Medindex pro lékaře Časopisy: novinky Časopisy JACI

JACI

JACI

09.09.2021

Imunogenicita vakcíny Comirnaty (Pfizer-BioNTech) proti COVID-19 u pacientů s vrozenými poruchami imunity

V polovině prosince začal Izrael s očkováním proti COVID-19.
Nejprve byl oočkován personál ve zdravotnických a pečovatelských zařízeních, senioři a lidé s chronickými nemocemi. Mezi nimi byli i lidé s primárními nebo sekundárními imunodeficity.
V této studii autoři sledovali účinnost vakcíny od společnosti Pfizer-BioNTech u lidí s vrozenými poruchami imunity. Jednalo se o 26 pacientů, jimž byla dva týdny po druhé dávce vakcíny odebrána periferní krev a byla sledována buněčná odpověď, hladina neutralizačních protilátek proti nukleokapsidovým antigenům a antigenům spike proteinu.
Osmnáct pacientů mělo hlavně protilátkový deficit, dva kombinovaný, tři měli imunitní dysregulaci a tři měli jinou geneticky definovanou diagnózu týkající se imunity. Celkem 22 z 26 pacientů bylo léčeno imunoglobuliny.
Osmnáct z 26 pacientů si vytvořilo specifické protilátky, u 19 pacientů byly nalezeny S-peptid specifické T lymfocyty. U žádného pacienta se po očkování neobjevily závažné nežádoucí reakce.
Výsledky tedy ukazují, že vakcinace pacientů s vrozenými poruchami imunity je bezpečná a většina pacientů vyvine odpověď, a to jak protilátkovou, tak buněčnou, nebo oba typy.

https://www.jacionline.org/article/S0091-6749(21)00887-3/fulltext


Účinnost a bezpečnost léčby astegolimabem u dospělých s těžkým astmatem

V patogenezi astmatu jsou zapojeny signální cesty závisející na IL-33/ST2. Existuje velké množství spouštěčů této cesty, např. alergeny, znečišťující látky, respirační viry atd., čímž dojde k exacerbaci astmatu a zvýšení produkce IL-33.V této studii se testovala účinnost a bezpečnost astegolimabu, tj. humánní protilátky IgG2 proti receptorům pro IL-33. Tato látka byla schválená pro léčbu pacientů s těžkým astmatem. Nejvíce se využívá u pacientů s vysokými počty eozinofilů. Efektivita u pacientů s nižším počtem eozinofilů zatím nebyla vyhodnocována. Z inhibice IL-33 signalizace by mohlo těžit širší spektrum astmatiků.
Autoři vytvořili dvojitě zaslepenou, placebem kontrolovanou studii, v níž bylo randomizováno 502 dospělých pacientů s těžkým astmatem. Ti dostali subkutánně buď placebo, nebo 70 mg, 210 mg nebo 490 mg astegolimabu v jedné dávce každé čtyři týdny. Primárním sledovaným parametrem byl výskyt exacerbací během 54 týdnů a výsledky u pacientů s vysokou a nízkou hladinou eozinofilů. Léčba vedla k redukci exacerbací v porovnání s placebem o 43 % u nejvyšší dávky, o 22 % u 210 mg a o 37 % u 70 mg dávky astegolimabu. U pacientů s nízkými eozinofily byla redukce 54 %, 14 % a 35 %. Výskyt nežádoucích reakcí byl shodný mezi skupinou s placebem a astegolimabem.
Výsledky tedy ukazují, že astegolimab snižuje exacerbace u pacientů s vysokými i nízkými počty eozinofilů, navíc je podávání dobře tolerované.

Bibliografické údaje:

Titul: Volume 148, Issue 3
Vydavatel: Elsevier Inc.
ISBN: 1097-6825
Odkaz na stránky: https://www.jacionline.org/issue/S0091-6749(21)X0008-5