Medindex pro lékaře Časopisy: anotace Cell - Immunity 2021 Cell Immunity

Cell Immunity

Cell Immunity

18.11.2021

Prenatální zvýšení IL-6 zvyšuje denzitu glutamátergních synapsí a narušuje konektivitu v hipokampu potomků

Časné prenatální zánětlivé stavy jsou považovány za rizikový faktor neurovývojových poruch. Zvýšení maternálního IL-6 během gravidity způsobuje abnormality v chování potomků. Autoři zjišťovali příčinu těchto abnormalit. Přechodné zvýšení IL-6 jeho injekční aplikací těhotným myším nebo do vyvíjejících se embryí zvýšilo množství glutamátergních synapsí, což vedlo u potomků k celkové mozkové hyperkonektivitě projevující se od narození do dospělosti. IL-6 aktivuje v glutamátergních neuronech synaptogenní genetický program za pomoci transkripčního faktoru STAT3 a exprese RGS4 genu. Cesta STAT3–RGS4 byla v neonatálním mozku aktivována také maternální aktivací imunitního systému polyinosinickou-polycitidylickou kyselinou, která napodobila virovou infekci během těhotenství. Výsledky naznačují, že zvýšení IL-6 v časných stádiích prenatálního vývoje může dlouhodobě ovlivnit glutamátergní synaptogenezi a konektivitu v mozku potomků.
https://www.cell.com/immunity/fulltext/S1074-7613(21)00412-X

Candida albicans vyvolává ochrannou alergickou odpověď přes polarizaci Th2 a Th17 lymfocytů mediovanou trombocyty

Houbové infekce dýchacích cest jsou často spouštěčem alergických plicních nemocí, např. astmatu. Mechanismus však zatím nebyl popsán. Autoři využili wild-type a mutanta Candida albicans a zjišťovali jejich vliv na Th2 a Th17 lymfocyty, které jsou zapojeny do alergické reakce. Ukázalo se, že alergickou reakci vyvolává peptidový toxin candidalysin, nikoli očekávané proteinázy, které jsou důležitým faktorem virulence u plísní.
Trombocyty aktivované candidalysinem přes receptor pro von Willebrandův faktor GP1bα uvolnily Wnt antagonistu Dickkopf-1 podporujícího odpověď Th2 a Th17 lymfocytů, která korelovala se snížením fungální nálože v plicích. Trombocyty zároveň zabraňovaly letální plicní hemoragii, kterou může vyvolat invaze hub do plicní tkáně. Trombocyty hrají roli nejen v hemostáze, ale zprostředkovávají ochranu před mykózou vyvolanou C. albicans přes candidalysinem aktivovanou cestu GP1bα a Dkk-1 a aktivaci Th2 a Th17 lymfocytů.
https://www.cell.com/immunity/fulltext/S1074-7613(21)00339-3

Bibliografické údaje:

Titul: Volume 54, Issue 11, p2437-2670
Vydavatel: Elsevier Inc.
ISBN: 1074-7613
Odkaz na stránky: https://www.cell.com/immunity/issue?pii=S1074-7613(20)X0012-4