Medindex pro lékaře Časopisy: anotace Cell - Immunity 2018 Cell - Immunity May 15, 2018

Cell - Immunity

Cell - Immunity May 15, 2018

15.05.2018

https://www.cell.com/immunity/fulltext/S1074-7613(18)30185-7

Mikrogliální receptor TREM2 je potřebný pro eliminaci synapsí a normální konektivitu mozku

TREM2 (triggering receptor expressed on myeloid cells 2) je receptor vrozené imunity, který exprimují mikroglie a je spojený s letální formou časné progresivní demence, Nasu-Hakola nemoc, a se zvýšeným rizikem Alzheimerovy nemoci. Fagocytární defekty mikroglií při odstraňování toxických agregátů nebo apoptotických částí buněk je dle autorů základem patologických procesů v přítomnosti Trem2 inaktivační mutace.
Ve studii bylo prokázáno, že TREM2 je nezbytný pro tvorbu synaptických spojů mediovaný mikrogliemi během vývoje mozku. Pokud je deficit TREM2, dochází k narušení eliminace synapsí, což zvyšuje excitaci a vedení vzruchů, ale redukuje dlouhodobou funkční konektivitu. Trem2−/− myši vykazují repetitivní chování a narušenou socializaci. Hladina TREM2 negativně koreluje s vážností symptomů u autistů. Studie dokládá, že TREM2 hraje roli ve vytváření neurálních synapsí a vývoji neurologických nemocí.


https://www.cell.com/immunity/fulltext/S1074-7613(18)30142-0

Exprese DNA vážícího faktoru TOX stojí za encefalitogenním potenciálem mikroby indukovaných autoreaktivních CD8 T lymfocytů

Autoimunitní reakce mohou být způsobeny aktivací cytotoxických lymfocytů CD8, které byly aktivovány infekcí. Zatím však nebyl nalezen transkripční programy, které stojí za tkáňově-destruktivním potenciálem CTL. Autoři vytvořili model zánětu CNS a zjistili, že infekce LCMV (lymfocytic choriomeningitis virus), ale ne Listerií, vede k autoimunitní odpovědi. Dochází k indukci TOX a ten je nezbytný pro encefalitogenní vlastnosti. Jeho exprese je inhibována IL-12 během listeriové infekce. TOX omezuje aktivitu některých transkripčních faktorů, např. Id2, TCF-1 a Notch, které se zapojují do CTL diferenciace. TOX také redukuje imunitní checkpoint senzitivitu omezením exprese inhibičního chekpoint receptoru CD244 na povrchu CTL, což vede k větší aktivaci CTL a tím i poškození CNS. Autoři přinesly důkazy, že TOX je zapojen do indukce tkáňově-destruktivních CTL a autoimunity během infekce.

Bibliografické údaje:

Titul: Volume 48, Issue 5
Vydavatel: Elsevier Inc.
ISBN: 1074-7613
Odkaz na stránky: https://www.cell.com/immunity/issue?pii=S1074-7613(17)X0009-5