Medindex pro lékaře Časopisy: anotace The Journal of Immunology 2021 The Journal of Immunology 15 Dec 2021

The Journal of Immunology

The Journal of Immunology 15 Dec 2021

14.12.2021

Sympatický nervový systém moduluje aktivitu protinádorové vakcíny působením na buňky derivované z monocytů

Sympatický nervový systém (SNS) reguluje i fungování imunitního systému, jeho homeostázu a aktivaci. Nedávno bylo zjištěno, že SNS podporuje růst nádorů a narušuje protinádorovou imunitu. Autory zajímalo, zda SNS moduluje aktivitu antigen prezentujících buněk, a to makrofágů a dendritických buněk (DC) u nádorových onemocnění. Zjistili, že noradrenalin výrazně narušuje produkci cytokinů makrofágy, zatímco DC na přítomnost noradrenalinu nereagovaly a neexprimovaly Beta2 adrenergní receptory. Přidání propranololu a protinádorové vakcíny zvýšilo maturaci periferních DC, počty intratumorálních efektorových CD8+ T lymfocytů a snížilo počty intratumorálních myeloidních supresorových buněk, které exprimují PD-L1. To samozřejmě vedlo k výraznějšímu omezení růstu nádoru v porovnání s účinkem protinádorové vakcíny. Výsledky ukazují, že SNS reguluje antigen prezentující buňky, což je u nádorových onemocnění možné modulovat podáním propranololu v kombinaci s vakcínou.
https://www.jimmunol.org/content/207/12/3131

Leptin posiluje protinádorovou imunitu u obézních jedinců repolarizací makrofágů asociovaných s nádorem

Obezita je spojená se zvýšeným rizikem nádorových onemocnění, ale na druhou stranu posiluje účinky imunoterapie. Mechanismus, který za tímto jevem stojí, zatím nebyl popsán. Single-cell RNA sekvenováním autoři zjistili, že obezita snižuje frekvenci tumor infiltrujících lymfocytů. Flow cytometrií potvrdili, že narušuje fenotypy makrofágů v nádorech obézních myší. Makrofágy sníženě exprimují inducibilní syntázu NO a MHC-II. Při anti-PD-1 terapii došlo u obézních myší k výraznějšímu omezení progrese nádoru v porovnání se štíhlými myšmi. Ukázalo se, že dochází k repolarizaci makrofágů do prozánětlivých M1. Při další analýze se ukázalo, že leptin, což je prozánětlivý adipokin, je u obézních jedinců tvořen ve zvýšené míře a může zvyšovat protinádorovou imunitu. Aby autoři ověřili přesný efekt leptinu na nádorový růst a protinádorovou imunitu, léčili štíhlé myši leptinem a sledovali růst nádoru. Akutní i chronické podávání leptinu dokázalo zvýšit protinádorovou imunitu podobně jako anti-PD-1 terapie. Kombinace anti-PD-1 a leptinu může zvýšit protinádorový efekt i počty M1 makrofágů asociovaných s nádorem. Obezita má tedy duální efekt na nádorový růst – zvyšuje riziko, ale zároveň podporuje protinádorovou imunitu přes reprogramování makrofágů leptinem.
https://www.jimmunol.org/content/207/12/3122

Bibliografické údaje:

Titul: Vol. 207, Issue 12
Vydavatel: The American Association of Immunologists, Inc.
ISBN: 1550-6606
Odkaz na stránky: https://www.jimmunol.org/content/207/12