Medindex pro lékaře Časopisy: anotace JID - Journal of Investigative Dermatology 2021 JID

JID

JID

22.12.2021

U psoriatiků se kumuluje sodík v kůži a odráží vážnost nemoci

Sodík (Na) se může kumulovat v kůži v koncentracích, které převyšují jeho hodnoty v séru. Vysoká koncentrace Na může mít negativní vliv na Th17 lymfocyty, zvýšit jejich patogenicitu a expanzi. Psoriáza je chronické zánětlivé onemocnění kůže, v jehož patogenezi hrají Th17 lymfocyty důležitou roli. Autoři měřili hodnoty Na u pacientů a věkově shodných kontrol pomocí NMR spektroskopie nebo atomové absorpční spektrometrie. Pacienti s psoriázou s PASI (Psoriasis Area and Severity Index) vyšším než 5 měli výrazně vyšší hodnoty Na a vody v pokožce v porovnání s pacienty s nižším PASI a kontrolní skupinou. Dále byl proveden pokus in vitro, v němž se hodnotila diferenciace naivních CD4+ lymfocytů na Th17. Výsledky ukázaly, že u buněk pacientů s psoriázou je výrazně indukovaná exprese IL-17A v prostředí s vyšší koncentrací chloridu sodného. Imiquimodem indukovaný myší model psoriázy pak jen potvrdil od pacientů získané výsledky. Sodík je tedy důležitým patofyziologickým prvkem u psoriázy a je možné na něj léčebně zacílit.
https://www.jidonline.org/article/S0022-202X(21)01423-8/fulltext

Metylační analýza DNA identifikovala Golli-MBP jako biomarker tíže atopické dermatitidy u dětí

Stav globální metylace DNA je důležitým ukazatelem přítomnosti a závažnosti onemocnění. V této studii se autoři zaměřili na globální metylaci ve vztahu k dětské atopické dermatitidě (AD). Porovnávali metylaci u 24 dětí s AD a 24 zdravých kontrol. Ze 16 840 rozdílně metylovaných CpG mezi skupinami bylo u dětí s AD nalezeno více než 97 % CpG lokusů hypometylovaných. Mezi globálně hypometylovanými lokusy se autorům podařilo identifikovat dva CpG clustery v rámci golli-mbp lokusu genu MBP. Rozdílná metylace nejvýše umístěného klastru cg24700313 v lokusu golli-mbp byla nalezena a ověřena také v nezávislé kohortě 224 dětí s AD a 44 kontrolních subjektů. Metylace DNA negativně korelovala s vážností nemoci, ale nikoli s hodnotami IgE. Multivariační korelační analýza odhalila spojitost mezi nižší metylací v cg27400313 a intenzitou AD s významně zvýšenou hladinou IgE. Výsledky naznačují, že ztráta metylace v lokusu golli-mbp je epigenetickým markerem, který se pojí se závažností dětské AD.
https://www.jidonline.org/article/S0022-202X(21)01457-3/fulltext

Bibliografické údaje:

Titul: Volume 142, Issue 1
Vydavatel: Elsevier Inc.
ISBN: 1523-1747
Odkaz na stránky: https://www.jidonline.org/issue/S0022-202X(21)X0014-0