Medindex pro lékaře Časopisy: anotace Transplantation and Cellular Therapy 2021 Transplantational and Cellular Therapy November 2021

Transplantational and Cellular Therapy

Transplantational and Cellular Therapy November 2021

04.11.2021

Studie kombinované terapie imatinib mesylát + mykofenolát mofetil u dětských pacientů se sklerotizujícím/fibrotizujícím typem chronické reakce štěpu proti hostiteli nereagujícím na steroidy

Na steroidy nereagující chronická reakce štěpu proti hostiteli (cGVHD) je spojená s vysokou morbiditou. Zatím nebyla nalezena vhodná terapie pro tyto pacienty. V randomizované multicentrické prospektivní studii fáze II byl testován účinek a bezpečnost imatinib mesylátu (IM) a mykofenolát mofetilu (MMF) u pacientů se sklerotizujícím/fibrotickým typem cGVHD. Primárním výstupem byla celková odpověď (ORR) na IM + MMF během jednoho roku, sekundární výstup zahrnoval bezpečnost, kvalitu života, vysazení kortikoidní léčby a celkové přežití (OS). Studie se účastnilo 13 pacientů (medián věku 10,4 roků). Všichni podstoupili před transplantací myeloablativní režim. Šest pacientů již mělo také akutní GVHD. Nejčastěji postiženými orgány byly oči a plíce, dále kůže a játra. Autoři zaznamenali dvě předčasná úmrtí. Jeden pacient zemřel na plicní infekci a progresi cGVHD, druhý pacient zemřel na progresi neuroblastomu a septický šok. ORR byla 76,9 % (u 10 ze 13 pacientů) a medián dávky steroidů byl snížen z 1,0 na 0,21 mg/kg/den. Jednoroční přežití bylo 84,6 % a nejčastější nežádoucí účinky zahrnovaly zvýšení jaterních enzymů a sérového kreatininu a teploty. Ačkoli byla kohorta ve studii velmi malá, léčba cGVHD kombinací imatinib mesylátu s MMF se jeví jako slibná, a to jak do účinnosti, tak bezpečnosti.

https://www.astctjournal.org/article/S2666-6367(21)01102-7/fulltext

Výskyt nádorových onemocnění u pacientů se středně těžkou až těžkou chronickou reakcí štěpu proti hostiteli

Po transplantaci kostní dřeně (HSCT) může dojít ke vzniku malignit, které zvyšují morbiditu a mortalitu pacientů. Autoři studie zjišťovali, jaký je výskyt malignit u pacientů po HSCT, kteří trpěli chronickou reakcí štěpu proti hostiteli (cGVHD). Zaměřili se na bazální celulární karcinom (BCC) a skvamózní celulární karcinom (SCC) (zařazeny do nemelanomových kožních nádorů, NMSC) a další typy nádorů (non-NMSC). Studie se účastnilo 200 pacientů. U 19 pacientů byly diagnostikovány NMSC a 19 pacientů mělo jiný typ nádoru. Desetiletá kumulativní incidence NMSC byla 15,5 % a u non-NMSC 13,8 %. Faktor věku, ve kterém byla provedena transplantace, a vyšší hodnoty CRP byly spojené s NMSC a gastrointestinální cGVHD redukovala riziko NMSC. Deplece T lymfocytů, transplantace z důvodu lymfomu a orální cGVHD byly spojené s non-NMSC. Studie určila incidenci nádorů po alogenní HSCT u pacientů s vážnou cGVHD a identifikovala možné korelace zvyšující či snižující rizika vzniku nádorů.
https://www.astctjournal.org/article/S2666-6367(21)01109-X/fulltext

Bibliografické údaje:

Titul: Volume 27, Issue 11, p883-952
Vydavatel: Elsevier Inc.
ISBN: 2666-6367
Odkaz na stránky: https://www.astctjournal.org/issue/S2666-6367(21)X0023-1