Medindex pro lékaře Knihy: Medindex ® Časopisy NEJM

NEJM

NEJM

06.05.2021

Zdravé udržení snížené hmotnosti pomocí cvičení, liraglutidu nebo jejich kombinace

Lidé, kteří zvládnou snížit svou hmotnost, se ale často potýkají s „jojo“ efektem, kdy hmotnost během pár měsíců opět stoupne.
Autoři vytvořili randomizovanou placebem kontrolovanou studii, do níž zařadili dospělé s obezitou bez diabetu (BMI 32 až 43). Po 8týdenní dietě snižující příjem kalorií byli pacienti rozděleni do skupin s různými typy intervence: pravidelné, přesně definované cvičení + placebo; léčba liraglutidem + běžná aktivita; cvičení + liraglutid; placebo + běžná aktivita. Studie trvala rok. Primárně byla sledována změna v hmotnosti a sekundárně změny v procentu tělesného tuku. Byly vyhodnoceny i bezpečnost léčby a metabolické parametry.
Po 8 týdnech nízkokalorické diety došlo u 195 pacientů k poklesu hmotnosti v průměru o 13,1 kg. U cvičících pacientů došlo po roce k dalšímu poklesu o 4,1 kg, ve skupině s liraglutidem o 6,8 kg, ve skupině kombinující pohyb a liraglutid poklesla hmotnost o 9,5 kg. Kombinovaná terapie vedla také ke snížení tělesného tuku o 3,9 %, což je téměř 2× větší pokles než ve skupině s cvičením nebo liraglutidem samotným. Pouze kombinovaný přístup byl spojený se zlepšením hodnot glykovaného hemoglobinu, inzulinosenzitivity a kardiorespiračního zdraví. Ve skupině s liraglutidem byl zaznamenán vyšší výskyt zrychlení srdeční akce a cholelitiázy.
Nejlepší výsledek v poklesu hmotnosti po dietě byl zachycen ve skupině, v níž pacienti kombinovali fyzickou aktivitu a liraglutid.

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2028198


Podávání donanemabu u časné Alzheimerovy nemoci

Alzheimerova choroba je spojená a kumulací amyloidu beta (AB) v mozku. Donanemab je protilátka, která cílí na modifikovanou formu depozit AB.
Autoři vytvořili fázi 2 klinické studie, v níž byl použit donanemab u 257 pacientů s časnou Alzheimerovou nemocí, kterým byla pozitivní elektronovou tomografií (PET) v mozku detekována depozita tau proteinu a AB. Pacienti byli rozdělení do dvou skupin, 131 pacientů dostávalo donanemab a 126 pacientů placebo. Primárním sledovaným parametrem byla změna iADRS (Integrated Alzheimer’s Disease Rating Scale) po 76 týdnech. Sekundárním výstupem byla změna v CDR-SB (Clinical Dementia Rating Scale–Sum of Boxes) a ADAS-Cog13 (the Alzheimer’s Disease Assessment Scale), ADCS-iADL (Alzheimer’s Disease Cooperative Study – Instrumental Activities of Daily Living Inventory) a MMSE (the Mini–Mental State Examination). Součástí hodnocení bylo také provedení PET hodnotící změny v koncentraci AB a tau proteinu.Vstupní iADRS bylo u obou skupin 106 bodů. Ve skupině s donanemabem činila odchylka –6,86 a u pacientů s placebem –10,06. V dalších sledovaných parametrech nebyl rozdíl mezi skupinami. Po 76 týdnech bylo snížení hladiny amyloidních plaků o 85,06 centiloidů a globální nálože tau o 0,01 větší u donanemabu než u placeba. S amyloidem spojený mozkový edém byl výraznější u pacientů s donanemabem. U pacientů s časnou Alzheimerovou nemocí vedlo podávání donanemabu k lepšímu kompozitnímu skóre pro kognici a schopnosti vykonávat denní aktivity v porovnání s placebem. Další výstupy přinášejí smíšené výsledky.
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2100708

Bibliografické údaje:

Titul: VOL. 384 NO. 18
Vydavatel: 1 Massachusetts Medical Society.
ISBN: 1533-4406.
Odkaz na stránky: https://www.nejm.org/toc/nejm/medical-journal
Půjčit si tuto knihu