Medindex pro lékaře Knihy: Medindex ® NEJM - The New England Journal of Medicine 2021 NEJM May 6, 2021

NEJM

NEJM May 6, 2021

06.05.2021

Zdravé udržení snížené hmotnosti pomocí cvičení, liraglutidu nebo jejich kombinace

Lidé, kteří zvládnou snížit svou hmotnost, se ale často potýkají s „jojo“ efektem, kdy hmotnost během pár měsíců opět stoupne.
Autoři vytvořili randomizovanou placebem kontrolovanou studii, do níž zařadili dospělé s obezitou bez diabetu (BMI 32 až 43). Po 8týdenní dietě snižující příjem kalorií byli pacienti rozděleni do skupin s různými typy intervence: pravidelné, přesně definované cvičení + placebo; léčba liraglutidem + běžná aktivita; cvičení + liraglutid; placebo + běžná aktivita. Studie trvala rok. Primárně byla sledována změna v hmotnosti a sekundárně změny v procentu tělesného tuku. Byly vyhodnoceny i bezpečnost léčby a metabolické parametry.
Po 8 týdnech nízkokalorické diety došlo u 195 pacientů k poklesu hmotnosti v průměru o 13,1 kg. U cvičících pacientů došlo po roce k dalšímu poklesu o 4,1 kg, ve skupině s liraglutidem o 6,8 kg, ve skupině kombinující pohyb a liraglutid poklesla hmotnost o 9,5 kg. Kombinovaná terapie vedla také ke snížení tělesného tuku o 3,9 %, což je téměř 2× větší pokles než ve skupině s cvičením nebo liraglutidem samotným. Pouze kombinovaný přístup byl spojený se zlepšením hodnot glykovaného hemoglobinu, inzulinosenzitivity a kardiorespiračního zdraví. Ve skupině s liraglutidem byl zaznamenán vyšší výskyt zrychlení srdeční akce a cholelitiázy.
Nejlepší výsledek v poklesu hmotnosti po dietě byl zachycen ve skupině, v níž pacienti kombinovali fyzickou aktivitu a liraglutid.

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2028198


Podávání donanemabu u časné Alzheimerovy nemoci

Alzheimerova choroba je spojená a kumulací amyloidu beta (AB) v mozku. Donanemab je protilátka, která cílí na modifikovanou formu depozit AB.
Autoři vytvořili fázi 2 klinické studie, v níž byl použit donanemab u 257 pacientů s časnou Alzheimerovou nemocí, kterým byla pozitivní elektronovou tomografií (PET) v mozku detekována depozita tau proteinu a AB. Pacienti byli rozdělení do dvou skupin, 131 pacientů dostávalo donanemab a 126 pacientů placebo. Primárním sledovaným parametrem byla změna iADRS (Integrated Alzheimer’s Disease Rating Scale) po 76 týdnech. Sekundárním výstupem byla změna v CDR-SB (Clinical Dementia Rating Scale–Sum of Boxes) a ADAS-Cog13 (the Alzheimer’s Disease Assessment Scale), ADCS-iADL (Alzheimer’s Disease Cooperative Study – Instrumental Activities of Daily Living Inventory) a MMSE (the Mini–Mental State Examination). Součástí hodnocení bylo také provedení PET hodnotící změny v koncentraci AB a tau proteinu.Vstupní iADRS bylo u obou skupin 106 bodů. Ve skupině s donanemabem činila odchylka –6,86 a u pacientů s placebem –10,06. V dalších sledovaných parametrech nebyl rozdíl mezi skupinami. Po 76 týdnech bylo snížení hladiny amyloidních plaků o 85,06 centiloidů a globální nálože tau o 0,01 větší u donanemabu než u placeba. S amyloidem spojený mozkový edém byl výraznější u pacientů s donanemabem. U pacientů s časnou Alzheimerovou nemocí vedlo podávání donanemabu k lepšímu kompozitnímu skóre pro kognici a schopnosti vykonávat denní aktivity v porovnání s placebem. Další výstupy přinášejí smíšené výsledky.
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2100708

Bibliografické údaje:

Titul: VOL. 384 NO. 18
Vydavatel: 1 Massachusetts Medical Society.
ISBN: 1533-4406.
Odkaz na stránky: https://www.nejm.org/toc/nejm/medical-journal
Půjčit si tuto knihu