Medindex pro lékaře Časopisy: novinky Časopisy The Journal of Immunology

The Journal of Immunology

The Journal of Immunology

30.08.2022

Inhibiční a stimulační efekt IL-32 u infekce HIV-1

Pro osoby infikované HIV-1 je typické zvýšení hladin interleukinu-32 (IL-32). Jeho vliv na průběh infekce je však zatím nejasný. IL-32 inhibuje a stimuluje virovou produkci v makrofázích derivovaných z monocytů (MDM) a CD4 T lymfocytech. V této studii autoři nejprve zjistili, že inhibiční efekt na lidské MDM závisí na SAMHD1 (sterile alpha motif and histidine-aspartic domain containing protein 1; jaderný enzym fosfohydrolázovou aktivitou), která inhibuje virovou reverzní transkriptázu. IL-32 zvyšuje nefosforylovanou aktivní formu SAMHD1, což bylo ve shodě se snížením exprese cyklin dependentních kináz. Deplece SAMHD1 vede ke ztrátě anti-HIV inhibičních funkcí IL-32 v MDM. Výsledky vysvětlují, proč IL-32 inhibuje HIV-1 v MDM, ale ne v CD4+. IL-32 také indukuje expresi inhibičních molekul IDO1, IDO2 (indoleamin 2,3-dioxygenáza 1 a 2) a PD-L1 (ligandu receptoru programované buněčné smrti) na MDM. IL-32 také podporuje motilitu MDM, což usnadňuje mezibuněčný přenos HIV-1. Data potvrzují, že IL-32 má přímé inhibiční účinky na produkci HIV-1 v MDM a nepřímé stimulační účinky, když fenotypově moduluje MDM. Stimulační účinky mohou převážit nad inhibičními.
https://www.jimmunol.org/content/209/5/970

NPAT podporuje proliferaci CD8+ nezralých single pozitivních tymocytů a vývoj thymu

Tymocyty proliferují do buněčné masy umožňující následnou selekci během dvojitě pozitivního stadia. Zatím nebylo jasné, ve kterém stadiu k této masivní proliferaci dochází. Nezralé single pozitivní CD8+ (ISP) lymfocyty jsou dobře definovanou subpopulací tymocytů. Funkce tohoto subsetu autoři charakterizovali v této studii. ISP mají vyšší expresi genů spojených s buněčným cyklem a také vyšší proliferační aktivitu v porovnání s jinými tymocyty. NPAT/p220 (nuclear protein ataxia-telangiectasia) je zvýšeně exprimován v buňkách s aktivovaným buněčným cyklem. Hraje kritickou roli v koordinaci genů pro histony, které jsou nezbytné pro rychlou proliferaci buněk. Selektivní delece NPAT v ISP stadiu redukovala velikost thymu a došlo k výrazné ztrátě dvojitě pozitivních buněk, stejně tak byla redukována exprese genů pro histony a narušení proliferační kapacity ISP. Byl také zaznamenán blok vývoje v ISP stadiu a zvýšená exprese IL-7R. Pokračující IL-7R signalizace je kompenzační mechanismus pro buněčnou proliferaci po deleci NPAT, což však na druhou stranu inhibuje expresi transkripčních faktorů TCF-1 a LEF-1, které jsou nezbytné pro tranzici ISP do dvojitě pozitivních buněk. Autoři tedy potvrdili, že proliferační kapacita ISP subpopulace je výrazná a důležitou roli v tomto procesu hraje NPAT.
https://www.jimmunol.org/content/209/5/916

Bibliografické údaje:

Titul: Vol. 209, Issue 5
Vydavatel: The American Association of Immunologists, Inc.
ISBN: 1550-6606
Odkaz na stránky: https://www.jimmunol.org/content/209/5