Medindex pro lékaře Časopisy: anotace JID - Journal of Investigative Dermatology 2021 JID December 2021

JID

JID December 2021

23.11.2021

Receptor pro xenobiotika CAR je vysoce indukovaný u psoriázy a podporuje proliferaci keratinocytů

Psoriáza je chronické systémové zánětlivé onemocnění, které se manifestuje na kůži. Je spojená s abnormální proliferací a diferenciací keratinocytů. Na patogenezi psoriázy se podílejí také xenobiotika. Mechanismus tohoto působení zatím nebyl popsán. Autoři se zaměřili na roli CAR, jaderného receptoru odpovědného za detoxikaci xenobiotik. Zjistili, že CAR a jeho cílové geny jsou indukovány v lézích pacientů s psoriázou i u myší s imoquimodem indukovanou psoriázou. Prozánětlivé cytokiny (IL-17A, IL-22, onkostatin M, IL-1α, TNF-α) synergicky zvyšují expresi CAR a cílových genů v lidských i myších keratinocytech. Zvýšená exprese CAR podporuje tranzici G1/S, a to skrze regulaci exprese cyklinu E a c-Myc. Blokace CAR jejich expresi snižuje. Selektivní agonista CAR 6-(4-chlorofenyl)imidazo(2,1-b)(1,3)thiazol-5-karbaldehyd O-(3,4-dichlorobenzyl)oxim nebo prozánětlivé cytokiny indukují cyklin E a c-Myc. Topicky aplikovaný 1,4-bis[2-(3,5-dichloropyridyloxy)]benzen (selektivní agonista CAR) exacerbuje psoriázu z myší, kdy dochází ke zvýšení proliferace keratinocytů a zánětlivých markerů v kožních lézích. U Car-KO myší se naopak rozvinou mnohem méně závažné formy psoriázy, menší léze. Studie tedy ukazuje, že CAR hraje důležitou roli v patogenezi psoriázy a může se stát léčebným cílem.
https://www.jidonline.org/article/S0022-202X(21)01322-1/fulltext

Bezpečnost, tolerovatelnost a aktivita ALXN1830 cílícího na neonatální Fc receptor u pacientů s chronickým pemphigem

Pemphigus je velmi závažné autoimunitní puchýřnaté onemocnění. Pro jeho léčbu je možné využít ALXN1830, což je humanizovaná IgG4 protilátka, která se váže na neonatální Fc receptor a zabraňuje jeho vazbě s patologickými IgG. Účinnost a bezpečnost léku zatím nebyla zkoumána. Autoři vytvořili multicentrickou studii fáze 1b/2. Osmi pacientům s pemphigem byl intravenózně podáván ALXN1830 (10 mg/kg) 1× týdně. Bylo podáno pět dávek. U pacientů došlo k rychlému zlepšení, snížení indexu postižené oblasti, a to do 14 dní po první dávce. Index pemphigem postižené oblasti se dále zlepšoval s redukcí IgG, cirkulujících imunokomplexů IgG a anti-desmogleinovými protilátkami. Hladiny albuminu, IgM, IgA a CRP se během léčby nezměnily. ALXN1830 byl dobře tolerovaný. Nejčastějším vedlejším účinkem byla bolest hlavy. Výsledky potvrzují, že neonatální Fc receptor hraje důležitou roli v biologii pemphigu a jeho blokátor je vhodnou léčebnou strategií.
https://www.jidonline.org/article/S0022-202X(21)01329-4/fulltext

Bibliografické údaje:

Titul: Volume 141, Issue 12
Vydavatel: Elsevier Inc.
ISBN: 1523-1747
Odkaz na stránky: https://www.jidonline.org/issue/S0022-202X(21)X0013-9