Medindex pro lékaře Knihy: Medindex ® Časopisy

Časopisy

Výběr z knihovny

The Journal of Immunology

The Journal of Immunology

19.05.2019 - TLR2 hraje důležitou roli v ovlivnění produkce serotoninu ve střevě Serotonin (5-hydroxytryptamin [5-HT]) je klíčová signální molekula v trávicím traktu a moduluje řadu fyziologických procesů. Enterochromafinní buňky (EC) ve sliznici střeva jsou...
The Lancet

The Lancet

17.05.2019 - Stereotaktická ablativní radioterapie vs. standardní paliativní léčba u pacientů s oligometastatickými nádory Oligometastatické paradigma předpokládá, že někteří pacienti s limitovaným počtem metastáz můžou být vyléčení, pokud jsou...
NEJM

NEJM - May 16, 2019

16.05.2019 - Antibakteriální obal k prevenci infekcí souvisejících se zavedením CEID Infekce po zavedení CIED (cardiac implantable electronic devices) je spojená s následným zvýšením morbidity a mortality. Je málo studií, které se zabývaly profylaxí infekce,...
Cytotherapy

Cytotherapy - May 2019

15.05.2019 - TGF beta1 produkující mezenchymální stromální kmenové buňky indukují lokální toleranci u krys po ischemicko-renálním poranění Regulační T lymfocyty Treg suprimují nadměrnou imunitní odpověď a hrají důležitou ochrannou roli v akutním...
PNAS

PNAS

14.05.2019 - Pleiotropní neuroprotektivní efekt taxifolinu u cerebrální amyloidní angiopatie Cerebrální amyloidní angiopatie (CAA) vede k tvorbě beta amyloidových depozit v cerebrálních cévách. Je častá u Alzheimerovy nemoci a podílí se na rozvoji demence. V...
JEM

JEM

10.05.2019 - TSH posiluje aterosklerotické procesy podporou aktivace makrofágů a zánětu v placích Subklinická hypotyreóza je spojená se zvýšeným výskytem kardiovaskulárním nemocí. Zatím nebyl popsán mechanismus, který za tímto jevem stojí. Autoři...
NEJM

NEJM - May 9, 2019

09.05.2019 - Randomizovaná studie podávání progesteronu gravidním ženám s krvácením v počátku gravidity Krvácení v časné graviditě může končit potratem. Progesteron je esenciální pro udržení těhotenství. Byly provedeny malé klinické studie, které...
Cell - Host & Microbe

Cell - Host & Microbe

08.05.2019 - Složení mikrobioty v chronických diabetických ránách je spojené s klinickými výsledky a účinnosti terapie Chronické rány jsou hlavní komplikací diabetu a jsou spojené s vysokou morbiditou a je nutná intenzivní lékařská péče. Autoři...
The Lancet

The Lancet

03.05.2019 - Placentální růstový faktor k potvrzení suspektní preeklampsie Předchozí prospektivní kohortové studie ukázaly, že angiogenní faktory mají vysokou diagnostickou přesnost u žen se suspektní preeklampsií. Zatím se však nevím, jak efektivní by...
JACI

JACI

03.05.2019 - Účinnost a bezpečnost antagonistů H4 receptoru ZPL-3893787 u pacientů s atopickou dermatitidou Antagonisté H4 receptorů jsou novou možností léčby zánětlivých kožních onemocnění včetně atopické dermatitidy. V této studii byla testována...
NEJM

NEJM

02.05.2019 - Anti-BCMA CAR T lymfocytární terapie bb2121 u pacientů s relabujícím nebo refrakterním mnohočetným myelomem Preklinické studie s bb2121, což je terapie pomocí T lymfocytů s chimerickým antigenním receptorem (CART), ukázaly, že dobře cílí na BCMA...
PNAS

PNAS

01.05.2019 - Kovalentní heterobivalentní inhibitory předchází IgE-dependentní odpovědi na arašídové alergeny Alergická reakce se rozvíjí na základě přemostění vazby alergenu s IgE, které se vážou na receptory na mastocytech a bazofilech a dojde k jejich...
The Journal of...

The Journal of Immunology

30.04.2019 - Dragotcytóza: odhalení mechanismu transferu Cryptococcus neoformans z makrofágu na makrofág Cryptococcus neoformans je patogenní organismus, které je schopný unikátního přenosu mezi makrofágy. Mechanismus cell-to-cell transferu zatím nebyl popsán. V...
The Lancet

The Lancet - Apr 27, 2019

26.04.2019 - Účinnost a bezpečnost biosimilárního CT-P13 v porovnání s originálem inflixmabem u pacientů s aktivní Crohnovou nemocí Biosimilární léčivo k infliximabu CT-P13 bylo schválené k léčbě Crohnovy nemoci po klinickém srovnání v případě...
NEJM

NEJM

25.04.2019 - Transplantace srdce a plic od dárců s HCV zdravým příjemcům Srdce a plíce od dárců s virémií HCV nejsou běžně transplantovány. Nové pokroky v léčbě HCV by mohly zvýšit počty dárců právě z řad nakažených HCV nemocným bez HCV. Autoři...
PNAS

PNAS

23.04.2019 - Receptor pro epidermální růstový faktor je kofaktorem pro vstup viru hepatitidy B do buňky Je známé, že pro vstup viru hepatitidy B do buňky je nutný NTCP (sodium taurochlorate cotransporting polypeptid. V této studii autoři dokládají, že podobnou...
JID

JID

22.04.2019 - Role CCR4 v ovlivnění regulačních T lymfocytů při hojení ran u diabetiků Hojení ran je dobře koordinovaný proces, který zahrnuje zánětlivé mediátory a buněčnou odpověď. Narušení pak může vést k „nehojení“. Chronické rány jsou...
The Lancet

The Lancet

19.04.2019 - Beta blokátory jako prevence dekompenzace cirhózy jater u pacientů s klinicky významnou portální hypertenzí Klinická dekompenzace cirhózy je spojená se špatnou prognózou. Klinicky významná portální hypertenze (CSPH), definovaná jako hepatický...
NEJM

NEJM

18.04.2019 - Lentivirová genová terapie kombinovaná s nízkou dávkou busulfanu u novorozenců s SCID-X1 Transplantace alogenních hematopoetických kmenových buněk u X-vázaného těžkého kombinovaného imunodeficitu (SCID-X1) často selhává při rekonstituci imunity...
Cell - Immunity

Cell - Immunity

17.04.2019 - IgG proti komenzálům posilují střevní zánět zprostředkovaný typem imunity 17 u ulcerózní kolitidy Zánětlivá střevní nemoci jsou chronické záněty s relapsy. Existují dva subtypy – Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida. GWAS u ulcerózní...
PNAS

PNAS

16.04.2019 - Pejvakinem mediovaná peroxofagie chrání sluchové vláskové buňky před hlukem indukovaným poškozením Zvýšená expozice hluku způsobuje oxidační stres, který vede k poškození sluchových vláskových buněk. Adaptivní peroxisomová proliferace, do...
The Journal of Immunology

The Journal of Immunology

13.04.2019 - Respirační enterovirus může způsobit chronickou plicní nemoc, pokud je ztracena ochrana STAT1 v plicním epitelu Epitelové bariérové buňky jsou kritické pro ochranu hostitele, epitelové buňky v dýchacích cestách mají schopnost přenášet...
The Lancet

The Lancet

12.04.2019 - Selektivní laserová trabekuloplatika vs. oční kapky jako léčba v první linii u nitrooční hypertenze a glaukomu: multicentrická randomizovaná kontrolovaná studie Primární glaukom s otevřeným úhlem a oční hypertenze jsou běžně léčeny očními...
Cell - Host & Microbe

Cell - Host & Microbe

11.04.2019 - Neutrofilní extracelulární pasti zabraňují tvorbě biofilmu invazi do mozku u očních infekcí vyvolaných Pseudomonas aeruginosa Infekce, při nichž dochází ke vzniku bakteriálního biofilmu, je velmi těžké eradikovat. Je to dáno antibiotickou...
PNAS

PNAS

10.04.2019 - Zvýšená oxidační fosforylace v NKT buňkách je nezbytná pro jejich přežití a funkce Buněčný metabolismus a signalizační cesty jsou klíčovými regulátory, které určují osud a funkce NKT buněk. Zatím bylo málo známé o roli buněčného...
NEJM

NEJM - April 11, 2019

10.04.2019 - Koronární angiografie po srdeční zástavě bez elevace ST segmentu Ischemická srdeční choroba je hlavní příčinou srdeční zástavy. Role okamžité koronární angiografie a perkutánní koronární intervence (PCI) v léčbě pacientů, kteří byli...
The Lancet

The Lancet

05.04.2019 - Veverimer vs. placebo u pacientů s metabolickoku acidózou spojenou s chronickou ledvinnou nemocí: multicentrická randomizované dvojitě zaslepená studie fáze 3 Pacienti s pokročilou chronickou ledvinnou nemocí trpívají chronickou metabolickou acidózou,...
NEJM

NEJM

04.04.2019 - Andexanet alfa v léčbě krvácení po léčbě inhibitorem faktoru Xa Andexanet alfa je modifikovaná rekombinantní inaktivní forma lidského srážecího faktoru Xa vyvinutá jako antidotum proti Xa inhibitorům. Autoři vytvořili studii, v níž chtěli...
PNAS

PNAS

03.04.2019 - Vývoj vysoce potentních glukokortikoidů u steroid-rezistentního vážného astmatu Při léčbě perzistujícího astmatu jsou dnes běžně využívány glukokortikoidy. U těžkého astmatu však nemusí být léčba účinná, některé formy astmatu jsou...
JEM

JEM

02.04.2019 - Narušení FBXL5 mediované buněčné homeostáze železa je spojené s podporou karcinogeneze v játrech Overload železa v játrech je rizikovým faktorem pro progresi hepatocelulárního karcinomu (HCC). Zatím nebyl popsán mechanismus, který za progresí...
Pediatrics

Pediatrics

01.04.2019 - Kouření matek před a během těhotenství a riziko náhlé smrti kojence Kouření žen během těhotenství je rizikových faktorem pro náhlé úmrtí kojence. V této studii autoři zjišťovali vliv předtěhotenského a těhotenského kouření na výskyt...
The Lancet

The Lancet

29.03.2019 - Efektivita a bezpečnosti jednoanastomozového gastrického bypassu vs. Roux-en-Y gastrický bypass u obézních pacientů Jednoanastamozový gastrický bypass (OAGB) je stále častěji využíván v léčbě morbidní obezity. Jeho efektivita a bezpečnost...
NEJM

NEJM

28.03.2019 - Klinická studie zkráceného léčebného režimu u pacientů s rifampicin rezistentní TBC Kohortové studie v Bangladéši přinesly slibná data o popisující vysokou četnost vyléčených mezi pacienty s rezistentní tuberkulózou, kteří užívali...
PNAS

PNAS

27.03.2019 - Transkripční faktor ATF3 chrání proti kolitidou regulací Th lymfocytů v Peyerských placích Narušení slizniční imunity hraje důležitou roli v patogenezi střevních zánětů, mechanismus však zatím nebyl přesně popsán. V tomto textu se autoři...
The Journal of Immunology

The Journal of Immunology

25.03.2019 - Glatiramer acetát stimuluje regulační funkce B lymfocytů Aktivita regulačních B lymfocytů je důležitá hlavně v udržení homeostázy v imunitních reakcích, která je narušená např. u autoimunitních onemocnění. Aktivitou B lymfocytů je možné...
JID

JID

24.03.2019 - Granzym K exprimovaný klasicky aktivovanými makrofágy přispívá k zánětu a narušuje remodelaci Granzym K je běžně popisován jako proapoptotický faktor podporují vznik zánětu. Je nacházen v nízké koncentraci v plazmě zdravých osob, během sepse...
Reproduction

Reproduction

23.03.2019 - DZNep a UNC0642 zvyšují in vitro vývojovou kompetenci klonovaných prasečích embryí Transfer jader somatických buněk u klonování savců je spojen s narušením epigenetického reprogramování, což dle všeho způsobuje selhání vývoje klonovaných...
The Lancet

The Lancet - Mar 23, 2019

22.03.2019 - Anální inkontinence po císařském řezu a vaginálním porodu ve Švédsku Počty císařských řezů v mnoha zemích rostou. Jedním z důvodů je, že si jej ženy vyžádají, neboť se věří, že chrání pánevní dno před poruchami, např. anální...
NEJM

NEJM

21.03.2019 - Avelumab + axitibib vs. sunitinib v léčbě pokročilého renálního karcinomu U pokročilého karcinomu ledvin je léčba komplikovaná a mnohdy neúčinná. Již proběhla single studie fáze 1b s využitím avelumab + axitinib, při níž se prokázalo, že...
Cell - Immunity

Cell - Immunity

20.03.2019 - Anti-komenzální IgG posilují zánět ve střevě a typ 17 imunitní odpovědi u ulcerózní kolitidy Nespecifické střevní záněty jsou chronická onemocnění s relapsy, mezi něž se řadí Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida. GWAS (genome-wide...
PNAS

PNAS

19.03.2019 - Inhibitor RIP-1 kinázy zastavuje progresi imunitně indukované demyelinizace ve fázi elevace monocytů Demyelinizace v centrálním nervovém systému je spojená s mnoha lidskými nemocemi, včetně roztroušené sklerózy mozkomíšní. Autoři v této studii...
The Journal of Immunology

The Journal of Immunology

17.03.2019 - Inzulinorezistence makrofágů je spojená s narušením metabolismu a podpory přeměny do M2-lilke fenotypu Obezita a inzulinorezistence ovlivňují metabolické pochody organismu, ale zda ovlivňují také metabolismus makrofágů se zatím neví. V této...
The Lancet

The Lancet - Mar 16, 2019

16.03.2019 - Účinnost primární léčby IVIG + cyklosporin jako prevence abnormit v koronárních arteriích u pacientů s Kawasakiho nemocí, u nichž je riziko neresponzibility na IVIG Genetické studie ukazují, že je zde možnost zapojení kalcium-nukleárního faktoru...
Cell - Host & Microbe

Cell - Host & Microbe

15.03.2019 - Malassezia restricta je spojená s Crohnovou nemocí a exacerbuje kolitidu u myší Zánětlivá střevní onemocnění (IBD) jsou spojená s alterací složení střevní mikrobioty a imunitní odpovědi ke střevní mikrobiotě. Doposud získaná data ukazují,...
NEJM

NEJM

14.03.2019 - Bezpečnost a účinnost bempedové kyseliny při redukci LDL cholesterolu Krátkodobé studie ukázaly, že bempedová kyselina, inhibitor ATP citrátové lyázy, redukuje hodnoty LDL cholesterolu. Je však nedostatek dat týkajících se bezpečnosti a...
PNAS

PNAS

12.03.2019 - alfa-Difluoromethylornitin redukuje vznik karcinomu žaludku tím, že způsobí mutace v H. pylori cagY Je příčinná souvislost mezi infekcí Helicobacter pylori a žaludečním adenokarcinomem. Nejpotentnějším je viruletní faktor CagA...
JACI

JACI

08.03.2019 - Nová role neutrofilů v IgE mediované alergii: důkaz jejich schopnosti prezentovat antigen v pozdní fázi alergické reakce Neutrofily a alergen specifické T lymfocyty se akumulují u pacientů s alergickou late-phase reakcí (LPRs). Jejich přítomnost je...
AJHG

AJHG

08.03.2019 - Missence varianty v komponentech histon acetyltransferázovém komplexu genu TRRAP způsobuje autismus a intelektuální narušení Acetylace lysinových rezidují histonů a dalších DNA vážících proteinů hraje klíčovou roli v regulaci exprese genů...
The Lancet

The Lancet

08.03.2019 - Účinnost a bezpečnost minimálně invazivní chirurgie s trombolýzou při evakuaci hematomu u pacientů s intracerebrální hemoragií (MISTIE III): randomizovaná, kontrolovaná, zaslepená studie, fáze 3 Akutní mozková příhoda na základě...
JEM

JEM

07.03.2019 - Typ I interferon indukuje produkci CXCL13, který podporuje formování ektopických germinálních center Ektopické lymfoidní struktury jsou vytvářeny během velkého množství zánětlivých procesů, včetně infekcí, autoimunitních nemocí a nádorů. V...
PNAS

PNAS

06.03.2019 - Biosyntéza magnetických nanočástice z nano-degradačních produktů v lidských kmenových buňkách Magnetické nanočástice poskytují možnost zobrazit kmenové buňky nebo mohou sloužit v bioinženýrství k tvorbě tkání. Zatím však nebylo...
NEJM

NEJM

06.03.2019 - Randomizovaná studie 4 různých terapeutických přístupů u aktinické keratózy Aktinická keratóza je nejčastější premalignita kůže v bílé populaci. V současných guidelines nejsou zcela specifikována doporučení ohledně léčby. V této...
Pediatrics

Pediatrics

03.03.2019 - Palivizumab, monoklonální protilátka proti RVS, v léčbě RVS bronchiolitidy u novorozenců Monoklonální protilátka proti RSV (respiratory syncytial virus) palivizumab je doporučována jako profylaxe u vysoce rizikových novorozenců během rizikové...
The Lancet

The Lancet

01.03.2019 - Intenzivní snižování krevního tlaku před intravenózní trombolytickou terapií u akutního ischemického iktu Systolická tlak vyšší než 185 mm/Hg je kontraindikací k trombolytické intravenózní léčbě alteplázou u pacientů s akutním iktem....
NEJM

NEJM

28.02.2019 - Randomizovaná studie o přínosu lymfadenektomie u pacientek s pokročilým ovariálním karcinomem Pelvická a paraaortální lymfadenektomie je často užívána v rámci chirurgické léčby pacientek s pokročilým ovariálním karcinomem. Zatím však...
Blood

Blood

28.02.2019 - Degradace Brutonovy kinázy v protinádorové terapii Inhibitor Brutonovy kinázy (BTK) ibrutinib se na kinázu váže kovalentně a je velmi efektivní v léčbě mnoha typů B lymfocytárních malignit. Ale tento přípravek není selektivní pro BTK, navíc je...
PNAS

PNAS

27.02.2019 - Západní dieta reguluje imunitní systém jak v „klidu“, tak během LPS způsobené sepse, a to nezávisle na mikrobiomu Západní dieta je charakterizovaná vysokým příjmem tuků a cukrů, zároveň s nízkou konzumací vlákniny. V této studii autoři...
Reproduction

Reproduction

26.02.2019 - Vliv Shiga toxinu na vialibilu buněk trofoblastu Shiga toxin (Stx2) produkovaný E. coli může během časné gestace narušit placentaci vlivem poškození extravilózních trofoblastových buněk (EVT). Autoři v předešlých studiích popsali, že Stx2...
The Journal of Immunology

The Journal of Immunology

25.02.2019 - Hypercholesterolémie indukuje mastocyty-CD4+ T lymfocytární interakci u aterosklerózy Mastocyty jsou výraznými buňkami vrozené imunity, které se zapojují do patogeneze aterosklerózy tím, že uvolňují prozánětlivé mediátory v aterosklerotických...
JID

JID

25.02.2019 - Produkce extracelulární adenosinu CD73+ dendritickými buňkami je nezbytná pro nastavení tolerance u kontaktní hypersenzitivity Dendritické buňky exprimují CD73, ekto-5´-nukleosidázu, která vytváří imunosupresivní adenosin defosforylací...
The Lancet

The Lancet

22.02.2019 - Celoexomové sekvenování u hodnocení fetálních strukturálním anomálií: prospektivního kohortová studie Identifikace chromozomových aneuploidií a CNV (copy number variant), které jsou spojeny s fetálními strukturálními anomáliemi má značnou...
NEJM

NEJM

21.02.2019 - Nízké dávky metotrexátu jako prevence kardiovaskulárních příhod u pacientů s aterosklerózou Za aterotrombotickými příhodami je i probíhající zánět. Léčka kanakinumabem, což je monoklonální protilátka inhibující zánět neutralizací...
Blood

Blood

21.02.2019 - Midostaurin přidaný k chemoterapii a jako pokračující jednosložková udržovací léčba u akutní myeloidní terapie s FLT3-ITF Pacienti s akutní myeloidní leukémií (AML) a FLT3 vnitřní tandemovou duplikací (ITD) mají špatnou prognózu. Fáze 2...
PNAS

PNAS

20.02.2019 - IL-27 zvyšuje inhibiční aktivitu Treg přes CD39, což vede k supresi protinádorové imunity Regulační T lymfocyty (Treg) inhibují autoimunitní reakce a jsou nepostradatelné pro udržení imunitní homeostázy. V případě nádorového bujení jsou pak...
The Journal of Immunology

The Journal of Immunology

16.02.2019 - Lipopeptid 78 ze Staphylococcus epidermidis aktivuje beta-katenin a inhibuje zánět v kůži Správně silná a účinná zánětlivá odpověď je nezbytná pro normální hojení ran kůže a do tohoto procesu se zapojuje také komenzál Staphylococcus...
The Lancet

The Lancet

15.02.2019 - Lomustin-temozolomid kombinovaná léčba vs. standardní léčbě temozolomidem u pacientů s nově diagnostikovaných glyoblastoomem Glioblastom je i v současné době těžko léčitelný, hledají se tedy nové terapeutické možnosti s vyšší účinnosti....
Cell - Host & Microbe

Cell - Host & Microbe

14.02.2019 - Hostitel specifická adaptivní diverzifikace s Crohnovou nemocí asociovaných AIEC Crohnova choroba (CD) je zánětlivé onemocnění střev, které je ovlivněno také složením mikroflóry ve střevě. Je prokázáno, že s CD jsou spojené AIEC...
Blood

Blood

14.02.2019 - Nízká dávka chidamidu obnovuje toleranci u ITP u myší a lidí Zvýšená makrofágová fagocytóza protilátkami pokrytých trombocytů a snížený počet či narušená funkce CD4+CD25+Foxp3+ Treg je spojená s imunitně podmíněnou trombocytopenií (ITP)....
NEJM

NEJM

13.02.2019 - Randomizovaná studie e-cigarety vs. nikotinová náhradní terapie V současné době se často setkáváme s lidmi, kteří během odvykání kouření využívají elektronickou cigaretu. Je však málo dat, která by popisovala efektivitu e-cigarety v...
PNAS

PNAS

12.02.2019 - Feroptóza jako cíl pro prevenci kardiomyopatie Srdeční nemoci jsou celosvětově nejčastější příčinou smrti. Klíčovým patogenním faktorem je vývoj smrtelného srdečního selhání spojeného se zánikem terminálně diferencovaných...
Cell - Stem Cell

Cell - Stem Cell

08.02.2019 - Mezenchymální prekurzorové buňky v dospělých nervech vedou k reparaci a regeneraci tkání savců Periferní inervace hraje důležitou roli v regulaci tkáňové reparace a regenerace. V tomto textu autoři přinášejí důkazy, že poraněné periferní...
NEJM

NEJM

07.02.2019 - Omadacyklin u akutních infekcí kůže a kožních struktur Akutní bakteriální infekce kůže a kožních struktur jsou mnohdy náročné na léčbu, zvyšují morbiditu a náklady na péči. Omadacyklin, aminomethylcyklinové antibiotikum může být...
Blood

Blood

07.02.2019 - CSF1R inhibitory vykazují protinádorovou aktivitu u akutní myeloidní leukémie blokádou parakrinní signalizace podpůrných buněk Vědci se stále snaží najít možné terapeutické cíle u akutní myeloidní leukémie. Za tímto účelem byla proveden...
AJHG

AJHG

07.02.2019 - De novo varianty v MAPK8IP3 způsobují intelektuální deficit s variabilními strukturálními mozkovými anomáliemi S využitím exomového sekvenování autoři identifikovali de novo varianty v MAPK8IP3 u 13 nepříbuzných osob s překrývajícím se...
JACI

JACI

06.02.2019 - Epitelová IL-6 trans-signalizace definuje nový fenotyp u astmatu spojený se zvýšeným zánětem v dýchacích cestách Existují studie, které nalezly spojitost mezi IL-6, solubilních receptorem IL-6 (sIL-6R) a vážností astmatu, snížením plicních...
PNAS

PNAS

05.02.2019 - Homoharringtonin dereguluje transkripční expresi MYC přímou vaznou na NF-κB repressing faktor Homoharringtonin (HHT), inhibitor syntézy bílkovin, má anti-myeloidní leukémický efekt a posiluje účinnost chemoterapie antracyklin/cytarabin u akutní...
JEM

JEM - February 2019

04.02.2019 - Fosfatáza Shp2 exacerbuje střevní záněty narušením odpovědi makrofágů na IL-10 Prozánětlivé cytokiny produkované aktivovanými makrofágy přispívají k patologickým procesům ve střevě v průběhu IBD (inflammatory bowel disease). IL-10 je...
The Journal of Immunology

The Journal of Immunology

02.02.2019 - Exprese funkčního IL-2R buňkami hladké svaloviny cév Mnoho nelymfoidních buněk exprimuje minimálně dvě podjednotky receptoru pro IL-2. Ale na rozdíl od lymfocytů není známo, jak IL-2 tyto buňky ovlivňuje. Bylo zjištěno, že IL-2 může mít vliv...
Blood

Blood

01.02.2019 - Neutrofilní alfa defenzin podporuje trombózu in vivo alterací formování fibrinu, jeho struktury a stability Zánět a trombóza spolu úzce souvisí, interregulační mechanismy však zatím nebyly přesně popsány. Autoři této studie ověřovali možné...
The Lancet

The Lancet

01.02.2019 - Enterální suplementace laktoferinem u velmi předčasně narozených dětí: randomizovaná placebem kontrolovaná studie V nemocnici získané infekce jsou důležitou příčinou morbidity a mortality u velmi předčasně narozených dětí. Existuje několik...
NEJM

NEJM

31.01.2019 - Orální vs. intravenózní podávání antibiotik u infekcí kostí a kloubů Řešení komplexních ortopedických infekcí běžně zahrnuje dlouhodobé podávání intravenózních antibiotik. V této studii autoři zjišťovali, zda je orální antibiotická...
PNAS

PNAS

29.01.2019 - Mitochondrie placenty se adaptují na vývoj a hypoxii, aby zajistily podporu růstu plodu Mitochondrie odpovídají na různé stimuly a v buňce jsou producenty energie a udržují redoxní homeostázu. Je však málo známé o tom, jak se chovají mitochondrie...
Biology of Blood and...

Biology of Blood and Marrow Transplantation - February 2019

27.01.2019 - Charakter pozdních fatálních infekcí po alogenní transplantaci hematopoetických kmenových buněk V tomto textu autoři analyzovaly pozdní fatální infekce (LFI) u pacientů po alogenní transplantaci kmenových buněk (HCT). Byla hodnocena incidence, typ...
The Lancet

The Lancet

25.01.2019 - Podávání vápníku v těhotenství a časném těhotenství u žen s rizikem preeklampsie Redukce úmrtí vinou hypertenze během těhotenství je globální prioritou. Nízký příjem vápníků může stát za vyšší prevalencí preeklampsie a eklampsie v...
Blood

Blood

24.01.2019 - Myší myeloproliferativní nemoc jako následek narušené komunikace mezi dendritickými buňkami a CD4+ T lymfocyty Dendritické buňky (DC) jsou klíčovými hráči v aktivaci adaptivní imunitní odpovědi. Nedávno se odhalila další role DC, a to suprese...
Reproduction

Reproduction

23.01.2019 - Trofoblasty tvořený hyaluronan podporuje regulační fenotyp deciduálních makrofágů Během těhotenství dochází ke komunikaci fetálních trofoblastů a maternálních buněk. Dysfunkce v těchto interakcích je spojená s komplikacemi v těhotenství,...
NEJM

NEJM

23.01.2019 - Léčba caplacizumabem u získané trombotické trombocytopenické purpury Získaná trombotická trombocytopenická purpura (TTP) je imunitně mediovaný deficit ADAMTS13 (proteáza štěpící vW faktor). To vede k neomezené adhezi multimerů vW faktoru na...
PNAS

PNAS

22.01.2019 - Blokování IL-1β ruší imunosupresi v myším modelu karcinomu prsu Interleukin-1β (IL-1β) se vyskytuje v nadbytku v nádorovém mikroprostředí a může podporovat růst nádoru, má však také protinádorovou aktivitu. V této studii autoři sledovali...
JID

JID

21.01.2019 - Hydrogel vytvořený z prasečí acelulární tukové tkáně urychluje hojení ran indukcí intradermální regenerace adipocytů Důležitou komponentou pokožky jsou také intradermální adipocyty, které jsou spojené s udržením homeostázy a hojení ran....
Blood

Blood

17.01.2019 - TMX1 negativně reguluje odpověď trombocytů Sekretované trombocytární protein disulfidové izomerázy (PDI, ERp57, ERp5, ERp27) mají důležitou roli jako pozitivní regulátory destičkových funkcí a trombózy. TMX1 (thioredoxin-related transmembrane...
NEJM

NEJM

16.01.2019 - Tafenoquin vs. primaquin v prevenci relapsu malárie způsobené Plasmodium vivax 1dávková terapie tafenoquinem proti malárii způsobené Plasmodium vivax je spojená s prevencí relapsu díky tomu, že dochází ke clearance P. vivax, snižuje se parazitémie...
PNAS

PNAS

15.01.2019 - kombinovaný imunodeficit a zánět ve střevech RIPK1 (receptor-interacting serine/threonine-protein kinase 1) je důležitým regulátorem buněčné smrti a zánětu. Jeho zapojení do patogeneze nemocí u lidí je zatím málo dat. Studie monogenních nemocí...
Cytotherapy

Cytotherapy

14.01.2019 - Autologní z kostní dřeně získané CD133+ buňky po dekompresi dřeně jako nová léčebná metoda u osteonekrózy hlavice femuru: pilotní studie Avaskulární nekróza (AVN) hlavice femuru je progresivní kostní nemoci, která vzniká na podkladě...
The Journal of Immunology

The Journal of Immunology

13.01.2019 - Aktivace komplementu na povrchu trombocytů aktivovaných streptokokovým M1 proteinem, což vede k fagocytóze trombocytů Trombocyty cirkulující v krevní oběhu udržují hemostázu. Narušená hemostáza, dysregulovaný zánětlivý stav a snížení počtu...
The Lancet

The Lancet

11.01.2019 - Dolutegravir plus lamivudin versus dolutegravir plus tenofovir disoproxil fumarát a emtricitabin u pacientů s HIV-1, kteří předtím neužívali žádnou antiretrovirou terapii Efektivní léčebný režim se 2 léky může snížit dlouhodobou expozici a...
Blood

Blood

10.01.2019 - Ztráta selektivního autofagického receptoru p62 narušuje progresi myší myeloidní leukémie a mitofagii Autofagie je proces, který udržuje integritu hematopoetických kmenových buněk a je prevencí maligní transformace. Autofagie nejen druhem buněčné...
Cell - Host & Microbe

Cell - Host & Microbe

09.01.2019 - Komenzální Enterobacteriaceae chrání před kolonizací Salmonella kompeticí o kyslík Novorozenci jsou velmi citlivý k patogenům způsobujícím infekce gastrointestinálního traktu, nejsou však známy mechanismy, které za tím stojí. Autorům se...
PNAS

PNAS

08.01.2019 - Autokrinní regulace „osudu“ mezenchymálních progenitorových buněk řídí erupci zubů Formování funkční skeletální tkáně vyžaduje vysoce organizované kroky v diferenciaci mezenchymálních progenitorových buněk. Dentální folikuly (DF)...
JACI

JACI

04.01.2019 - Pšeničné a obilné amyláza-trypsinové inhibitory exacerbují střevní i plicní alergickou imunitní odpověď v humanizovaných myších Amyláza-trypsinové inhibitory v pšenici a příbuzných obilovinách je potentní aktivátor myeloidních vrozených...
NEJM

NEJM

03.01.2019 - Suplementace vitamínem D a prevence rakoviny a kardiovaskulárních nemocí V posledních letech se hovoří o důležitosti vitamínu D, a to i v souvislosti s prevencí rakoviny a kardiovaskulárních nemocí. Relevantní randomizovaná studie však chyběla....
Blood

Blood

03.01.2019 - Malomolekulární inhibitor BCL6 efektivně léčí myši s nesklerodermatózní chronickou GvH nemocí Prognóza pacientů se steroid dependentní nebo refrakterní chronickou GvH nemocí je špatná. Jedinou možností je podávat ibrutinib, který je schválen...
Pediatrics

Pediatrics

02.01.2019 - Mupirocin pro dekolonizaci novorozenců od Staphylococcus aureus na neonatální JIP Staphylococcus aureus je častou příčinou sepse u dětí na novorozenecké JIP. Kolonizace nosní sliznice a pokožky předchází invazivní infekci. Je tedy vhodné zaměřit...
The Journal of...

The Journal of Immunology

31.12.2018 - Císařský řez narušuje střevní mikrobiotu a tím i imunitní odpověď Epidemiologické studie dokládají, že děti, které se narodí císařským řezem (CS) mají vyšší riziko, že se u nich objeví chronické zánětlivé nemoci. Má se za to, že...
JID

JID

28.12.2018 - CXCL5 jako regulátor funkce neutrofilů u kožního melanomu Melanom patří mezi agresivní typy rakoviny kůže a je spojený se změnami exprese mnohých chemokinů a chemokinových receptorů, které výrazně ovlivňují růst a šíření nádoru....
NEJM

NEJM - December 27, 2018

28.12.2018 - Udržovací léčba olaparibem u pacientek s nově diagnostikovaným karcinomem ovarií Většina žen s nově diagnostikovaným karcinomem ovarií má relaps během 3 měsíců po standardní terapii, tj. chirurgický zákrok + platina. V této studii autoři...
The Lancet

The Lancet

21.12.2018 - Pegbelfermin v léčbě pacientů s nealkoholickou jaterní steatohepatitidou, randomizovaná, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná fáze 2a Pegbelfermin, PEGylovaný analog lidského fibroblastového růstového faktoru FGF21, dle předešlých studií...
NEJM

NEJM

20.12.2018 - Celosvětové celoživotní riziko iktu během 25 let Riziko iktu bylo v této studii hodnoceno dle regionů, zemí a globálně. Jednalo se o data získaná mezi lety 1990‒2016. Celkové celoživotní riziko iktu od věku 25 let do smrti je 24,9 %, riziko mezi...
Blood

Blood

20.12.2018 - Azacitidin s nebo bez eltrombopagu v první léčebné linii pacientů se středně až vysoce rizikovým myelodysplastickým syndromem s trombocytopenií Léčba azacitidinem u myelodysplastických syndromů exacerbuje trombocytopenii během prvního léčebného...
Cell - Host & Microbe

Cell - Host & Microbe

16.12.2018 - Laktát produkovaný symbiotickými bakteriemi zrychluje vývoj epitelu mediovaný intestinálními kmenovými buňkami Střevní mikrobiota je nepostradatelná pro udržení správné funkce střeva a homeostázy v něm. Ale mechanismy, kterými je homeostáza...
The Journal of Immunology

The Journal of Immunology - December 15, 2018

15.12.2018 - Meteorin-like/Meteorin-β jenový imunoregulační cytokin spojený se zánětem Autoři popsali nový cytokin kódovaný genem nazvaným Meteorin-like (Metrnl). Metrnl je malý (∼28 kDa) sekretovaný protein exprimovaný aktivovanými makrofágy a buňkami...
Blood

Blood

14.12.2018 - Unikátní závislost Sos1 v KrasG12D indukované leukemogenezi Některé předešlé studie prokázaly, že KrasG12D je více onkogenní než Nras u hematologických malignit. Silnou onkogenní leukemogenní aktivitu KrasG12D se připisuje také jeho unikátní...
NEJM

NEJM

13.12.2018 - Imunitní únik AML buněk během relapsu po alogenní transplantaci Konsolidační terapie u akutní myeloidní leukémie, alogenní transplantace hematopoetických kmenových buněk je ověřenou léčbou, při níž dochází také k reakci mediované graft vs....
PNAS

PNAS

12.12.2018 - Biparentální dědičnost mitochondriální DNA Ačkoli se objevovaly otázky ohledně možnosti přenosu paternální mitochondriální DNA (mtDNA) na potomky, bylo přijímáno, že mtDNA se dědí pouze od matky. Autoři identifikovali nepříbuzné...
PNAS

PNAS

11.12.2018 - Zralé oligodendrocyty mohou remyelinizovat axony Endogenní remyelinizace v CNS může vést až k obnovení funkcí, ale např. u roztroušené sklerózy nedochází ke kompletní obnově myelinu. Podpora remyelinizace je hlavním terapeutickým cílem k...
Biology of Blood and...

Biology of Blood and Marrow Transplantation

10.12.2018 - Ztráta funkce NLRP3 jako profylaxe proti GvH nemoci NLRP3 je zapojen do patogeneze GvH nemoci, ale mechanismus působení není zcela znám. K ozřejmení vlivu NLRP3 na hepatickou GvH nemoc byl vytvořen myší model alogenní transplantace hematopoetických...
The Lancet

The Lancet

09.12.2018 - Ixekizumab, interleukin 17A antagonista, v léčbě ankylozující spodlylitidy u pacientů bez předchozí biologické léčby bDMARD (biological disease-modifying anti-rheimatic drugs) jsou doporučovanou léčbou u spondylartritidy, které nereagují na...
JACI

JACI - December 2018

07.12.2018 - Mastocyty regulují CD4 lymfocytární diferenciaci v nepřítomnosti prezentace antigenu Antigen prezentující buňky mají schopnost iniciovat a regulovat vrozenou i adaptivní imunitní odpověď. V předešlé studii autoři odhalili roli NAD+ v T...
NEJM

NEJM

06.12.2018 - Pantoprazol u pacientů s rizikem krvácení do GIT na JIP Profylaxe vzniku vředů v GIT, gastrointestinální stres s ulcerací, je často podávání pacientům na JIP, ale benefit této léčby není zcela potvrzen. Autoři vytvořili evropskou...
Blood

Blood - December 06, 2018

06.12.2018 - Indolové deriváty produkované střevní mikrobiotou limitují skrze IFN 1 odpověď GvH nemoc Střevní mikrobiota u pacientů po alogenní transplantaci kostní dřeně moduluje reakci GvH a systémový zánětlivý stav, který je iniciovaný dárcovskými T...
PNAS

PNAS

05.12.2018 - Biologicky dané pohlaví ovlivňuje účinnost vakcíny a ochranu před chřipkou u myší Biologicky dané pohlaví ovlivňuje adaptivní imunitní odpověď, která může mít vliv na průběh chřipkové infekce i účinnost vakcíny. Autoři infikovali...
JEM

JEM

04.12.2018 - TLR8 a jeho endogenní ligand miR-21 přispívají i neuropatické bolesti v myších DRG Toll like receptory 8 (TLR8) rozpoznávají nukleové kyseliny a jejich aktivace je spojená s bolestí a svědění. V této studii autoři vytvořili Tlr8−/− myši,...
The Lancet

The Lancet - Dec 01, 2018

02.12.2018 - Účinnost a bezpečnosti filgotinibu v léčbě pacientů s aktivní psoriatickou artritidou (EQUATOR) JAK1 signální cesta je zapojena do patogeneze proriatické artritidy. Autoři ve druhé fázi studie sledovali účinnost a bezpečnost filgotinibu,...
Blood

Blood

30.11.2018 - TET2 deficit vede k CSF závislé klonální expanzi dysfunčnícherytroidních progenitorů Myelodysplatický syndrom (MDS) patří mezi klonální poruchy hematopoetické kmenové buňky, což vede k inefektivní hematopoéze. U pacientů je často anémie, ale...
NEJM

NEJM

29.11.2018 - Efekt genetické diagnostiky u pacientů s předtím neurčenou nemocí Mnoho pacientů s obtížemi zůstává bez diagnózy i přesto, že jsou podrobně vyšetřování. UDN (undiagnosed disease network) je multidisciplinární model, který má odhalovat...
PNAS

PNAS

28.11.2018 - Role humorální imunity proti HBV v patogenezi akutního jaterního selhání Infekce virem hepatitidy B je spojená i s akutním selháním jater (ALF), kdy je jedinou možností provést transplantaci jater, jinak stav končí smrtí pacienta. Vzhledem k velmi...
The Journal of Immunology

The Journal of Immunology

26.11.2018 - Aeroalergeny exacerbují infekci Histoplasma capsulatum Alergeny, jako např. roztoči a papain, indukují silnou Th2 odpověď, která je spojená také s nárůstem hladin IL-4, IL-5 a IL-13 a eosinofilií v dýchacích cestách. Histoplasma capsulatum je...
Cell - Immunity

Cell - Immunity

23.11.2018 - Osa IL-23-IL-22 reguluje střevní mikrobiální homeostázu a ochraňuje před dietou indukovanou aterosklerózou Střevní mikrobiom, komenzální bakterie, jsou zapojené do regulace imunitní odpovědi, a naopak, imunitní systém a cytokinová signalizace...
The Lancet

The Lancet

23.11.2018 - Vliv lorcaserinu na prevenci a remisi diabetu typu II u pacientů s nadváhou nebo obezitou Existuje přímá souvislost mezi tělesnou váhou a rizikem diabetu. Lorcaserin je selektivní agonista serotoninových 2C receptorů, který suprimuje chuť k jídlu a...
NEJM

NEJM

22.11.2018 - AR101 orální imunoterapie pro léčbu alergie na arašídy Pro léčbu alergie na arašídy není schválená terapie, přestože tento typ může pacienta i ohrozit na životě. Třetí fáze studie pracovala s pacienty s alergií na arašídy ve věku 4‒55...
Blood

Blood

22.11.2018 - Transferinový receptor 2 je potenciálním cílem pro léčbu β-talasémie β-talasémie jsou genetické choroby, které jsou charakterizovány anémií, neefektivní erytropoezu a přetížením železem. Současné terapeutické postupy u těžkých případů...
PNAS

PNAS

20.11.2018 - Ochranná imunita v rekurentních stafylokokových infekcích reflektuje lokalizovanou imunitní signaturu a „paměť“ makrofágů Staphylococcus aureus je jednou z nejčastějších kožních a podkožních infekcí (SSSI). Předešlou studií se odhalila...
Cell - Host & Microbe

Cell - Host & Microbe

19.11.2018 - Norovirová infekce u myší indukuje Th1 zánětlivou odpověď na potravinové antigeny Střevní reovirové infekce aktivují Th1 imunitní odpověď na potravinové antigeny. Je otázka, zda takto nepůsobí i další viry. Autoři prokázali, že akutní CW3...
The Lancet

The Lancet

18.11.2018 - Časná léčba vaginálních bakteriálních infekcí klindamycinem v těhotenství Předčasný porod, před 37. týdnem, je nejčastější příčinou perinatální mortality a morbidity. Léčba vaginálních bakterióz během těhotenství může redukovat...
Biology of Blood and...

Biology of Blood and Marrow Transplantation

16.11.2018 - Pretransplantační hodnoty sérového citrulinu predikují GvH nemoc Potransplantační biomarkery akutní GvH nemoci a nerelapsové mortality po allogenní transplantaci hematopoetických buněk jsou intenzivně zkoumány, ale nejsou vytipovány markery, které...
NEJM

NEJM

15.11.2018 - Přežití po minimální invazivní radikální hysterektomii u pacientek v časném stadiu rakoviny cervixu Minimálně invazivní chirurgické postupy jsou alternativou k otevřené operaci při radikální hysterektomii u pacientek v časných stadiích...
Blood

Blood

15.11.2018 - Notch signalizace mediovaná delta-like ligandem 1 a 4 kontroluje patogenezi chronické GvH nemoci u myší Chronická GvH nemoc je hlavní příčinou komplikací po alogenní transplantaci hematopoetických buněk (all-HCT) a zůstává tak oblastí v...
PNAS

PNAS

14.11.2018 - microRNA-378 podporuje autofagii a inhibuje apoptózu v kosterních svalech Metabolická regulace buněčné smrti je velmi komplexní a programovaná. Během života buňky je mnoho checkpointů, které určují její další osud buňky v reakci na metabolické...
The Journal of Immunology

The Journal of Immunology

13.11.2018 - Leukocytární CD300a vede k rezoluci myšího alergického zánětu CD300a je inhibiční receptor exprimovaný mastocyty a eozinofily během alergického zánětu. Zatím nebyla určována dynamika exprese a potenciální role v rezoluci zánětu. Autoři...
JEM

JEM

09.11.2018 - Neutrofily podporují homeostázu i patologický stav v naivních tkáních Neutrofily infiltrují tkáně, které jsou poškozené, narušené a pomáhají je ochránit a podpořit regeneraci. Mohou však také naopak tkáně vážně poškodit. Doposud se...
Blood

Blood

08.11.2018 - Mutace genu EPHB2 vede k vážných funkčním defektům trombocytů EPHB2 tyrozin kinázový receptor je zapojen do trombocytárních funkcí. Autoři popisují, že varianta EPHB2 genu ovlivnila trombocyty u dvou sourozenců (P1 a P2) z rodiny s případy...
PNAS

PNAS

07.11.2018 - Kódující mutace v NUS1 se podílení na Parkinsonově nemoci Celogenomovým sekvenování byly úspěšně identifikovány genetické faktory stojící za familiální nebo sporadickou Parkinsonovou nemocí. Zatím však nebylo zkoumáno, jak se do patogeneze...
NEJM

NEJM

07.11.2018 - Jedna dávka zoliflodacinu při léčbě urogenitální gonorrhoey Stále se zvyšuje rezistence Neisseria gonorrhoeae, a je tedy tlak na vývoj nových terapií. Zoliflodacin je nové antibiotikum inibující DNA biosyntézu. V multicentrické studii, druhé...
The Journal of Allergy...

The Journal of Allergy and Clinical Immunology

06.11.2018 - IgD aktivované mastocyty indukují syntézu IgE B lymfocyty v nasálních polypech U pacientů s chronickou rhinosinusitidou (CRS) je popsána zvýšená lokální exprese IgD, jaký to má klinický význam zatím nebylo popsáno. Autoři zjišťovali expresi a...
Pediatrics

Pediatrics

06.11.2018 - Vakcinace a riziko dětské IgA vaskulitidy IgA vaskulitida se může rozvinout po vakcinaci. Zatím se však tato teorie opírá o případové studie a robustní epidemiologická data chybí. Autoři se snažili o vytvoření studie, která si kladla za cíl...
AJHG

AJHG

03.11.2018 - Bialelické mutace v LRRC56, který kóduje protein asociovaný s intraflagelárním transportem, způsobuje defekty mukociliárního clearence a laterality Primární defekty v motilitě cílií vedou k dysfunkci aparátů odpovědných za generování toku...
Blood

Blood

02.11.2018 - Aberantní exprese CD137L je indukována GATA6 zvýšenou expresí a podporuje progresi kutánního T lymfocytárního lymfomu Na aktivovaných T lymfocytech a antigen prezentujících jsou exprimovány CD137 a jeho ligand CD137L, tyto molekuly jsou zvýšené...
NEJM

NEJM

01.11.2018 - Nintedanib plus sildenafil u pacientů s idiopatickou plicní fibrózou Nintedanib je schválenou léčbou idiopatické plicní fibrózy (IPF). Předchozí studie ukazují, že benefit může přinést také sildenafil. Autoři vytvořili randomizovanou studii,...
PNAS

PNAS

31.10.2018 - Herpesvirus akceleruje neurozánět u nehumánních primátů v modelu roztroušené sklerózy Roztroušená skleróza je komplexní progresivní autoimunitní onemocnění, které může být u vnímavých jedinců spuštěno po vystavení environmentálních...
Reproduction

Reproduction

30.10.2018 - IDO suprimuje cytotoxicitu NK buněk v odpovědi na ektopické endometriální buňky endometriózy Endometrióza je charakterizována implantací funkční endometriální tkáně mimo děložní dutinu. Udává se, že postihuje přibližně 15 % žen v...
The Lancet

The Lancet

27.10.2018 - Albiglutid u pacientů s diabetem II a kardiovaskulární nemocí Agonisté glukagon-like 1 receptoru se liší svou chemickou strukturou, trváním akce a vlivu na pacienty. Kardiovaskulární efekt při užívání abliglutidu 1x týdně u pacientů s diabetem...
Blood

Blood - October 25, 2018

26.10.2018 - Interakce s endotelem prodlužuje život a zvyšuje migraci neutrofilů ve 3D modelu s P. aeruginosa Infiltrace neutrofily do tkáně je základním prvkem obrany hostitele a odstranění patogena. Ačkoli je do transendoteliální migrace neutrofilů zapojeno...
NEJM

NEJM

25.10.2018 - VX-659–tezacaftor–ivacaftor u pacientů s cystickou fibrózou hetero- nebo homozygotních Phe508del Nová generace léků na cystickou fibrózu je zastoupená CFTR (transmembrane conductance regulator) korektorem VX-659 v trojité kombinaci s tezacaftorem a...
PNAS

PNAS

24.10.2018 - LSECtin je zapojen do clearance apoptotických buněk makrofágy a podporuje regeneraci střevní sliznice Narušení střevní slizniční/epiteliální vrstvy vede k zánětlivým onemocněním střeva, ale celulární a molekulární regulace intestinální...
The Journal of Immunology

The Journal of Immunology

23.10.2018 - Inhalovaný IL-10 suprimuje tumorigenezi v plicích přes narušení osy zánětlivé makrofágy−Th17 lymfocyty Intratracheální podání IL-10 suprimuje IL-17 způsobenou na CD4+ T lymfocytech dependentní tumorigenezi u LSL-K-ras myšího modelu karcinomu...
Journal of...

Journal of Investigative Dermatology

22.10.2018 - TGFβ, fibronektin a integrin α5β1 podporuje invazi bazocelulárního karcinomu Bazocelulární karcinom je nejčastějším typem nádorových afekcí kůže a je častým problémem stárnoucí populace. Dle klinických a histologických charakteristik se BCC...
The Lancet

The Lancet

20.10.2018 - Konzervativní terapie v primární péči ‒ kortikoidní injekce vs. fixační dlaha na noc V této studii autoři srovnávali efektivitu, jak ve výsledku, tak ekonomickou, konzervativní léčby syndromu karpálního tunelu. Konzervativní léčba může...
Blood

Blood

19.10.2018 - Mnohočetný myelom, CD8+ T lymfocyty a TIGIT Autologní transplantace kmenových buněk (SCT) je standardní terapií u mnohočetného myelomu, pacientům prodlužuje přežití bez progrese. Malá kohorta pacientů dosáhne dlouhodobé kontroly nad nemocí, ale...
NEJM

NEJM

18.10.2018 - Efekt suplementů s n-3 mastnými kyselinami u diabetu mellitu Zvýšený příjem n-3 mastných kyselin je dle observačních studií spojený se snížením rizika kardiovaskulárních nemocí, ale tyto výsledky zatím nebyly ověřeny v randomizované studii....
Cell - Immunity

Cell - Immunity

17.10.2018 - B lymfocyty jsou dominantní antigen prezentující buňky, které aktivují naivní CD4 T lymfocyty po imunizaci nanočásticemi s antigenem z viru B lymfocyty mohou prezentovat antigen CD4 T lymfocytům. Doposud se za hlavní aktivátory naivních CD4 T...
PNAS

PNAS - October 16, 2018

16.10.2018 - NMDAR-Abs mění dynamiku kortikálních mikrookruhů Autoprotilátky proti NMDA receptorům (NMDAR-Abs) způsobují autoimunitní encefalitidu s různými změnami na EEG. Nemoc se klinicky projevuje jako změny chování, často je pacientovi zprvu dána i...
The Lancet

The Lancet

13.10.2018 - Účinnost a bezpečnost ustekinumabu u pacientů s aktivním systémovým lupusem: multicentrická dvojitě zaslepená randomizovaná kontrolovaná studie fáze 2 Ustekinumab je monoklonální protilátka cílící na IL-12 a IL-23 a je schválený pro léčbu...
Blood

Blood

12.10.2018 - Fáze 1b studie s použitím obinutuzumabu, ibrutinibu a venetoclaxu u relabující refrakterní chronické lymfatické leukémie Cílená terapie zahrnující anti-CD20 monoklonálních protilátek, tj. obinutuzumab, inhibitor Brutonovy kinázy ibrutinib a...
NEJM

NEJM - October 11, 2018

11.10.2018 - Načasování dialýzy u pacientů s akutním poraněním ledvin a septickým šokem Akutní renální poranění je nejčastější komplikací u pacientů v septickém šoku a výrazně zvyšuje riziko úmrtí pacienta. Součástí terapie je také...
The Journal of...

The Journal of Immunology - October 15, 2018

11.10.2018 - Virus chřipky A způsobuje chronickou plicní nemoc, která je v místě zbytků aktivní virové RNA Klinické a experimentální observace předpokládají, že chronická plicní nemoc má přímou souvislost s virovými respiračními infekcemi. Zatím však...
PNAS

PNAS - October 09, 2018

09.10.2018 - VEGF B je silný antioxidant VEGF B byl objeven již před mnoha lety. Zatímco VEGF A byl detailně zkoumán, resp. jeho funkce, u VEGF B tomu tak není. Nejsou známy funkce ani zapojení do signalizace. Léky, které inhibují VEGF B a ostatní členy VEGF...
AJHG, June 07, 2018

AJHG, June 07, 2018 - June 07, 2018

08.06.2018 - https://www.cell.com/ajhg/fulltext/S0002-9297(18)30159-9 βIV spektrinopatie způsobují mentální retardaci, vrozenou hypotonii a motorickou axonální neuropatii βIV spektrin je spojen s ankyrinem G (AnkG) a clusteroují iontové kanály na iniciálních...