Medindex pro lékaře Časopisy: anotace Pediatrics 2018 Pediatrics June 2018

Pediatrics

Pediatrics June 2018

02.06.2018

http://pediatrics.aappublications.org/content/141/6/e20170933

Epidemiologie a rizikové faktory infekce v časném dětství

Existuje značná nevysvětlitelná rozdílnost ve frekvenci dětských infekcí mezi dětmi. Autoři popsali incidenci a rizikové faktory infekcí v časném dětství.
Byly sledovány běžné infekce získané během prvních tří let života u 334 dětí. Medián infekčních epizod mezi 0‒3 roky byl 14 (rozpětí 2‒43). Celkový výskyt infekcí byl asociovaný s počtem dětí v denní péči (školce, dětském centu) a na počtu m2 na 1 dítě. Infekce horních cest dýchacích byly také asociovány s počtem dětí v kolektivu a m2 na dítě. Infekce dolních cest dýchacích jsou však více asociovány s císařským řezem, kouřením matky a starším sourozencem v rodině a věkem, ve kterém je dítě umístěno do dětského kolektivu (školky). Rizikovými faktory jsou také expozice tabákovému kouři, špatné sociální zázemí, přítomnost domácích mazlíčků, ty však mají menší význam. Celkově se však tyto rizikové faktory podílejí na infekcích z 8,4 %.
Děti do tří let věku prodělají cca 14 infekcí, ale incidence se velmi liší. Expozice životnímu prostředí vysvětluje pouze malou frakci této variace v incidenci. To naznačuje, že faktory hostitele jsou hlavní determinantou vypuknutí infekce u dítěte.


http://pediatrics.aappublications.org/content/141/6/e20173273

Screening HCV mezi dětmi exponovanými viru během těhotenství a porodu

Mezi těhotnými ženami v některých zemích, vlivem závislosti na opioidech, dochází ke zvýšení incidence hepatitidy C. Zvyšuje se tedy i riziko perinatálního přenosu HCV na děti. Primárních cílem autorů bylo určit prevalenci HCV mezi těhotnými ženami a frekvenci pediatrického screeningu HCV.
Byla vytvořena populační retrospektivní studie, která pracovala s daty těhotných žen (nakažených i nenakažených) mezi lety 2006 až 2014. Byly vyhledány záznamy dětí žen HCV pozitivních.
Ve vybraném období porodilo 1034 (1,2 % všech rodících žen v dané době) žen infikovaných HCV. Prevalence HCV vzrostla o 60 %. Nejvíce nakažených žen bylo mladších 30 let s problémy se závislostí na opioidech. Novorozenci narození HCV pozitivním ženám se často narodili předčasně a s nižší hmotností. Podařilo se získat informace o 1025 novorozencích, kteří byli vystaveni HCV. 323 (31 %)mělo dobrou zdravotní péči a jen u 96 (30 %) byl proveden screening na HCV. Navzdory tomu, že se zvyšuje incidence HCV infekce u těhotných, a tedy i riziko nakažení novorozenců, nejsou prováděna screeningová vyšetření těchto rizikových dětí a mnoho infekcí tak zůstává nedetekováno.

Bibliografické údaje:

Titul: VOLUME 141 / ISSUE 6
Vydavatel: American Academy of Pediatrics
ISBN: 0022-1767
Odkaz na stránky: http://pediatrics.aappublications.org/content/141/6