Medindex pro lékaře Časopisy: anotace NEJM - The New England Journal of Medicine 2018 NEJM June 28, 2018

NEJM

NEJM June 28, 2018

28.06.2018

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1804093

Účinnost a bezpečnost dupilumabu u glukokortikoid-dependentního astmatu

Dupilumab je humánní monoklonální protilátka anti-IL-4R alfa. Blokuje IL-4 i IL-13 signalizaci. V této studii byl dupilumab podáván pacientům s těžkým astmatem na kortikoidech. Sledovalo se, zda je možné při jeho podávání dávky kortikoidů snížit.
210 astmatiků na kortikoidech dostávalo buď dupilumab, nebo placebo každé 2 týdny po dobu 24 týdnů. Během studie byly dávky kortikoidů snižovány. Primárním sledovaným parametrem bylo snížení dávky kortikoidů v procentech ve 24. týdnu bez toho, aby došlo ke zhoršení stavu pacienta. Procentuální změna v dávkách kortikoidů byla -70,1 % ve skupině s dupilumabem, ve skupině s placebem -41,9 %. 69 % vs. 33 % mělo redukci dávky pod 5 mg/den, 48 % vs. 25 % zcela vysadilo kortikoidy. Výskyt vážných exacerbací byl ve skupině s dupilumabem o 59 % nižší než ve skupině s placebem a zvýšil FEV1 o více než 0,22 litru. Transientní eozinofilie byla zachycena u 14 % vs. 1 % pacientů. Podávání dupilumabu pacientům s kortiko-dependentním astmatem vede k možnosti snížit dávku kortikoidů, snižuje počty exacerbaci a zvyšuje FEV1.


https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1716868

Kombinovaná analýza bezpečnosti podávání LABA astmatikům

Objevily se pochyby o bezpečnosti podávání LABA ( long-acting β2-agonists) pacientům s astmatem. Velká postmarketingová studie popisovala zvýšené riziko úmrtí. Proto byla na žádost FDA v roce 2010 vytvořená prospektivní, randomizovaná, kontrolovaná studie, která porovnávala bezpečnost kombinované terapie s LABA + inhalační kortikoidy u adolescentů a dospělých vs. podávání inhalačních kortikoidů. Primární výstup byl nutnost intubace nebo smrt, post hoc sekundární výstup zahrnoval vážné komplikace spojené s astmatem a exacerbace.
Mezi 36010 pacienty byly provedeny 3 s astmatem související intubace (2 ve skupině na kortikoidech, 1 na kombinované terapii), dvě s astmatem asociovaná úmrtí (obě na kombinované terapii). Sekundární výstupy, analýza výsledků, prokázaly, že k vážným zdravotním komplikacím, včetně úmrtí a intubace, došlo u 108 pacientů z 18006 (0,6 %) ve skupině s monoterapií a u 119 z 18004 (0,66 %) ve skupině s kombinovanou terapií. 2100 pacientů na monoterapii (11,7 %) a 1786 (9,8 %) na kombinované terapii mělo minimálně jednu exacerbaci astmatu.
Kombinovaná terapie LABA + kortikoidy nevede k signifikantnímu zvýšení rizika s astmatem asociovaných zdravotních komplikací než léčba monoterapií kortikoidy, ale vede k nižšímu výskytu exacerbací.

Bibliografické údaje:

Titul: VOL. 378 NO. 26
Vydavatel: Massachusetts Medical Society
ISBN: 1533-4406
Odkaz na stránky: https://www.nejm.org/toc/nejm/378/26