tj. trombózy...
Klinická fyziologie...

Klinická fyziologie lidské reprodukce

12.09.2022 - Problémy s reprodukcí se objevují stále častěji. Tato kniha přibližuje informace, které se týkají ženské a mužské reprodukční soustavy, včetně vývoje zárodečných buněk, oplození a nitroděložního vývoje. Obecné znalosti jsou...
Gerontopsychiatrie v...

Gerontopsychiatrie v klinické praxi

22.08.2022 - Psychiatrické poruchy jsou u seniorů velmi časté. Je nutné je správně diagnostikovat a řešit. Autoři popisují etiopatogenezi, příznaky a léčbu (nefarmakologickou i farmakologickou) nejčastěji se vyskytujících psychiatrických diagnóz u seniorů...
Naléhavé stavy z...

Naléhavé stavy z pohledu internisty

25.07.2022 - Kniha se zaměřuje na nejčastěji se vyskytující akutní stavy, které se mohou vyskytnout u pacientů, kteří patří do rukou internisty. Jedná se o stavy u hospitalizovaných pacientů, pacientů v ambulanci či na příjmovém oddělení. Jednotlivé...
Bolesti na hrudi

Bolesti na hrudi

11.07.2022 - Bolesti na hrudi provázejí mnoho diagnóz. Bolesti mohou být různé intenzity i charakteru, např. tlak, tíha na hrudi, svírání, pálení, bodání atd. Kniha přináší informace, které pomohou s určením diagnózy, která je s bolestí na hrudi...
Dětské polytrauma

Dětské polytrauma

20.06.2022 - Dětská polytraumata jsou závažné, život ohrožující stavy vyžadující léčebné postupy, které se mohou lišit od postupů aplikovaných u dospělých. Knihu využijí hlavně lékaři urgentní a intenzivní medicíny, anesteziologové, dětští...
Dětské polytrauma

Dětské polytrauma

06.06.2022 - Kniha je určena pro lékaře, kteří se setkávají s dětskými pacienty, tj. lékaře urgentní a intenzivní medicíny, anesteziology, lékaře dětské intenzivní a resuscitační péče, úrazové chirurgy atd. Kniha se do hloubky zaobírá problematikou...
Revmatologie pro...

Revmatologie pro praxi, 2. přepracované a doplněné vydání

23.05.2022 - Kniha Revmatologie pro praxi se podrobně věnuje všem aspektům tohoto oboru. Druhé vydání je přepracované a aktualizované tak, aby odpovídalo vývoji poznatků na poli revmatologie. Kniha je rozdělena do dvou částí, tj. obecné a speciální. V obecné...
Chorobné znaky a...

Chorobné znaky a příznaky, diferenciální diagnostika 2., přepracované a aktualizované vydání

25.04.2022 - Kniha seznamuje s propedeutikou a diferenciální diagnostikou, tedy dvěma atributy, které musí znát každý lékař. Autoři ve 190 kapitolách zpracovali 232 znaků, příznaků a laboratorních ukazatelů (v předchozím vydání jich bylo 218). Hesla jsou...
Syndromy ve vnitřním...

Syndromy ve vnitřním lékařství od A do Z

04.04.2022 - Vnitřní lékařství je jedním z hlavních oborů medicíny. Zahrnuje mnoho podoborů, např. kardiologii, angiologii, hematologii, pneumologii, gastroenterologii aj. Tomu odpovídá velké množství nozologických jednotek, eponym, tj. termínů užívaných v...
  Příručka...

Příručka echokardiografie, překlad 6. vydání

21.03.2022 - Nově je k dostání překlad 6. vydání knihy Handbuch der Echokardiografie z nakladatelství Thieme. V knize jsou popsány vyšetřovací techniky, které se v echokardiografii využívají (echokardiografie kontrastní, zátěžová, jícnová,...
Základy klinické...

Základy klinické obezitologie 3., zcela přepracované a doplněné vydání

21.02.2022 - Nadváha a obezita jsou v současné době velmi rozšířené zdravotní obtíže. Jedná se doslova o globální epidemii. Kniha rozebírá problematiku nadváhy a obezity od epidemiologie, přes patogenezi, diagnostiku, rizika spojená s těmito obtížemi...
Antibiotika a infekce...

Antibiotika a infekce v těhotenství a laktaci

24.01.2022 - Infekční onemocnění se nevyhýbají ani těhotným a kojícím ženám a mnohdy je nutné nasadit antibiotickou terapii, která se však řídí jinými pravidly než u běžné populace. U těhotných může dojít k poškození plodu a u kojících žen může...
Idiopatické střevní...

Idiopatické střevní záněty II

20.12.2021 - Kniha je zaměřena na idiopatické střevní záněty, mezi něž patří např. Crohnova nemoc či ulcerózní kolitida. Věnuje se však také problematice syndromu krátkého střeva a poresekčním stavům. Navazuje na dříve vydanou monografii prof. Lukáše a...
Rekonstrukce končetin...

Rekonstrukce končetin vaskularizovanými laloky

15.11.2021 - Ačkoli medicína velmi pokročila, stále se provádí zákroky, při nichž se musí odstranit končetina, tj. provede se amputace. K tomu může dojít v rámci septických stavů, masivních poranění končetiny atd. Autoři popisují nejčastější příčiny...
Screening a...

Screening a diagnostika karcinomu prsu pro každodenní praxi

01.11.2021 - Během posledních let došlo ve světě i v ČR k výrazným změnám v diagnostice a screeningu karcinomu prsu, a právě na tyto změny kniha reaguje. Autoři seznamují s nejdůležitějšími tématy, která jsou zpracována stručně a přehledně. Věnují se...
Intraoperační a...

Intraoperační a perioperační endoskopie a kombinované výkony na trávicí trubici

11.10.2021 - Kniha přibližuje problematiku endoskopie a chirurgie z hlediska diagnostického i léčebného. Informuje o významu endoskopie v perioperačním období i v rámci kombinovaného endoskopicko-chirurgického výkonu, kdy snižuje jeho invazivitu. Je dobře...
Perioperační...

Perioperační anesteziologická péče v kostce

27.09.2021 - Kniha si klade za cíl na malém prostoru podat ty nejdůležitější informace ohledně předoperační anesteziologické péče. Předností knihy je tedy její přehlednost, a navíc reflektuje nejnovější postupy a znalosti. Věnuje se anesteziologické...
Karcinom rekta, od...

Karcinom rekta, od diagnózy po multidisciplinární léčbu

06.09.2021 - Karcinomy rekta jsou v populaci stále častější. Z tohoto důvodu vznikla kniha, která je určena lékařům a odborné veřejnosti. Autor pokrývá celou problematiku od historie, přes etiopatogenezi, diagnostiku až po léčbu. Podrobněji se věnuje...
Gynekologické minimum...

Gynekologické minimum pro praxi

16.08.2021 - Kniha zaujme hlavně svou přehledností a cíleností. Shrnuje nejdůležitější informace z oboru gynekologie. Je vhodné nejen pro studenty lékařských fakult, ale také pro lékaře před atestací a porodní asistentky. Krom základních informací je...
Mozek a farmaka,...

Mozek a farmaka, farmakologická modifikace chování

19.07.2021 - Kniha popisuje vliv farmak na mozek, na jeho funkce, a na možnosti modifikovat chování. Je rozdělená do dvou hlavních částí – obecné a speciální. Obecná část se věnuje anatomickému popisu mozku, fyziologickým funkcím, spánku, bdění, emocím....
Medicína založená...

Medicína založená na důkazu a klinická epidemiologie

28.06.2021 - V medicíně je důležité, aby každé rozhodnutí lékaře či zdravotníka vycházelo z nejnovějších vědeckých důkazů (evidence based medicine). Klinická epidemiologie je aplikací epidemiologických principů v klinické medicíně, která se snaží...
Demence, hodnoticí...

Demence, hodnoticí techniky a nástroje

21.06.2021 - Pacientů s demencí stále přibývá a je nutné vyhodnotit jejich stav v rámci komplexní péče. Používané hodnotící nástroje a techniky umožní demenci nejen diagnostikovat, ale určit i její pokročilost. Díky tomu je možné posoudit funkční...
Nosní polypóza

Nosní polypóza

07.06.2021 - Nosní polypóza je chronické zánětlivé onemocnění, které postihuje sliznici nosu a nosních dutin. Její prevalence v populaci je cca 2 až 5 %. Jedná se o velmi heterogenní jednotku patřící pod chronické rinosinusitidy. Onemocnění výrazně snižuje...
Imunodeficience, 3.,...

Imunodeficience, 3., přepracované a doplněné vydání

25.05.2021 - Přibývá lidí trpících sníženou funkcí imunitního systému z důvodu deficitů, které mohou být vrozené nebo získané. To vede ke snížení obranyschopnosti před patogeny a k těžším průběhům i u “běžných” infekcí. Deficity mají různou...
Dětská neurochirurgie

Dětská neurochirurgie

10.05.2021 - Kniha je zaměřena na dětskou neurochirurgii, která má mnohá specifika v porovnání s neurochirurgií dospělých. Je rozdělena do dvou části, a to obecné a speciální. Díky tomu se čtenář seznámí jak s anatomií, fyziologií a patofyziologií...
Zhoubné nádory...

Zhoubné nádory močového měchýře

26.04.2021 - Incidence malignit močového měchýře se stále zvyšuje, proto se autoři rozhodli toto téma hlouběji rozebrat. Během posledních roků došlo v oblasti onkourologie k velkým pokrokům, a to hlavně v diagnostice a léčbě. Objevila se nová nebo vylepšená...
Palpační techniky,...

Palpační techniky, Povrchová anatomie pro fyzioterapeuty

06.04.2021 - Nefarmakologická léčba bolestivých stavů pohybového aparátu je aktuálním tématem. Kniha přináší informace důležité pro maséry, fyzioterapeuty. Každá kapitola začíná popisem anatomických údajů a dále rozebírá, jak se jednotlivé útvary...
Kardiologie, svazek...

Kardiologie, svazek I.–V. a VI.–X.

23.03.2021 - Kniha vychází jak v tištěné, tak elektronické podobě. Jedná se o deset svazků, které jsou ve dvou boxech. Kniha je určena pro studenty, lékaře jiných oborů, i specialisty. V prvním boxu jsou rozebírány základy kardiovaskulárních onemocnění,...
Praktické dětské...

Praktické dětské lékařství

08.03.2021 - Kniha si klade za cíl seznámit čtenáře s každodenní praxí dětského praktického lékaře. Je rozdělena do dvou částí. Obecná část je zaměřená na témata, jako jsou organizace primární péče v pediatrii, management ordinace, posudková...
Buněčná smrt

Buněčná smrt

23.02.2021 - Ačkoli se tato kniha nevěnuje klinické praxi, předkládanéené informace jsou velmi zajímavé a mohou se v praxi uplatnit. Popisuje buněčnou smrt, která je spojená s vývojem jedince, homeostázou orgánů, přežitím organismu. Zvýšená frekvence...
Předčasně narozené...

Předčasně narozené dítě

09.02.2021 - Autorky knihy uvádějí, že se v ČR předčasně narodí 7,5 až 8 % dětí. Jejich počty stoupají, a nejen u nás, ale po celém světě. Na předčasném porodu se podílí mnoho faktorů, mnohým se není možné vyhnout. Péče o předčasně narozené děti...
Transplantace orgánů...

Transplantace orgánů v klinické praxi

25.01.2021 - Transplantační medicína zachrání velké množství životů. Je poslední možnou léčbou pacientů s orgánovým selháváním. Počty výkonů rostou a pacienti, o něž bylo pečováno v transplantačních centrech, potřebují i kvalifikovanou následnou...
 Dušnost v prvním...

Dušnost v prvním kontaktu

11.01.2021 - Dušnost a potíže s dechem patří mezi časté důvody k návštěvě ordinace praktického lékaře, případně k přivolání záchranné služby. Kniha rozebírá nejčastější příčiny dušnosti jak u dospělých, tak u dětí, fyzikální vyšetření...
Principy interpretace...

Principy interpretace laboratorních testů 2., přepracované a doplněné vydání

23.11.2020 - Výsledky laboratorních testů jsou nedílnou součástí diagnostiky. Kniha vychází ve druhém, přepracovaném a doplněném vydání. Je rozdělená do 5 kapitol a každá je zaměřená na jiné téma laboratorní medicíny. Je zdůrazněna návaznost...
Český lékopis 2017...

Český lékopis 2017 – Doplněk 2020

09.11.2020 - Nakladatelství Grada přichystalo 3. doplněk lékopisu, který byl vydán v roce 2017. Obecná část tohoto doplňku obsahuje 5 nových textů, 6 revidovaných obecných článků a 10 revidovaných obecných článků lékových forem. Ve Speciální části jsou...
Endokrinologie pro...

Endokrinologie pro praxi, diagnostika a léčba od A do Z, překlad 7. vydání

19.10.2020 - Sedmé vydání této populární knihy přináší přehledné informace z oboru endokrinologie. Je určeno hlavně pro praktické lékaře a ostatní nespecialisty, kteří se ale v ordinaci setkávají s pacienty s nemocemi endokrinního systému. Kniha je vhodná...
Histiocytární...

Histiocytární neoplazie a další vybrané velmi vzácné krevní nemoci

05.10.2020 - Monografie se zabývá vzácnými chorobami krve, se kterými se během 30 let praxe setkali její autoři, tj. lékaři Interní hematologické a onkologické kliniky. Mezi tyto diagnózy patří např. syndrom Schnitzlerové, Stillova či Castlemanova nemoc. Kniha...
Léčba...

Léčba kardiovaskulárních onemocnění, 2., aktualizované vydání

07.09.2020 - Kniha Léčba kardiovaskulárních onemocnění, 2., aktualizované vydání Po úspěšném prvním vydání této knihy a vzhledem k pokroku, ke kterému v oblasti kardiovaskulárních nemocí od té doby došlo, přichází nyní její druhé, aktualizované...
Ultrazvuk ruky a...

Ultrazvuk ruky a horní končetiny, praktické postupy

17.08.2020 - Knihu ocení hlavně zdravotníci věnující se zobrazovacím metodám, kteří se setkávají s nemocemi horní končetiny, včetně úrazů. Kniha je rozdělená do 5 částí: - Úvod, kde je popsán UZ dané oblasti - UZ prstů a zápěstí (podrobně...
Nemoci v těhotenství...

Nemoci v těhotenství Přidat k oblíbeným a řešení vybraných závažných peripartálních stavů

13.07.2020 - Těhotenství je bezesporu specifickým stavem a je spojené s řadou onemocnění a obtíží. Kniha se věnuje diagnostice, diferenciální diagnostice a léčbě nejzávažnějších stavů. Mezi ně patří např. HELLP syndrom, eklampsie, preeklampsie, poruchy...
Barevný atlas...

Barevný atlas farmakologie, překlad 5. anglického vydání

28.06.2020 - Kniha je dobrou pomůckou pro studenty medicíny a farmacie, ale také lékaře a farmaceuty. Poskytuje veškeré důležité informace týkající se oboru. 5. vydání je aktualizované a přepracované. Text je doplněn přehlednými obrázky, schématy atd....
Léčebné konopí v...

Léčebné konopí v současné medicínské praxi

08.06.2020 - Léčebné konopí si pomalu ale jistě nachází cestu do klinické praxe. Tato kniha přináší aktuální potřebné informace pro lékaře všech specializací, kteří se setkávají s touto problematikou. Jsou vypsány hlavní indikační oblasti léčebného...
Pneumologie v...

Pneumologie v každodenní praxi

27.04.2020 - Kniha není zaměřena jen na odborníky pneumology, ale hlavně na ostatní specializace, které se setkávají s pacienty s plicními chorobami. Jsou probrány jak akutní, tak chronická plicní onemocnění, samozřejmě také jejich diagnostika a léčebné...
Podpůrná a...

Podpůrná a paliativní péče u pacientů s Parkinsonovou nemocí

30.03.2020 - Kniha přináší informace, které mohou napomoci v péči o pacienty s Parkinsonovou nemocí. Jedná se multidisciplinární pohled, tj. oblasti neurologická, paliativní, rehabilitační... Výsledkem je zajištění co nejvyšší kvality života těchto...
Spiroergometrie v...

Spiroergometrie v kardiologii a sportovní medicíně

02.03.2020 - Kniha podrobně rozebírá spiroergometrické vyšetření, které má využití ve sportovní medicíně a také kardiologii. Text je doplněn mnoha tabulkami, grafy i obrázky. Je vhodná jak pro tělovýchovné lékaře, kardiology, tak pro pneumology, internisty,...
Sonografie -...

Sonografie - praktická příručka

17.02.2020 - Kniha je koncipována jako přehledná příručka, která stojí hlavně na výstupech vyšetření, tj. UZ fotkách. V knize jsou samostatně rozebrány jednotlivé tělní oblasti, např. dutina břišní, plíce, cévy, krk, končetiny atd. Krom normálního...
Klinická radiobiologie

Klinická radiobiologie

30.12.2019 - Kniha přináší informace o vlivu ionizujícího záření na buňky a pochody v nich, z čehož pak vyplývá také poškození tkání a nemoci z ozáření. Je probrána problematika osob zasažených radiací, tj. diagnostika a hlavně pak léčbě. Jsou...
Estetické operace...

Estetické operace nosu v klinické praxi

02.12.2019 - Monografie je zaměřená na problematiku kosmetických operací nosu, které jsou stále žádanější. Krom anatomie, diagnostiky, chirurgických postupů je v knize velké množství obrazového materiálu, tj. barevné fotografie a názorné kresby. Nechybí...
Fyzikální léčebné...

Fyzikální léčebné metody pro praxi

18.11.2019 - Fyzikální terapie je nedílnou součástí terapie pohybového ústrojí, a nemusí být využívána jen po úrazech. Setkáváme se s ní na rehabilitačních odděleních i lázeňských zařízeních. Její účinnost se odvíjí od správnosti indikace i...
Markova farmakoterapie...

Markova farmakoterapie vnitřních nemocí, 5., zcela přepracované a doplněné vydání

09.09.2019 - Kniha pokrývá farmakoterapii používanou v interní medicíně, včetně nejnovějších poznatků. Slouží jako referenční text pro interní lékaře a další odborníky, např. praktické lékaře, farmakology, farmaceuty atd. Kniha je rozdělena do 24...
Pooperační stavy,...

Pooperační stavy, příznaky, diagnostika, postupy

15.07.2019 - Jedná se o překlad známé knihy, která obsahuje 50 kapitol, které pokrývají vše podstatné, co mají vědět lékaři ošetřující pacienty po operačním zákroku. Je rozebrána např. problematika změn krevního tlaku (hypo-, hypertenze), křeče,...
Funkční poruchy...

Funkční poruchy kloubů končetin, 2., zcela přepracované a doplněné vydání

17.06.2019 - Jelikož již uplynula řada let od prvního vydání, je druhé vydání plně přepracované a aktualizované tak, aby odpovídalo současným poznatkům. Funkční poruchy kloubů jsou častou patologií v populaci, jsou provázeny bolestí a narušením...
Vyšetřovací metody...

Vyšetřovací metody v optometrii Přidat k oblíbeným a interpretace jejich výsledků v praxi

06.05.2019 - Publikace je pomocníkem studentů medicíny i odborníky z řad optometrů a oftalmologů. Popisuje nejčastěji využívané metody měření a vyšetřování. Každé téma zahrnuje jak popis samotné vyšetřovací metody, tak fyziologický a patofyziologický...
Top Knife - Umění a...

Top Knife - Umění a mistrovství úrazové chirurgie

15.04.2019 - Jedná se o doslova kultovní knihu, která je známá po celém světě. Přináší návod, jak zacházet s těžce zraněným pacientem, jak jej dopravit na operační sál, sehnat a zorganizovat operační tým, vypořádat se s komplikacemi atd. S tímto se...
Dětská paliativní...

Dětská paliativní péče

11.03.2019 - Kniha se zabývá velmi citlivým tématem, které má multidisciplinární rozměr. Neorientuje se jen na postupy u nás, ale také v zahraničí. Kniha si kladě za cíl seznámit čtenáře o možnostech holistické péče dítěte umírajícího či...
Vrozené srdeční...

Vrozené srdeční vady v dospělosti, 2., zcela přepracované a doplněné vydání

04.02.2019 - Ačkoli se jedná o druhé vydání, je možné říci, že je to zcela nová publikace, a to jak zpracováním, pojetím, tak rozsahem a obsahem. Kniha se zaměřuje na morfologické nálezy, patofyziologii, diagnostiku i léčbu všech nejvýznamnějších...
Otorinolaryngologie a...

Otorinolaryngologie a foniatrie v současné praxi

14.01.2019 - Druhé vydání úspěšného titulu, je přepracované a doplněné o nové poznatky. Cílí hlavně na odborníky ORL, ale také studenty a lékaře z úzce spolupracujících oborů, např. oftalmology a stomatology. Kniha se v první části zabývá anatomií,...
Farmakologie

Farmakologie

26.11.2018 - Jedná se o druhé, zcela přepracované a doplněné vydání úspěšné knihy, která je vhodná jako učebnice pro studenty zdravotnických oborů. Krom podobného, přesto snadno pochopitelného textu, je v knize velké množství grafů, tabulek, schémat a...
Kapitoly z...

Kapitoly z diferenciální diagnostiky v gynekologii a porodnictví

05.11.2018 - Jak již název knihy napovídá, kniha poskytne čtenáři potřebné informace k rozhodování o diagnózách v gynekologii a porodnictví. Kniha podrobně rozebírá subjektivně popisované příznaky, klinické příznaky, spojuje je s diagnostickými...
Urgentní medicína v...

Urgentní medicína v klinické praxi lékaře, 2., doplněné a aktualizované vydání

22.10.2018 - Po úspěšném prvním vydání vychází druhé, které je aktualizované, přepracované a doplněné. Nejvíce se úpravy dotkly kapitoly zabývající se urgentní geriatrie, farmakologie urgentních stavů, práce se zemřelými atd. Kniha popisuje všechny...
Principy radiační...

Principy radiační ochrany v nukleární medicíně

01.10.2018 - Na knize se podíleli uznávaní odborníci a přináší ucelený náhled do radiační ochrany, která je nutné v nukleární medicíně, a to hlavně pracovníků v oboru a pacientů, kteří léčbu podstupují. Dále se kniha věnuje také zajištění...
Klinická výživa a...

Klinická výživa a dietologie

10.09.2018 - Díky knize se čtenáři z řad odborníků u laiků dozví o složkách potravy a jaký mají vliv na zdraví/nemoc člověka. Jsou zde i doporučení na složení stravy dle věkových kategorií, tj. během nitroděložního vývoje, v graviditě, období...
Farmakologie

Farmakologie

27.08.2018 - Kniha se věnuje jednak obecné, a jednak speciální farmakologii. Díky svému širokému záběru je vhodná nejen pro pregraduální studenty, ale i pro postgraduální přípravu. Text je doplněn množstvím obrazového materiálu, je zde více než 300...
Nemoci střev

Nemoci střev

13.08.2018 - Kniha přináší souhrn znalostí týkajících se onemocnění střev. Pro lepší přehlednost je rozdělená na část obecnou a speciální. Zatímco obecná pojednává o vývoji střeva, anatomii, fyziologii, patofyziolgii, střevní mikrobiom, možnosti...
Hepatologie 3....

Hepatologie 3. vydání 2018

18.06.2018 - Letošní rok vychází již třetí vydání této knihy, které je přepracované a aktualizované, aby odpovídalo současnému poznání. Text obsahuje informace o doporučených postupech, které se zakládají na medicíně založené na důkazech. První...
Antibiotika...

Antibiotika systematika, vlastnosti, použití

22.05.2018 - Kniha přináší popisy jednotlivých skupin antibiotik a jejich zástupců. Jsou popsány mechanismy účinků, které patogeny ATB pokrývá, principy rezistence, farmakokinetika i vedlejší účinky s ATB léčbou spojené. Pro větší přehlednost má kniha...
Radiační ochrana...

Radiační ochrana při rentgenových výkonech

07.05.2018 - Kniha si klade za cíl seznámit čtenáře s principy fungování přístrojů fungujících na základě RTG záření a hlavně s možnostmi ochrany personálu, který s nimi pracuje, a pacientů, kteří vyšetření podstupují. Text je doplněn o přehledné...
Bolest a sexuální...

Bolest a sexuální dysfunkce mužů

02.04.2018 - Léčba sexuálních dysfunkcí je poměrně složitá, přitom stále přibývá pacientů, kteří jimi trpí. Kniha popisuje známé příčiny stojící za chronickými bolestmi genitálu. Jsou zmíněny i související příznaky, kterými mohou být i deprese....
Kapesní atlas...

Kapesní atlas dermatologie

12.02.2018 - Kniha je věnovaná hlavně dermatologům pro rychlé opakování, ale také ostatním lékařským specializacím pro rychlo prvotní orientaci, pokud se dostanou do kontaktu s pacientem s kožní problematikou. Je vhodná také pro studenty. Struční, velmi...
Transplantace v...

Transplantace v rekonstrukční chirurgii

29.01.2018 - Kniha je zdrojem informací k transplantacím v rekonstrukční chirurgii, tomuto tématu je věnována pozornost i z řad laické veřejnosti, jedná se např. o transplantaci ruky či obličeje. Tyto chirurgické výkony se provádějí s malou četností a je tedy...
Léčba bolesti v...

Léčba bolesti v primární péči

25.12.2017 - Stavy provázené bolestí jsou mezi pacienty velmi rozšířené a je nutné bolest řešit, což je ne vždy zcela snadný úkol. prof. MUDr. Rokyta, DrSc. je neurofyziolog, fyzilog a patofyziolog. V knize tak poskytuje náhled na bolest z těchto úhlů pohledu,...
Intenzivní medicína...

Intenzivní medicína na principech vnitřního lékařství 2., doplněné a přepracované vydání

04.12.2017 - Kniha je ve svém druhém vydání doplněná tak, aby respektovala současné poznatky. Ozřejmuje problematiku zasahující více oborů, a to interny, chirurgie a anesteziologie. Kniha je pro přehlednost rozdělena do 4 části. v první se vymezuje obor...
Urgentní...

Urgentní gastroenterologie, 3. vydání, překlad

20.11.2017 - Překlad zahraniční publikace přináší lékařům informace o možnostech zvládání urgentních stavů v gastroenterologii a v případech, kdy dojde ke komplikacím během endoskopického výkonu. V knize je velké množství obrazové dokumentace, grafů a...
Chirurgie ruky

Chirurgie ruky

29.10.2017 - Úrazy, které postihují ruce, patří mezi nejčastější poranění, které chirurgové řeší. Je zde kladen důraz hlavně na zachování plné funkčnosti postižené končetiny. Autoři z řad traumatologů, mikrochirurgů, ortopedů, plastických chirurgů...
Hygienicko-epidemiolog...

Hygienicko-epidemiologický režim zubní a ortodontické ordinace

06.08.2017 - Kniha je určena hlavně pro praktické lékaře a ortodontisty, je však vhodná také pro pre- a postgraduální studenty i pracovníky v jiných oborech. V knize je přehled platné legislativy týkající se hygienicko-epidemiologického režimu v zubní...
Rehabilitace motoriky...

Rehabilitace motoriky člověka Fyziologie a léčebné postupy

17.07.2017 - Publikace přináší pohled do oboru rehabilitace, vyšetřovacích postupů i léčebných metod. Jsou podrobně rozebrány postupy, které vycházejí k konceptu koordinované rehabilitace. Jedná se o proces, tj. rehabilitační cyklus, který má určité etapy....
Novinky v...

Novinky v gastroenterologii a hepatologii II

15.05.2017 - Kniha je zaměřena hlavně na seznámení čtenářů s nejvýznamnějšími novinkami v oboru gastroenterologie, jsou to hlavně miniinvazivní postupy při léčbě pankreatitidy, metody screeningu kolorektálního karcinomu a karcinomu pankreatu, nové...
Psychofarmakoterapie...

Psychofarmakoterapie stručně, jasně, přehledně, 2. vydání

09.04.2017 - Kniha je přehledem farmakologie psychiatrických nemocí. Přináší informace o nejdůležitějších farmacích, jejich dávkování i nežádoucích účincích a jejich indikacích pro různé psychické nemoci. Text vychází z dlouholetých zkušeností...
Generalizovaná...

Generalizovaná úzkostná porucha v klinické praxi

02.04.2017 - Stále více lidí trpí nějakým typem úzkostné poruchy, a to i generalizovanou úzkostnou poruchou. tato výrazně snižuje kvalitu života nejen pacienta, ale také jeho blízkých. Mnohdy jsou úzkostné poruchy poddiagnostikované, nerozpoznané, neboť se...
Spinální svalová...

Spinální svalová atrofie v souvislostech

20.02.2017 - Kniha nás seznámí s tématem progresivního nervosvalového onemocnění ‒ spinální svalovou atrofií Jedná se o dědičné, klinicky heterogenní choroby, které postihují přední rohy míšní a mnohdy i motorická vlákna hlavových nervů. V textu se...
Dupuytrenova nemoc

Dupuytrenova nemoc

30.01.2017 - Jedná se již o druhé vydání knihy, která se stala úspěšnou. Kniha shrnuje současné nejnovější údaje týkající se hlavně možností léčby Dupuytrenovy nemoci, a to jak nechirurgické (např. aplikace kolagenózy), tak chirurgické. Nové léčebné...
Revmatologie v obrazech

Revmatologie v obrazech

17.12.2016 - U nás zatím takováto publikace chyběla. Jejím cílem je poskytnout dostatek informací, aby lékař dokázal rozpoznat různé revmatické nemoci, ať už se jedné o různé druhy artritid, nemocí pojiva atd. Vybraná onemocnění jsou rozebrána, popsány...
Chirurgie hlavových a...

Chirurgie hlavových a periferních nervů s atlasem přístupů

05.12.2016 - Publikace je primárně určená pro neurochirurgy, neurology, ale je vhodná i pro další specializace, u nichž je nutnost znát tyto údaje. Kniha přináší recentní poznatky z oblasti epidemiologie, patofyziologie i diagnostiky poškození či poranění...
Aortální nedomykavost

Aortální nedomykavost

14.11.2016 - Mezi jednu z nejčastějších nemocí srdce je aortální nedomykavost. Jedná se o chlopenní vadu spojenou i dilatačním postiženým vzestupné aorty. Léčebné postupy zahrnují náhradu chlopně, v současnosti je trendem provést záchovnou rekonstrukci...
Základy...

Základy panoramatické hysteroskopie

24.10.2016 - Hysterokopické nitroděložní zákroky, vyšetření se dělí na výkony, kdy je spojena diagnostika s léčbou do jednoho ambulantního výkonu, a na výkony, které vyžadují větší zásahy, tj. resekci, které se provádí na operačním sále a za celkové...
Žilní vstupy...

Žilní vstupy dlouhodobé a střednědobé

03.10.2016 - Nakladatelství Grada připravilo celobarevnou publikaci, která se věnuje problematice žilních vstupů, obsahuje více než názorných 110 obrázků a tabulek. Kniha je rozdělena do tří částí, kdy se první část zaměřuje hlavně na otázku historie...
Ultrazvukové...

Ultrazvukové vyšetření žil dolních končetin 2., přepracované a doplněné vydání

22.08.2016 - Kniha přináší přehled teoretických základů ultrazvukového vyšetřování v rámci flebologie. Jsou popsány fyzikální principy UZ, terminologie, samozřejmě také anatomie žilního systému, popis nejčastějších žilních chorob, které jsou pro...
ČESKÝ LÉKOPIS 2009...

ČESKÝ LÉKOPIS 2009 ‒ DOPLNĚK 2016

01.08.2016 - Český lékopis 2009 ‒ Doplněk 2016 předkládá závaznou právní normu, která stanovuje požadavky na jakost, postupy při přípravě testování, skladování i dávkování léčiv, která je platná od 1. 9. 2016. Je nezbytnou součástí praxe...
INTRAKARDIÁLNÍ...

INTRAKARDIÁLNÍ ECHOGRAFIE V ELEKTROFYZIOLOGII

30.05.2016 - Publikace je první monografií na trhu, který se zabývá použitím intrakardiální echokardiografii v průběhu elektrofyziologických vyšetření a katétrových ablací. Úvod knihy přibližuje teorii týkající se použití ultrazvuku v medicíně,...
OČNÍ LÉKAŘSTVÍ,...

OČNÍ LÉKAŘSTVÍ, 2., přepracované a doplněné vydání

09.05.2016 - Již potřetí je vydávána kniha Oční lékařství, která získala mnohá odborná ocenění. Jedná se učebnici pro obor oftalmologie, tedy postgraduální studenty pro atestační přípravu, která je opět doplněná nejnovějšími údaji, poznatky z...
eHEALTH A TELEMEDICÍNA

eHEALTH A TELEMEDICÍNA

24.02.2016 - Kniha přináší dobře zpracovaný a přehledný pohled na elektronizované a informatizované zdravotnictví, což je fenomén, který s sebou přináší dnešní době. Zaobírá se prvky zdravotnické informatiky, organizace zdravotnictví, zdravotního servisu...
PRAKTICKÉ POSTUPY V...

PRAKTICKÉ POSTUPY V ANESTEZIOLOGII

25.01.2016 - Kniha přináší informace především pro anesteziology, ať už v přípravě na obor, či specialistům. V základním přehledu anesteziologických postupů jsou pak i údaje, které poslouží i operatérům. Kniha je též pomocníkem pro lékaře, kteří...
DIFERENCIÁLNÍ...

DIFERENCIÁLNÍ DIAGNÓZA V PEDIATRII

14.12.2015 - Tato kniha je překladem německy psané knihy ‒ Differenzialdiagnosen in der Kinder-und Jugendmedizin. Kniha popisuje jednotlivé patologické stavy, jež jsou typické pro děti, uvádí též nemoci, s nimiž se pediatr nesetkává často. Kapitoly jsou...
NOVINKY V DIGESTIVNÍ...

NOVINKY V DIGESTIVNÍ ENDOSKOPII

30.11.2015 - Endoskopické metody mají velký potenciál, diagnostický i léčebný. Procházejí neustálou evolucí a endoskopie v naší republice je mimořádně rozvinutá. Dosud však chyběla kniha, která by přinesla přehledný, ucelený text týkající se...
SOUDNÍ LÉKAŘSTVÍ I.

SOUDNÍ LÉKAŘSTVÍ I.

12.10.2015 - První díl dvoudílné sady přináší kompletní a nejaktuálnější informace v tomto oboru patřícím do forenzních věd. Kniha staví i na učebnici doc. Vorla, která byla vydána před cca 20 lety, jelikož základy oboru se nemění. Na knize se podíleli...
KOLOSKOPIE

KOLOSKOPIE

14.09.2015 - Kniha je sepsána mnoha odborníky v oblasti gastroenterologie, chirurgie i radiologie. Je vhodná jak pro další odborné lékaře, tak také pro postgraduální studenty. Endoskopické metody jsou v dnešní době nepostradatelnou součástí diagnostiky mnoha...
LÉKAŘSKÁ ETIKA

LÉKAŘSKÁ ETIKA

31.08.2015 - Lékařská etika je velmi důležitou složkou lékařské praxe. Předkládaná kniha přináší přehled, souhrn nejdůležitějších témat, včetně těch problematických, současné lékařské etiky. Kniha představuje ucelený souhrn základních...
 DIAGNOSTIKA A TERAPIE...

DIAGNOSTIKA A TERAPIE DUŠEVNÍCH PORUCH (2., přeprac. vyd.)

10.08.2015 - Tato publikace se zabývá duševními poruchami. Není určena jen pro odborníky v oboru, ale i další lékaře. Zahrnuje diagnostiku, popis symptomů, mezi něž patří např. poruchy paměti, pudů, myšlení, intelektu, jednání…, popis syndromů...
REFLUXNÍ CHOROBA...

REFLUXNÍ CHOROBA JÍCNU – GERD

20.07.2015 - Publikace se zaobírá velmi častou problematikou, se kterou se ve své praxi setkávají gastroenterologové. Ale nejen oni - kniha je proto koncipována tak, aby uspokojila jak specialisty z oboru, tak i mimo něj. Kniha je přehledná, didakticky psaná,...
 KLINICKÁ NEFROLOGIE

KLINICKÁ NEFROLOGIE

15.06.2015 - Druhé vydání úspěšné knihy, která je určena internistům a hlavně nefrologům si najde své čtenáře i v řadách lékařů jiných specializací, neboť se problematika ledvin jejich oboru úzce dotýká, je to např. diabetologie, revmatologii,...
CHIRURGICKÁ LÉČBA...

CHIRURGICKÁ LÉČBA DEGENERATIVNÍHO POSTIŽENÍ BEDERNÍ PÁTEŘE

08.06.2015 - Kniha je komplexním pohledem na možnosti chirurgické léčby degenerativních stavů v oblasti bederní páteře. Obor chirurgie zabývající se touto problematikou je spondylchirurgie, což je velmi dynamicky se rozvíjející obor, zlepšují se možnosti...
KLINICKÁ ANESTEZIOLOGIE

KLINICKÁ ANESTEZIOLOGIE

27.04.2015 - Klinická anesteziologie je zkráceným, stručnějším a přehlednějším překladem, tzv. handbook, známé učebnice, který však neztrácí na obsahu a důležitosti. Publikace je vhodná jak pro lékaře v oboru, tak pro postgraduální studium. Je zde i...
NERVOVÉ BUŇKY A...

NERVOVÉ BUŇKY A JEJICH SVĚT

13.04.2015 - Autor nás seznamuje s životem, vznikem, smrtí, stavbou, funkcemi jednotlivých neurálních i podpůrných buněk. Přibližuje nám jejich zapojení v neurální síti, tvorbu synapsí a děje, které na nich probíhají, přenosy vzruchů, receptorové...
CHIRURGIE V...

CHIRURGIE V EXTRÉMNÍCH PODMÍNKÁCH : Odborný přehled pro lékaře a zdravotníky na zahraničních praxích

08.04.2015 - Kniha slouží k vyjasnění problematiky spojené s výjezdem evropského lékaře do krizových nízkozdrojových oblastí, objasní mu, co může očekávat a kam až může ve svých zákrocích zajít v legislativou neřešených situacích, co bude na jeho...
CHOROBNÉ ZNAKY A...

CHOROBNÉ ZNAKY A PŘÍZNAKY

23.03.2015 - Publikace navazuje na předchozí úspěšné knihy Chorobné znaky a příznaky 1 a 2. Původní texty jsou přepracované a přibylo k nim několik dalších desítek nových kapitol, takže kniha nyní obsahuje a popisuje celkem 218 vybraných znaků, příznaků...
NEUROLOGIE PRO STUDIUM...

NEUROLOGIE PRO STUDIUM I PRAXI

02.02.2015 - Od prvního vydání knihy uplynulo více než 10 let. Neurologie byla v této době obohacena o nové poznatky, prodělala na základě klinických studii změny v terapii, klinické vedení nemocných nepochybně ovlivnily nové pomocné vyšetřovací metody....
VÝŽIVA V MEDICÍNĚ...

VÝŽIVA V MEDICÍNĚ A DIETETIKA

26.01.2015 - Seznamuje s fyziologií příjmu potravy a s patofyziologickými procesy při různých onemocněních. Dále probírá poruchy výživy u onemocnění jednotlivých systémů nebo nozologických jednotek. Překlad 11. vydání. (foto obálka: grada.cz)
CHIRURGICKÁ ONKOLOGIE

CHIRURGICKÁ ONKOLOGIE

19.01.2015 - Po překladové knize stejného jména v roce 2005 se nyní dostává čtenářům do rukou první originální postgraduální mezioborová domácí monografie. Kolektiv více než 70 předních odborníků domácích, ale i zahraničních sepsal pod vedením...
KRVÁCENÍ

KRVÁCENÍ

12.01.2015 - Publikace poskytuje multioborový pohled na jeden z nejzávažnějších klinických projevů, kterým krvácení beze sporu je. jsou zmíněny základy problematiky krevního srážení a patofyziologie krvácení jako medicínského fenoménu, je zde rozebrána...
EKG A DYSRYTMIE V...

EKG A DYSRYTMIE V DĚTSKÉM VĚKU

15.12.2014 - Dětská klinická arytmologie a elektrofyziologie se v posledních 30 letech vyvinula v důležitou samostatnou subspecializaci dětské kardiologie. Toto poslední vydání monografie reflektuje rychlý klinický a technologický vývoj na poli diagnostiky a...
Etické problémy...

Etické problémy medicíny na prahu 21. století

25.11.2014 - "Monografie systematickým způsobem mapuje etické problémy v medicíně na přelomu 20. a 21. století. Publikace je rozdělena do čtyř tematických celků. V prvém analyzuje etické otázky na úrovni obecných a historických souvislostí. Jsou zde probrány...
 TĚLOVÝCHOVNÉ...

TĚLOVÝCHOVNÉ LÉKAŘSTVÍ: vybrané kapitoly

19.11.2014 - "Kniha je určena pro pregraduální a postgraduální vzdělávání v oboru tělovýchovné lékařství, jehož základní náplní je tělesná a sportovní aktivita člověka v diagnostice, léčbě i prevenci. Lidské zdraví může být tělesným pohybem...
OŠETŘOVATELSTVÍ V...

OŠETŘOVATELSTVÍ V NEUROLOGII

11.11.2014 - "Ojedinělá publikace seznamuje čtenáře s ošetřovatelským procesem v ošetřovatelství v neurologii. Koncepčně je rozdělena do tří částí: problematika ošetřovatelského procesu, holistický trend ošetřovatelství založeného na důkazech pomocí...
 FYZIOLOGIE OKA A...

FYZIOLOGIE OKA A VIDĚNÍ

04.11.2014 - "V době od prvního vydání se objevily nové poznatky o fyziologii oka a mechanizmu vidění, které bylo nutné zahrnout do aktualizovaného vydání díla. Jedná se o poznatky jak o struktuře sklivce, tak o významu pigmentového epitelu sítnice, které jsou...
HOMEOPATIE &...

HOMEOPATIE & PERIMENOPAUZA

29.10.2014 - "S tématem menopauzy se gynekologové setkávají dnes a denně. Klasická léčba pacientkám často přináší jen částečnou úlevu, případně ji v určitých klinických situacích nelze doporučit vůbec. Autorka knihy, lékařka-homeopatka, se...
PORODNICTVÍ

PORODNICTVÍ

21.10.2014 - "Komplexně pojatá publikace obsahuje všechny důležité poznatky – prevenci, screening, vyšetřovací metody a moderní metody sledování stavu ženy i plodu v těhotenství a za porodu. Rozebírá péči o těhotné, fyziologické a patologické...
 KAPESNÍ ATLAS...

KAPESNÍ ATLAS HEMATOLOGIE

07.10.2014 - "Skvělá kniha, která je určena mladým lékařům, hematologům, internistům, laborantům ale i medikům. Obsahuje všechna hematologická onemocnění s jejich typickými nálezy, poučení k typickým znakům a didaktické návody k vyobrazením. Čtenář v...
ANATOMIE OD VESALIA PO...

ANATOMIE OD VESALIA PO SOUČASNOST (1514-2014)

30.09.2014 - "Monografie k 500. výročí narození Andrea Vesalia, autora sedmidílné publikace De humani corporis fabrica z roku 1543! Vesalius v ní poprvé uvedl anatomické poznatky založené na systematickém studiu lidského těla. Text spojil s ilustracemi v jeden...
ORTOPEDIE

ORTOPEDIE

10.09.2014 - "Základní publikace v oboru, která je určena nejen ortopédům a protetikům, ale současně také lékařům oborů tematicky souvisejících, jako je např. traumatologie, všeobecná chirurgie, revmatologie, onkologie, dětské a dorostové lékařství. Kniha...
 ESTETICKÁ PLASTICKÁ...

ESTETICKÁ PLASTICKÁ CHIRURGIE A KOREKTIVNÍ DERMATOLOGIE

14.08.2014 - "Odborná monografie komplexně popisuje současný stav estetické plastické chirurgie, korektivní dermatologie a laserové estetické chirurgie, které jsou v současné době mimořádně populární a veřejností intenzivně sledovaná. Kniha by měla pomoci...