Medindex pro lékaře Časopisy: anotace The Journal of Immunology 2018 The Journal of Immunology

The Journal of Immunology

The Journal of Immunology

15.06.2018

http://www.jimmunol.org/content/200/12/4125

Extracelulární histony aktivují komplement vazbou na C4

Aktivace komplementu vede k vytvoření MAC (membrane attack complex), který nevede pouze k lýze patogenů, ale také vlastních buněk. Histony mohou být uvolněny z buněk propadlých buněčné smrti či poškozených a jsou jedním z hlavních DAMP (damage associated molecular pattern), ale jejich vliv na komplementový systém zatím nebyl popsán. V této studii autoři extrahovali z krve CRP a C4. Povrchovou Platonovou rezonancí se prokázala silná vazba H3 a H4 histonů na C4, ostatní histony tuto vazbu netvořily. Vazba nenarušila C4 štěpení na C4a a C4b. Jelikož se histony váží na C4b, součást C3 a C5 konvertázy, je jejich aktivita výrazně inhibována v přítomnosti histonů. Není zcela jasné, zda je inhibice dána blokádou sestavení konvertázy nebo jen omezením její aktivity. Výsledkem však je inhibice klasické i MBL (mannose-binding lectin) cesty. Použití vysoké koncentrace C4 ne zcela obnoví histony zprostředkovanou inhibici komplementu. Z toho vyplývá, že cílem histonů není pouze C4. Na druhou stranu, alternativní cesta aktivace komplementového systému nebyla ovlivněna, ale celková komplementová aktivita aktivovaná přidáním zymosanu byla inhibována v přítomnosti histonů. Histony tedy inhibují aktivaci komplementu, čímž zabraňují nadměrné poškození hostitelských buněk.


http://www.jimmunol.org/content/200/12/4004

PAF indukovaná redukce kontaktní hypersenzitivní reakce je mediovaná mastocyty COX2 dependentními mechanismy

PAF (platelet-activating factor) stimuluje různé typy buněk skrz vazbu na PAFR (G-protein coupled PAF receptor). Aktivace PAFR neindukuje pouze prozánětlivou odpověď, ale má také oddálený systémový imunosupresivní efekt. Ačkoli je syntéza a degradace PAF přísně regulována, oxidativní stresory, jako UVB, chemoterapie, cigaretový kouř, může zvýšit produkci PAF a PAF-like molekuly pod vlivem oxidace membránových fosfolipidů. Nedávné studie demonstrovaly zapojení mastocytárních PAFR (MC) v PAFR-indukované systémové imunosupresi. Tato studie určovala přesný mechanismus a mediátory zapojené do MC PAFR-mediované systémové imunosuprese. Byl využit model kontaktní hypersenzitivity, MC PAFR byl schopný mediovat imunosupresivní efekt systémového PAF. Aktivace MC PAFR indukuje uvolnění histaminu a PGE2 z MC. PAFR-mediovaná systémová imunosuprese byla narušená u myší, kterým chyběly MC nebo měly MC s deficitem histidinové dekarboxylázy nebo cyklooxygenázy 2. Dalším zjištěním bylo, že PGs mohou modulovat migraci MC do drénujících uzlin. Tyto výsledky podporují hypotézu, že MC PAFR aktivace podporuje imunosupresivní efekt PAF přes histamin a PGE2 dependentní mechanismy.

Bibliografické údaje:

Titul: Vol. 200, Issue 12
Vydavatel: The American Association of Immunologists, Inc.
ISBN: 1550-6606
Odkaz na stránky: http://www.jimmunol.org/content/200/12