Medindex pro lékaře Knihy: Novinky Maxdorf (ČR)

Maxdorf (ČR)

Výběr z knihovny

Tuberkulóza ve...

Tuberkulóza ve faktech i obrazech

03.09.2019 - Ačkoli se může stát, že problematika TBC již není aktuální, opak je pravdou.Kniha přibližuje veškeré aspekty TBC, tj. mikrobiologie, symptomy, diagnostika, vakcinace a léčba. Krom těchto základů rozšířených o nejnovější poznatky se kniha...
Moderní...

Moderní farmakoterapie autoimunitních chorob 2. aktualizované a doplněné vydání

29.07.2019 - Stále více lidí trpí autoimunitními nemocemi a je nutné jim nasadit farmakologickou léčbu. Ta na to reaguje a rychle se vyvíjí nové terapeutické možnosti, např. biologická a cílená terapie. Kniha umožní lépe se zorientovat na poli farmakoterapie...
Respirační...

Respirační onemocnění u dětí

01.07.2019 - Na trhu zatím chyběla kniha, která by se věnovala pouze respiračním onemocněním u dětí, přitom je to jeden z nejčastějších problémů, kterým děti trpí. Kniha je zaměřená na diagnostiku a léčbu respiračních nemocí dětí a dospívajících,...
Neuromuskulární...

Neuromuskulární choroby v kazuistikách

03.06.2019 - Neuromuskulární choroby zahrnují patologie týkající se periferního nervového systému, přenosu signálu nerv-sval. Mohou být na úrovni míchy, periferních míšních a mozkových nervů a ganglií, v oblasti nervosvalové ploténky a svalových vláknech....
Klinická kardiologie,...

Klinická kardiologie, 4. vydání

20.05.2019 - Tato velmi populární kniha se dočkala již svého 4. vydání. Tím je zaručeno, že je stále aktuální a drží krok s pokroky v kardiologii. Kniha je zaměřena nejen teoreticky, ale hlavně obsahuje fakta, které jsou zužitkovatelné v každodenní...
Funkční...

Funkční stereotaktická neurochirurgie

22.04.2019 - Kniha je zaměřena na funkční stereotaktickou neurochirurgii a její využití v praxi, např. v léčbě hybných poruch u pacientů s Parkinsonovou nemocí či dystoniemi, u farmakorezistentní epilepsie, farmakorezistentní bolesti, psychiatrických...
Praktické...

Praktické repetitorium gynekologie a porodnictví

08.04.2019 - I v oboru gynekologie a porodnictví je každým rokem mnoho novinek, informací, pokroků. Kniha přináší přehled v oboru společně s novými informacemi. Kniha je rozdělena do několika částí, první, velmi rozsáhlá, se zabývá diferenciální...
Klinická kardiologie,...

Klinická kardiologie, 4. vydání

25.03.2019 - Obor kardiologie prochází každý rok změnami, přibývají novinky, trendy, které se snaží reflektovat i tato publikace, její již 4. vydání. Kniha tedy vychází z dat, která jsou platná a dostupná v roce 2019. Je rozdělena to 11 klinických...
Moderní...

Moderní farmakoterapie v nefrologii

25.02.2019 - Vzhledem k pokroku na poli farmakoterapie, která se promítá také do nefrologie, se autoři rozhodli vytvořit tuto knihu, která by odpovídala současnému poznání. Autoři jsou lékaři Nefrologické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze. V knize je kladen důraz...
Klimakterická medicína

Klimakterická medicína

28.01.2019 - Ke čtenářům se dostává již třetí vydání této knihy, které je přepracované a aktualizované. Kniha jednak popisuje klimakterium a jeho příznaky, jednak, a to hlavně, se zabývá možnostmi modulace a řešení obtíží, které žena v tomto období...
Peritonitis

Peritonitis

31.12.2018 - Kniha se věnuje zánětům pobřišnice, kterou jsou stále velmi závažnou, až smrtelnou komplikací operací, zranění i mnohých nemocí. Kniha je rozdělena do 16 kapitol. První kapitoly se týkají obecných, teoretických základů, patologii,...
Bariatrie

Bariatrie

10.12.2018 - Kniha se věnuje tématu, které se dostává v současnosti do popředí, neboť počet morbidně obézních lidí roste. Obezita je spojená s mnoha zdravotními problémy a je tedy důležité, aby pacient zhubnul. To se mnohdy nedaří jinak než pomocí...
Revmatologie 2....

Revmatologie 2. aktualizované a rozšířené vydání

19.11.2018 - Revmatologie patří mezi úspěšné knihy, proto byla opět vydána, nyní plně aktualizovaná a rozšířená. Opět je kladen důraz na přehlednost a srozumitelnost probírané problematiky. Kniha je doplněna bohatým obrazovým materiálem. Kniha je...
Gliomy

Gliomy

15.10.2018 - Vzhledem k úspěchu titulu z roku 2013, došlo k připravení druhého vydání. Kniha je zaměřena na diagnostikování a léčebné strategie a následnou terapii pacientů s gliomy. Kniha je rozdělena do 20 kapitol. První kapitoly jsou spíše obecnější...
Základy umělé...

Základy umělé plicní ventilace 4. rozšířené vydání

30.07.2018 - Od prvního vydání již uběhlo 14 let a nyní se čtenářům do rukou dostává čtvrté vydání, které samozřejmě drží krok s pokrokem v medicíně. Kniha přináší pohled do historie UPV, popis základních principů a režimů UPV, podrobněji je...
Transplantační...

Transplantační léčba diabetu, 2. vydání

02.07.2018 - Publikace přináší informace týkající se jedné léčebné možnosti těžkého diabetu s komplikacemi. Transplantační léčba s výhodami i možnými komplikacemi je popsána srozumitelně tak, aby text pochopili i pacienti. Kniha si však zachovává i...
Echokardiografie u...

Echokardiografie u pacientů s chronickým onemocněním ledvin a úvod do kardionefrologie

11.06.2018 - Kniha přináší pohled na kardionefrologii, tj. propojení kadriologie s nefrologií. Zdraví i patologie těchto dvou systému jsou značně propojeny. První kapitoly knihy se věnuje charakterizaci a léčba chronického onemocnění ledvin, druhá část...
Pacient po...

Pacient po kardiochirurgickém výkonu v péči dalších odborných ambulancí

14.05.2018 - Počty pacientů, kteří podstoupily kardiochirurgický zákrok se zvyšuje. Díky novým technikám a postupům je možné operativně řešit větší množství srdečních nemocí. Tito pacienti potřebují "zvláštní" péči i v dalších letech. Právě...
Diabetická dyslipidemie

Diabetická dyslipidemie

30.04.2018 - U diabetiků se často setkáváme i s poruchami lipidového metabolismu. Tento jev je nyní v centru zájmu diabetologů i kardiologů, neboť výrazně zvyšuje riziko vzniku kardiovaskulárních nemocí. Navíc počty diabetiků stále rostou. Toto je první...
Základy moderní...

Základy moderní pneumoonkologie

05.02.2018 - První vydání knihy bylo přijato velmi dobře a brzo vyprodáno, proto vzniklo vydání druhé. Autoři knihy si kladou za úkol seznámit čtenáře s epidemiologií, diagnostikou, léčbou a sledováním pacientů s plicními, pleurálními a mediastinálními...
Vaskulární medicína

Vaskulární medicína

15.01.2018 - Vaskulární medicína patří v současnosti k velmi progresivním oborům a je součástí interní medicíny. Hlavním tématem knihy je angiologie doplněná o poznatky z nefrologie, cévní chirurgie atd. Kniha je rozdělena na část obecnou, ve které jsou...
Klinická...

Klinická psychofarmakologie

18.12.2017 - Kniha přináší velmi podrobné informace ohledně možností léčby psychiatrických onemocnění. Je zaměřena hlavně prakticky, respektuje nejnovější léčebné trendy a také nabízí pohled do dalších let a vývoj farmakoterapie. V knize najdeme, jak...
Farmakoterapie...

Farmakoterapie revmatických onemocnění

27.11.2017 - Kniha přináší přehled a hlavně také novinky týkající se léčby revmatických onemocnění. Vývoj během posledních deseti let je obrovský. Kniha je rozdělena na dvě části, v části obecné nás autoři seznamují s léčbou bolestí, biologickou...
 Atlas panoramatické...

Atlas panoramatické hyteroskopie

06.11.2017 - Hysteroskopie je zákrok, který je využíván jak k diagnostice, tak k léčbě. Jedná se o minimálně invazivní, bezpečný a efektivní přístupu ke zjištění a řešení intrauterinních a endocervikálních patologií. Nejčastěji se využívá při...
Bronchologie a...

Bronchologie a pneumologická cytodiagnostika

11.09.2017 - Unikátní kniha je plná obrazového materiálu, včetně videozáznamů, který přináší větší názornost. V textu jsou shrnuty současné nejnovější znalosti z oblasti bronchologie a pneumologické cytodiagnostiky. Důraz textu je kladen i na praktické...
Atlas vaskulární...

Atlas vaskulární diagnostiky a intervenčních výkonů

28.08.2017 - Tato kniha je praktickým atlasem ke knize Vaskulární diagnostika a intervenční výkony. Obsahuje obrazový materiál, který názorně zobrazuje možné nálezy v celém cévním řečišti. Jedná se o snímky z aortografie, arteriografie periferních tepen,...
Moderní...

Moderní farmakoterapie v neurologii 2. vydání

09.07.2017 - V dnešní době je široká škála farmak, která je možné při léčbě neurologických nemocí. Autoři tak přinášejí přehled o diagnózách a možnostech léčby farmaky. Kniha reflektuje i současné pokroky a nová léčiva. Je rozdělené do 23...
HRCT u...

HRCT u intersticiálních plicních procesů v instruktivních kazuistikách

19.06.2017 - Kniha přibližuje využití HRCT v diagnostice intersticiálních plicních procesů, které tvoří rozsáhlou skupinu chorob, jež spojuje difuzní poškození plicního parenchymu. Mají podobný klinický i radiologický obraz. Správné určení diagnózy je...
Prenatální...

Prenatální diagnostika vrozených vývojových vad

31.05.2017 - Prenatální diagnostikou se rozumí postupy a metody, které jsou využívány při diagnostikování vrozených vývojových vad u plodu během gravidity. Kniha je rozdělena do šesti oddílů. První se věnuje vrozeným vývojovým vadám plodu (etiologii,...
Moderní...

Moderní farmakoterapie v gynekologii a porodnictví

01.05.2017 - V roce 2015 vyšlo první vydání této knihy, která získala mnohá ocenění, protože se nyní na pulty dostává vydání druhé, které je samozřejmě aktualizované a doplněné. Kniha slouží jako praktický průvodce využitím farma k v oboru...
Melanom, Imunoterapie...

Melanom, Imunoterapie a cílená léčba

13.03.2017 - Monografie představuje čtenářům možnosti cílené léčby a imunoterapie melanomu. K vysvětlení účinnosti jsou podány popisy a mechanismy z molekulární biologie a imunologie. V knize nejsou jen současné možnosti léčby, ale je nastíněna také...
Poruchy hemostázy

Poruchy hemostázy

13.02.2017 - Poruchy hemostázy, praktické znalosti diagnostiky a terapie jsou velmi důležité v každém medicínském odvětví. Kniha přináší srozumitelný, přehledný pohled do této problematiky, samozřejmě vychází z nejnovějších poznatků. V první části...
Zlomeniny...

Zlomeniny proximálního femuru

08.01.2017 - Proximální femur je velmi náchylný ke zlomeninám, které ovšem mohou mít závažné celoživotní následky. Díky pokrokům v traumatologii je možné tyto zlomeniny řešit, stabilní osteosyntézu či artroplastiku je možné provést i do vysokého věku...
Farmakoterapie...

Farmakoterapie urgentních stavů, 2. vydání

28.11.2016 - Vzhledem k úspěchu prvního vydání, došlo na vydání druhé. Knih tohoto typu není na našem trhu mnoho. Pro lékaře sloužící na urgentním příjmu, ARO aj. je důležité mít přehled ve farmakoterapii neodkladných stavů. Kniha má dvě části, v...
Koronární cirkulace

Koronární cirkulace

26.09.2016 - Jednou z nejčastějších příčin úmrtí i nemocnosti v naší republice jsou nemoci kardiovaskulárního systému. Hlavním místem obtíží bývá koronární řečiště a cirkulace spojená s ischemickými nemocemi srdce. Léčba ICHS ušla během...
Farmakoterapie...

Farmakoterapie dyslipidemie, 2. rozšířené vydání

29.08.2016 - Počet lidí, kteří trpí dyspilidémií, stoupá, je možné ji považovat i za epidemii. Hypolipidemika jsou tak využívána v mnoha oborech. Předepisují je praktiční lékaři a hlavně pak specialisté, tj. kardiologové, diabetologové… Druhé vydání...
RESPIRAČNÍ INFEKCE A...

RESPIRAČNÍ INFEKCE A JEJICH LÉČBA

25.07.2016 - Kniha přináší pohled na respirační infekce a využití antibiotik. I přes pokrok v medicíně a vývoji antibiotik se zvyšuje úmrtnost pacientů na bakteriální infekce. Stojí za tím jednak nárůst rezistence bakterií, stagnace vývoje nových...
GLAUKOM, 2....

GLAUKOM, 2. aktualizované a rozšířené vydání

27.06.2016 - Glaukom je jednou z častých příčin ztráty zraku v naší republice. Jedná se o skupinu nemocí, které provází zvýšený nitrooční tlak, což vede k poškození zrakového nervu a slepotě. Během posledních let došlo k pokroku v léčebných...
PRAKTICKÁ PLICNÍ...

PRAKTICKÁ PLICNÍ CHIRURGIE, indikace a strategie

06.06.2016 - Tato kniha navazuje na již předtím vydané publikace věnující se plicní chirurgii − „Minimum plicní chirurgie – krok za krokem“ a „Plicní chirurgie v instruktivních kazuistikách“. Stejný autorský tým z Thomayerovy nemocnice zpracoval i tuto...
ULTRAZVUK HRUDNÍKU V...

ULTRAZVUK HRUDNÍKU V KLINICKÉ PRAXI

02.05.2016 - Ultrazvuk je díky své dostupnosti a neinvazivitě v mnoha případech vyšetřením první volby. Není však často využíván při vyšetření plic. Přítomnost kyslíku v nich dělá z plic orgán nevhodný pro vyšetření ultrazvukem. Kvalita...
UVEITIDY V KAZUISTIKÁCH

UVEITIDY V KAZUISTIKÁCH

14.03.2016 - Uveitidy, tj. nitrooční záněty, patří mezi vážná oční onemocnění, které mohou ohrozit zrak. Vyskytují se nejčastěji u pacientů produktivního věku. Uveitidy je nutné přesně diagnostikovat a zvolit správný léčebný postup, jinak může dojít...
NEUROENDOKRINNÍ NÁDORY

NEUROENDOKRINNÍ NÁDORY

08.02.2016 - Neuroendokrinní nádory jsou heterogenní skupinou nádorů, mnohdy se širokou škálou projevů, proto je často problém s jejich diagnostikou, mnohdy se na ně ani nepomýšlí. Nejčastěji je nacházíme v pankreatu, plicích, tenkém střevu, ale nevyhýbají...
MODERNÍ...

MODERNÍ FARMAKOTERAPIE V NEUROLOGII

07.12.2015 - Neurologické nemoci jsou často chronické a je nutné pacienta dlouhodobě medikovat. Vývoj nových léčiv umožňuje lepší zvládání nemocí pacienta se snížením možných nežádoucích účinků. Je důležité mít přehled o farmakách, jejich...
SEPSE

SEPSE

26.10.2015 - Sepse je patologické stav, který provází vysoká mortalita a intenzivní péče o septického pacienta je personálně i finančně náročná. Počet pacientů se sepsí vzrůstá a nejdůležitější je správná a včasná diagnostika tohoto chorobného...
DÁRCI ORGÁNŮ

DÁRCI ORGÁNŮ

01.10.2015 - Transplantační medicína se v průběhu posledních dvou desetiletí velmi posunula. Experimentální terapeutické volby se zařadila do léčebných moderních metod. Tato kniha může velmi dobře sloužit jako učebnice, a to především pro odborníky...
PSORIÁZA: PRŮVODCE...

PSORIÁZA: PRŮVODCE OŠETŘUJÍCÍHO LÉKAŘE

07.09.2015 - Psoriáza známé též pod názvem lupénka je neinfekční chronické kožní zánětlivé onemocnění, v němž dominuje porucha keratinizace. Krom pokožky může být psoriáza také spojená s kloubními obtížemi – psoriatickou artritidou. Patofyziologie...
VATS LOBEKTOMIE krok...

VATS LOBEKTOMIE krok za krokem

17.08.2015 - Pod zkratkou VATS se skrývá video asistovaná thorakoskopie, v tomto případě thorakoskopická lobektomie, tj. anatomická plicní resekce. Tento postup operace patří k nejmodernějším metodám, které jsou v tuto chvíli operatérům a pacientům...
CHRONICKÝ KAŠEL...

CHRONICKÝ KAŠEL (průvodce ošetřujícího lékaře)

27.07.2015 - Kašel provází velké množství nemocí, zvláště pak kašel přetrvávající, dlouhodobý. Je tedy vhodné se této tématice věnovat, správně určit diagnózu, ke které se pojí, ale nejen to, je důležité jej také správně léčit. Často je léčeno...
BOLESTI HLAVY V...

BOLESTI HLAVY V KLINICKÉ PRAXI

22.06.2015 - Bolesti hlavy jsou častým symptomem, který provází řadu onemocnění, které ani nemusí být primárně neurologického původu. Existuje velké množství druhů bolestí, což z nich dělá diagnostický oříšek. Tato problematiky bývá lékaři často...
LÉČBA INZULINEM

LÉČBA INZULINEM

22.04.2015 - "Téma diabetu a jeho léčby je stále aktuální, což je dáno i množstvím pacientů, kteří touto nemocí trpí. Léčba diabetu mellitu, hlavně prvního typu, se opírá o inzulín. A tomu se rozhodli autoři věnovat tuto knihu. Kniha je koncipována tak,...
ZÁKLADY MODERNÍ...

ZÁKLADY MODERNÍ VENEROLOGIE

24.02.2015 - "Kniha jedinečným způsobem zpracovává často opomíjené téma pohlavně přenosných nákaz. Uvedené problematice se věnuje kolektiv autorů – dermatovenerolog, infektolog a gynekolog. Jednotlivé infekce jsou podrobně popsány nejenom z hlediska jejich...
AMBULANTNÍ OPERACE...

AMBULANTNÍ OPERACE KŘEČOVÝCH ŽIL

09.12.2014 - "Operace křečových žil byly ještě před 20 lety na okraji zájmu většiny obecných i cévních chirurgů. Požadavek na zlepšení kosmetického výsledku, zkrácení doby hospitalizace a rekonvalescence vytvořil předpoklad pro vznik nových pracovišť...