Medindex pro lékaře Knihy: Medindex ® Cytotherapy 2023 Cytotherapy

Cytotherapy

Cytotherapy

28.03.2023

Hodnocení protizánětlivé bioaktivity extracelulárních vezikul může podléhat chybě způsobené kontaminací média

Extracelulární vezikuly (EV) jsou využívány jako nové diagnostické markery a terapeutické možnosti pro celou řadu onemocnění. Optimalizace výroby EV je proto velmi zajímavá. V průběhu vývoje parametrů platformy pro produkci EV z lidských embryonálních ledvinových buněk (HEK293T) autoři zkoumali kombinované vlivy určitých podmínek buněčné kultivace (tj. statické versus dynamické) a izolačních technik (tj. ultracentrifugace versus tangenciální průtoková filtrace versus velikostně vylučovací chromatografie) na funkční vlastnosti EV z HEK293T, včetně protizánětlivé bioaktivity, která byla testována i na myších makrofázích stimulovaných lipopolysacharidem. Bylo zjištěno, že v závislosti na kultivačních podmínkách a strategii izolace EV produkovaných HEK293T se liší jejich účinky. Mohou potlačovat zánětlivou odpověď aktivovaných makrofágů, snížit produkci prozánětlivých cytokinů a molekul (IL-6, RANTES (regulated upon activation, normal T cell expressed and secreted)).
Další zkoumání však odhalilo, že tyto výsledky byly s největší pravděpodobností ovlivněny kontaminací fetálního bovinního séra v HEK293T EV přípravcích. Proto by budoucí výzkum hodnotící protizánětlivé účinky EV měl být navržen tak, aby tento jev zohledňoval.
https://www.isct-cytotherapy.org/article/S1465-3249(22)01054-4/fulltext

Mezenchymální kmenové/stromální buňky asymptomatického pacienta s Fanconiho anémií po transplantaci vykazují fenotyp podobný stárnutí a dysregulovanou expresi genů, které se podílejí na krvetvorbě a myelodysplazii

Fanconiho anémie (FA) je dědičné onemocnění, které se projevuje selháním funkce kostní dřeně. To je způsobeno defektem v opravě DNA. Nemoc se manifestuje jako aplastická anémie, myelodysplastický syndrom a akutní myeloidní leukémie. FA je také spojená s funkčními defekty mezenchymálních stromálních buněk (MSC). Jak přesně genové mutace narušují jejich funkce zjišťovali autoři studie.
Porovnali růst, diferenciaci a transkripční profil MSC od asymptomatického pacienta s FA s nonsens mutací FANCG, který podstoupil transplantaci krvetvorných kmenových buněk před 10 lety, s MSC od zdravého dárce (HD). U FANCG-/- MSC dochází k rychlé zástavě růstu, narušení diferenciace ve prospěch adipogeneze a zvýšení oxidačního stresu, což odpovídá fenotypu, který se podobá stárnutí. Profilování transkriptů odhalilo, že dráhy, které souvisejí s buněčným růstem, senescencí a reakcemi na buněčný stres a replikací a opravou DNA, jsou v FANCG-/- MSC nadměrně aktivované. PCR potvrdila, že tyto MSC exprimují snížené hladiny transkriptů zapojených do buněčného růstu (TWIST1, FGFR2v7-8) a osteogeneze (TWIST1, RUNX2) a zvýšené hladiny transkriptů regulujících adipogenezi (GPR116) a inzulinovou signalizaci. Rovněž exprimovaly snížené hladiny mRNA, které se podílejí na sebeudržování a homingu MSC (KITLG, HGF, GDNF, PGF, CFB, IL-1B a CSF1), a zvýšené hladiny těch mRNA, které se podílejí na myelodysplazii (IL-6, GDF15). Výsledky tedy ukazují, jak inaktivace FANCG ovlivňuje chování MSC, které je v souladu s příznaky pacientů s FA.
https://www.isct-cytotherapy.org/article/S1465-3249(22)01023-4/fulltext

Bibliografické údaje:

Titul: VOLUME 25, ISSUE 4
Vydavatel: Elsevier Inc.
ISBN: 1477-2566
Odkaz na stránky: https://www.isct-cytotherapy.org/issue/S1465-3249(22)X0017-0
Půjčit si tuto knihu