Medindex pro lékaře Časopisy: novinky Časopisy The Journal of Immunology

The Journal of Immunology

The Journal of Immunology

03.10.2023

Syntetický poly(A) řetězec cílí na extracelulární CIRP a inhibuje sepsi

Závažnou komplikací bakteriálních infekcí je sepse, která často vede k akutnímu poškození plic (ALI). CIRP (chladem indukovatelný protein vázající RNA) je intracelulární RNA chaperon, který váže mRNA poly(A)konec. CIRP se může v průběhu sepse uvolňovat, tj. existuje extracelulární CIRP (eCIRP), který zvyšuje zánět a mortalitu. Autoři vytvořili poly(A) mRNA AAAAAAAAAAAA, který pojmenovali A12 a modifikovali ho pomocí 2´-O-metyl ribózy a terminálně umístili fosforothioát, aby zabránili jeho degradaci. A12 selektivně a silně interagoval s RNA vážícím motivem eCIRP, takže se eCIRP nemohl navázat na Toll-like receptor 4 a indukovat zánětlivou odpověď. To snížilo v pokusech in vitro aktivitu makrofágů indukovanou eCIRP a produkci prozánětlivých cytokinů. Tento efekt byl zachycen také in vivo. V modelu sepse u myší vedlo podání A12 k výraznému snížení markerů odrážejících poškození orgánů a zánět, snížil se také výskyt ALI a bakteriální nálož v krvi a peritoneální tekutině. To samozřejmě zvýšilo míru přežití pokusných zvířat. A12 tedy dokáže mírnit projevy sepse.
https://journals.aai.org/jimmunol/article-abstract/211/7/1144/265858/A-Synthetic-Poly-A-Tail-Targeting-Extracellular?redirectedFrom=fulltext

Mikroprostředí v posledním stadiu idiopatické plicní fibrózy indukuje narušení aktivity NK buněk

Idiopatická plicní fibróza (IPF) je chronické onemocnění, které vede ke kumulaci senescentních buněk. Zda je za tento jev odpovědné narušení imunitní odpovědi zkoumali autoři studie. Zjišťovali fenotyp NK buněk z plic postižených IPF a také vliv prostředí plic na něj. Získali NK buňky z plic pacientů s IPF a zjistili, že vykazují imunosenescentní znaky a narušený CD57-NKG2A+ fenotyp. Dále se zjistilo, že NK buňky zdravých dárců kultivované v médiu odpovídajícímu poměrům v mikroprostředí plic pacientů s IPF také přešly do senescentního fenotypu a měly narušené cytotoxické funkce. Snížila se také jejich migrační kapacita. Plicní mikroprostředí IPF tedy indukuje vznik dysfunkčních NK buněk, což snižuje jejich schopnost odstraňovat senescentní buňky a resolvovat plicní fibrózu.
https://journals.aai.org/jimmunol/article-abstract/211/7/1073/265835/End-Stage-Idiopathic-Pulmonary-Fibrosis-Lung?redirectedFrom=fulltext

Bibliografické údaje:

Titul: Volume 211, Issue 7
Vydavatel: The American Association of Immunologists, Inc.
ISBN: 1550-6606
Odkaz na stránky: https://journals.aai.org/jimmunol/issue/211/7