Medindex pro lékaře Časopisy: anotace JEM - The Journal of Experimental Medicine 2021 JEM

JEM

JEM

08.09.2021

Perzistence RNA viru je v infikované buňce krátkodobá, ale zanechává transkriptomické stopy

Některé z RNA virů jsou známé tím, že dokážou dlouhodobě perzistovat v hostiteli. Jejich osud v jednotlivých infikovaných buňkách však zatím nebyl zmapován. Autoři ve studii použili virus lymfocytární choriomeningitidy kódující Cre rekombinázu k vytvoření perzistentní infekce u myší. Virus vykazoval fluorescenci umožňující identifikovat nakažené buňky. Virus infikoval hepatocyty, které prošly spontánním noncylotickým virovým clearance nezávisle na typu I nebo II interferonové signalizace a reakci adaptivní imunity. Clearace viru byla spojená s perzistující transkriptomickou změnou.
V buněčné kultuře docházelo k virové clearance a následným infekcím a reinfekcím, které závisely na době, kdy byly buňky relativně refrakterní vůči infekci.
Autoři tedy zjistili, že systémové přetrvávání necytolytického RNA viru závisí na jeho kontinuálním šíření a reinfekci. Zatím nedefinované vnitřní buněčné mechanismy brání perzistenci viru na úrovni jedné buňky, ale dávají průchod hlubokým transkriptomickým změnám v buňkách očištěných od viru.
https://rupress.org/jem/article-abstract/218/10/e20210408/212556/Persistent-RNA-virus-infection-is-short-lived-at?redirectedFrom=fulltext

Alveolární makrofágy závisí na GM-CSF produkovaném alveolárními epitelovými buňkami typu 2 před a po narození

Diferenciace makrofágů do tkáňově rezidentních závisí na lokálním prostředí. Alveolární makrofágy (AMs) jsou silně ovlivněny imunitními i neimunitními buňkami a růstovým faktorem GM-CSF (granulocyte-macrophage colony stimulating factor). Zatím však chybí podrobné informace o mezibuněčné komunikaci, která moduluje AMs.
Autoři vytvořili transgenní myši, aby zjistili profil exprese GM-CSF v plicích. GM-CSF byl exprimován imunitními buňkami, včetně vrozených lymfoidních buněk typu II a γδ T lymfocytů, ale také AT2 plicními epitelovými buňkami. AMs nebyly ovlivněny konstituční deplecí hematopoetického Csf2 a bazofilní deplecí. AT2 specifická a inducibilní delece Csf2 vedla k odhalení, že právě tyto buňky produkují růstový faktor GM-CSF determinující osud postnatálních makrofágů a udržování AMs v dospělosti. Tento vztah mezi AT2 a AMs začíná již během embryogeneze, kdy vznikající AT2 včas indukují expresi GM-CSF i v jiných buňkách, aby podpořily proliferaci a diferenciaci fetálních monocytů. Ty postupně osídlují tkáň a přetrvávají v ní do dospělosti, kdy epiteliální GM-CSF zůstává omezen na AT2.
https://rupress.org/jem/article-abstract/218/10/e20210745/212602/Alveolar-macrophages-rely-on-GM-CSF-from-alveolar?redirectedFrom=fulltext

Bibliografické údaje:

Titul: Volume 218, Issue 10
Vydavatel: Rockefeller University Press
ISBN: 1540-9538
Odkaz na stránky: https://rupress.org/jem/issue/218/10