Medindex pro lékaře Knihy: Medindex ® Cytotherapy 2023 Cytotherapy

Cytotherapy

Cytotherapy

01.10.2023

Kortikosteroidy jako profylaxe reakce štěpu proti hostiteli u pacientů s intolerancí inhibitorů kalcineurinu

Inhibitory kalcineurinu (CNI) se využívají v rámci prevence rozvoje reakce štěpu proti hostiteli (GvHD) po transplantaci hematopoetických kmenových buněk (HCT). Vykazují však toxicitu, která může vést k nutnosti předčasně ukončit léčbu. V této studii autoři zjišťovali účinnost podávání kortikoidů coby prevence GvHD. Ve studii bylo 509 pacientů, u 58 se rozvinula intolerance CNI a byli převedeni na profylaxi kortikosteroidy, medián doby léčby byl 28 dní. V porovnání s pacienty s CNI měli tito pacienti vyšší incidenci akutní GvHD grade 2 až 4 i s relapsem nesouvisející mortality. Nebyl rozdíl ve výskytu středně těžké až těžké chronické GvHD nebo relapsu. Celkové přežití a přežití bez progrese byly také nižší u pacientů s kortikosteroidy. U pacientů po HCT s intolerancí CNI profylaxe kortikoidy nedosahuje výsledků CNI a je nutné hledat jinou léčebnou strategii.

https://www.isct-cytotherapy.org/article/S1465-3249(23)00956-8/fulltext

2B4 inhibuje apoptózu skrze fosforylace ERK/BCL2 signální cestu

NK buňky hrají významnou roli v protinádorové imunitě. V nedávné době se vytvořily pro léčbu nádorů nové postupy, které kombinují aplikaci hematopoetických kmenových buněk a alogenních NK buněk. Nevýhodou však je, že NK buňky mají krátkou životnost, což limituje jejich efektivitu. Prodloužení života NK buněk by tedy mohlo být slibnou imunoterapií. Jeden z kostimulačních receptorů CD244 (2B4) zvyšuje aktivitu NK buněk a oddaluje apoptózu. Autoři ověřovali tento jev na ex vivo expandovaných NK buňkách, které kultivovali s vybranými buňkami a následně in vivo na myším modelu. Použili K562 buňky, které zvýšeně exprimují 4-1BBL (člen rodiny receptorů pro TNF) a membránově vázaný IL-21, a dále buňky exprimující zvýšeně CD48 (interaguje s 2B4). Na rozdíl od 4-1BBL-IL-21 buněk CD48 buňky stimulovaly proliferaci primárních NK buněk z periferní krve i pupečníkové krve. Navíc redukovaly apoptózu. Došlo totiž k aktivaci signální cesty p-ERK/BCL2 (extracellular signal-related kinase/B-cell lymphoma 2) in vitro i in vivo a zároveň nedošlo ke změně fenotypu stimulovaných NK buněk. Dále se zjistilo, že NK buňky expandované pomocí CD48 buněk měly silnější protinádorovou aktivitu a více infiltrovaly prostředí nádoru. V této preklinické studii bylo zjištěno, že zapojení osy 2B4–CD48 může inhibovat apoptózu NK buněk díky ovlivnění signální cesty p-ERK/BCL2. To by mohlo vést ke zlepšení efektivity terapie NK buňkami.

https://www.isct-cytotherapy.org/article/S1465-3249(23)00987-8/fulltext

Bibliografické údaje:

Titul: Volume 25, Issue 10
Vydavatel: Elsevier. Inc.
ISBN: 1477-2566
Odkaz na stránky: https://www.isct-cytotherapy.org/issue/S1465-3249(22)X0023-6
Půjčit si tuto knihu