Medindex pro lékaře Časopisy: anotace JID - Journal of Investigative Dermatology 2021 JID September 2021

JID

JID September 2021

01.09.2021

Prurigo nodularis je charakterizováno systémovou a kožní polarizací T lymfocytů do subsetu Th22

Prurigo nodularis (PN) je stále málo prozkoumaná nemoc neznámé etiologie. Častěji postihuje Afroameričany a projevuje se tvorbou svědivých nodulů.
Tato studie byla vytvořena za účelem charakterizovat imunitní dysregulaci provázející tuto nemoc. Byla odebrána krev a sledovaly se periferní krevní mononukleární imunitní buňky a analyzovaly se vzorky kožní biopsie. Flow cytometrická analýza T lymfocytů pacientů v porovnání se zdravými kontrolami odhalila, že u pacientů jsou vyšší počty aktivovaných γδT (CD3+CD4−CD8−γδTCR+) a Vδ2+ γδT lymfocytů. Aktivované T lymfocyty zvýšeně produkovaly IL-22. Nejvýznamnějšími producenty IL-22 byly CD4+ a CD8+ T lymfocyty. RNA sekvenováním kožních vzorků z lézí a zdravé pokožky se zjistilo, že i v pokožce je zvýšená aktivita genů souvisejících s Th22 lymfocyty. V pokožce byly také zvýšeně exprimovány receptory pro IL-22, tj. IL22RA1 a IL22RA2. Výsledky tedy indikují, že nemoc je spojená jak se systémovou, tak lokální imunitní odpovědí, která je založená na zvýšené aktivitě Th22/IL-22. Tento poznatek umožní lépe zacílit terapii.
https://www.jidonline.org/article/S0022-202X(21)01016-2/fulltext

Užívání léků na podporu plodnosti a riziko maligního melanomu

Léky podporující plodnost (fertility drug, FD) zatím nebyly spojovány s maligním melanomem. Autoři využili data 1 330 954 žen ve věku 20–45 let žijících v Dánsku. Hodnotilo se užívání FD a riziko maligního melanomu. Celkem 86 231 žen užívalo FD (6,5 %). Během sledování (medián 21 let) byl u 6 139 žen diagnostikován maligní melanom. V porovnání se ženami, které FD neužívaly, byl výskyt melanomu vyšší u žen, které užívaly některý z dostupných FD (hazard ratio = 1,14). Užívání určitých FD (klomifen, gonadotropiny, lidský choriový gonadotropin, přípravky s hormonem uvolňujícím gonadotropin a progesteron) bylo také spojeno se zvýšeným rizikem maligního melanomu, přičemž poměr rizika se pohyboval mezi 1,09 a 1,13. Tato souvislost však nedosáhla statistické významnosti. Výsledky naznačují, že užívání léků na podporu plodnosti bylo spojeno s mírně zvýšeným rizikem maligního melanomu.
https://www.jidonline.org/article/S0022-202X(21)01022-8/fulltext

Bibliografické údaje:

Titul: Volume 141, Issue 9
Vydavatel: Elsevier Inc.
ISBN: 1523-1747
Odkaz na stránky: https://www.jidonline.org/issue/S0022-202X(21)X0010-3