Medindex pro lékaře Časopisy: anotace JEM - The Journal of Experimental Medicine 2022 JEM January 3, 2022

JEM

JEM January 3, 2022

11.01.2022

Neutrofilní DREAM podporuje rekrutování neutrofilů u cévních zánětů

Interakce mezi neutrofily a endotelovými buňkami je důležitým hráčem v patogenezi cévních zánětů. Regulace adhezní funkce neutrofilů zatím není zcela objasněná. Intravitální mikroskopií se podařilo odhalit, že neutrofilní DREAM (downstream regulatory element antagonist modulator) podporuje rekrutování neutrofilů do místa zánětu indukovaného TNFα, ale nikoli MIP-2 (makrofágovým zánětlivým proteinem 2) nebo fMLP (N-formylmethionyl-leucyl-fenylalaninem). DREAM potlačuje expresi A20, což je negativní regulátor NF-κB aktivity, a zvyšuje tak expresi prozánětlivých molekul a fosforylaci IκB kinázy (IKK) po stimulaci TNFα. Studie používající genetické a farmakologické přístupy odhalily, že deficit DREAM a IKKβ inhibice výrazně snižují vazebnou aktivitu β2 integrinů v neutrofilech stimulovaných TNFα a neutrofilům podobných buňkách HLC-60. Neutrofilní DREAM vede k degranulaci buněk přes fosforylaci SNAP-23 mediovanou IKKβ. Při použití myší se srpkovitou anémií a deficitem DREAM se prokázalo, že hematopoetickými buňkami exprimovaný DREAM podporuje vazo-okluzní příhody v mikrocirkulaci po vystavení TNFα. Zablokování DREAM by tedy mohlo sloužit jako terapie k redukci rekrutování neutrofilů v průběhu zánětlivých onemocnění.
https://rupress.org/jem/article-abstract/219/1/e20211083/212753/Neutrophil-DREAM-promotes-neutrophil-recruitment?redirectedFrom=fulltext

Specifický agonista NR2F1 suprimuje metastazování indukcí klidového režimu v nádorových buňkách

V této studii autoři zjistili, že agonista jaderného receptoru NR2F1 specificky aktivuje klidový režim v nádorových buňkách. Agonista vedl k samoregulovanému zvýšení mRNA a proteinu NR2F1 a následné transkripci nového klidového programu. Tento program způsobil zástavu růstu HNSCC (spinocelulárního karcinomu hlavy a krku) PDX buněčné linie, lidských buněčných linií i pacientských organoidů ve 3D kulturách a in vivo. Zablokování NR2F1 tento program zrušilo. RNA sekvenováním se zjistilo, že léčba agonistou a s tím spojené transkripční změny souvisejí také s inhibicí progrese buněčného cyklu a mTOR signalizace, díky tomu dochází k omezení metastazování a indukci programu buněk neurální lišty. U myší vedla léčba k inhibici metastazování HNSCC do plic, dokonce i po ukončení léčby, diseminované nádorové buňky vykazovaly vysokou expresi NR2F1 a zůstávaly v dormantním stavu. Výsledky ukazují, že použití agonistů NR2F1 indukuje klidový režim v nádorových buňkách a může být prevencí metastazování.
https://rupress.org/jem/article-abstract/219/1/e20210836/212873/An-NR2F1-specific-agonist-suppresses-metastasis-by?redirectedFrom=fulltext

Bibliografické údaje:

Titul: Volume 219, Issue 1
Vydavatel: Rockefeller University Press
ISBN: 0022-1007
Odkaz na stránky: https://rupress.org/jem/issue/219/1