Medindex pro lékaře Knihy: Novinky Galén (ČR)

Galén (ČR)

Výběr z knihovny

Lymfologie

Lymfologie

24.09.2018 - Tato kniha je první monografií u nás, která se věnuje lymfologii. Zároveň však přináší interdisciplinární pohled a přesahy. Kniha je rozdělena do 25 kapitol. První kapitoly se věnují hlavně základním věcem, tj. historii oboru, anatomii,...
TRENDY SOUDOBÉ...

TRENDY SOUDOBÉ OFTALMOLOGIE. SVAZEK 11

03.09.2018 - 11. svazek přináší aktuality v očním lékařství. V tomto svazku jsou rozebírána tato témata. - Význam konfokální mikroskopie rohovky v klinické praxi - Corneal cross-linking v léčbě keratokonu u dětí - Použití OCT angiografie v klinické...
Orgánové...

Orgánové transplantace u dětí

08.01.2018 - Publikace shrnuje výstupy z pediatrických seminářů, které se konají v rámci 2. LF UK v Motole. Jsou zde nejnovější poznatky v oblasti léčebných postupů, výsledků z praxe u dětí s orgánovými transplantacemi. Jednotlivé příspěvky:...
Patomorfologie chorob...

Patomorfologie chorob kostí a kloubů

15.10.2017 - Monografie komplexně zachycuje celoživotní systematickou práci prof. MUDr. Ctibora Povýšila, DrSc., který se zabýval patomorfologií chorob pohybového systému. Text je doplněn o nálezy a obrazovou dokumentaci, kterou získali i jeho spolupracovníci....
Endokrinologie

Endokrinologie

02.10.2017 - Jak již název knihy napovídá, jedná se o monografii, která se věnuje oboru endokrinologie. Pokrývá všechna hlavní témata. Nemoci endokrinních žláz jsou zde popsány z mnoha hledisek a v souvislostech. Text je doplněn velkým množstvím tabulek a...
FORENZNÍ A KLINICKÁ...

FORENZNÍ A KLINICKÁ TOXIKOLOGIE Laboratorní toxikologická vyšetření. Druhé, doplněné vydání

18.09.2017 - Na pulty se dostalo druhé vydání knihy Forenzní a klinická toxikologie. Přináší komplexní obsah ohledně toxikologické problematiky dle nejnovějších poznatků. První část knihy se věnuje farmakokinetice a metabolismu, navazuje část týkající se...
Poruchy vývoje řeči

Poruchy vývoje řeči

04.09.2017 - Tato monografie se zabývá poruchami vývoje řeči, není však psána z pohledu pedagogů, ale lékařů. První část knihy se věnuje popisům anatomických a fyziologických procesů a aspektů, které hrají roli ve vývoji řeči i mozku. Obecná část...
Oční lékařství,...

Oční lékařství, 2. vydání

20.08.2017 - 2. vydání knihy je přepracované a aktualizované, jelikož i oční lékařství od 1. vydání prošlo rozvojem a je spousta novinek. Je možné zmínit např. nové léčebné postupy při řešení věkem podmíněné makulární regenerace či laserové...
Medicína katastrof

Medicína katastrof

25.06.2017 - I v dnešní době se děje mnoho tragických událostí a katastrof, které vyžadují specifický přístup k řešení. Je nutné mít plán, postup řešení, a to komplexní. Velká část zodpovědnosti při katastrofách je na zdravotnících. Proto vychází...
Atopický ekzém,...

Atopický ekzém, páté, přepracované vydání

21.05.2017 - Minulá vydání knihy rozebírající téma atopického ekzému byla rychle rozebrána, došlo tedy k novému, pátému, vydání. Text je doplněn o nové poznatky a zkušenosti z praxe. Kniha je rozdělena do 4 částí, v první je popsán atopický ekzém, jeho...
Oftalmorevmatologie

Oftalmorevmatologie

27.02.2017 - Nakladatelství Galén má ve svém edičním plánu zajímavou monografii, který se týká problematiky poškození očí u revmatických onemocnění. U těchto afekcí je nutný interdisciplinární postup, jak při vyšetřování, tak hlavně při léčbě....
Dětská...

Dětská endokrinologie a diabetologie

23.01.2017 - Kniha přináší podrobný vhled do endokrinologie a diabetologie dětí. Věnuje se etiologii, patogenezi, diagnostice, diferenciální diagnostice, vývoji vybraných endokrinních poruch během růstu dítěte aj. Samostatnou část knihy pak patří diabetu u...
Základy obezitologie

Základy obezitologie

02.01.2017 - Vzhledem k narůstajícím počtům lidí, kteří trpí obezitou a komplikacemi s ní spojenými je nasnadě, že vznikla tato kniha. Podobně popisuje klinické záležitosti a komplikace, tj. zabývá se etiologií, klasifikací a diagnostikou, zdravotními...
Transplantace kostní...

Transplantace kostní dřeně a periferních hematopoetických buněk

12.12.2016 - Na této unikátní knize pracovalo více než 50 předních specialistů v oblasti týkající se transplantací hematopoetických buněk, která se stala velmi rychle léčebnou metodou číslo jedna u mnohých nemocí. Kniha přináší nejen pohled do historie,...
Dekompresivní...

Dekompresivní kraniektomie

07.11.2016 - Kniha přináší shrnutí znalostí týkajících se dekompresní kraniotomie, která se provádí u pacientů s refrakterní nitrolební hypertenzí spojené s edémem. Ačkoli zákrok prožívá renezanci, stále je kolem něj řada kontoverzí. Texty jsou v...
Dětská...

Dětská endokrinologie a diabetologie

10.10.2016 - Monografie pojednává o etiologii, patogenezi, diagnostice, diferenciální diagnostice a samozřejmě také léčbě endokrinních poruch u dětí. V knize jsou probrána témata růstu a jeho poruch, základy klinické a molekulární genetiky, poruchy...
Traumatologie...

Traumatologie pohybového ústrojí, pánve, páteře a paklouby

12.09.2016 - Kniha přehledně a podrobně představuje problematiku traumatologie pohybového aparátu a je doplněna obrazovou dokumentací, která zaručuje přehlednost a názornost při popisech zlomenin a jejich terapie. Kniha je rozdělena na obecnou část, v níž nás...
ZÁKLADY OBEZITOLOGIE

ZÁKLADY OBEZITOLOGIE

13.06.2016 - Stále větší pozornost je věnována problematice obezity, není to jen estetický problém, ale hlavně zdravotní. Navíc výskyt obezity v populaci stále stoupá a léčba jejích následků zatěžuje zdravotnictví. Kniha zachycuje složitost této...
REHABILITACE PO...

REHABILITACE PO NÁHLÉ CÉVNÍ MOZKOVÉ PŘÍHODĚ

29.02.2016 - Pod termínem cévní mozkové příhoda se skrývají různorodé stavy, které ale vyžadují intenzivní neurologickou rehabilitací. Ta by měla být zahájena již v akutní fázi onemocnění. Nejprve se rehabilitace zaměřuje na profylaxi a snaze omezit...
ZÁKLADY KLINICKÉ...

ZÁKLADY KLINICKÉ REHABILITACE

01.02.2016 - Kniha, která se dostává na pulty, je učebnicí, která přináší základní poznatky ze specializace rehabilitace či fyzioterapie. Je vhodná pro zájemce z řad zdravotnického personálu jako první kontakt s tímto oborem. Kniha vychází z monografie...
 ATYPICKÉ...

ATYPICKÉ PARKINSONSKÉ SYNDROMY

04.01.2016 - Tato kniha je následovnicí před cca 15 lety vydanou knihou Parkinsonova nemoc a parkinsonské syndromy. Po tak dlouhé době je nutné text revidovat a zakomponovat do něj nejnovější poznatky z této oblasti. Jsou to i tak základní věci jako posun v...
MANUÁL HOJENÍ RAN V...

MANUÁL HOJENÍ RAN V INTENZIVNÍ PÉČI

05.10.2015 - Hojení ran je nezpochybnitelně velmi důležitý jev mnohdy i umožňující přežití. Často je však hojení narušeno či zcela zastaveno a dochází k zhoršování stavu rány. Přirozenému procesu hojení lze napomoci správnou péčí o ránu. Toto téma...
TRAUMATOLOGIE

TRAUMATOLOGIE

21.09.2015 - Tato kniha zaplňuje díru na trhu, neboť v tomto oboru chyběl ucelený odborný text. Kniha poskytuje dostatek informací pro specialisty, je však i dobrým učebním materiálem pro postgraduální studenty, neboť je vytvořena mnoha zkušenými odborníky v...
 MULTIDETEKTOROVÁ...

MULTIDETEKTOROVÁ VÝPOČETNÍ TOMOGRAFIE. PERFUZNÍ VYŠETŘENÍ

03.08.2015 - Medicína se stále více opírá o zobrazovací metody. V této publikaci se autoři věnují teorii i praxi využití perfuzního CT. První část knihy se zaměřuje na obecné věci, principy fungování a využití této vyšetřovací metody. Jsou popsány...
ROZTROUŠENÁ...

ROZTROUŠENÁ SKLERÓZA V PRAXI

29.06.2015 - Přes veškeré poznatky a rozvoj diagnostických a léčebných postupů, zůstává roztroušená skleróza oříškem. Jedná se o autoimunitní onemocnění centrálního nervového systému, které má invalidizující charakter a postihuje často lidi...
INOVATIVNÍ...

INOVATIVNÍ ZOBRAZOVACÍ METODY

01.06.2015 - Technologie ve všech oblastech lidského života se rychle vyvíjejí. Nejinak je tomu v medicíně. Tato kniha přináší pohled na vývoj technologií v posledních 30 letech, ale také přehled o v současnosti využívaných moderních postupech...
GENETIKA V KLINICKÉ...

GENETIKA V KLINICKÉ PRAXI II.

25.05.2015 - V nedávné době vyšel druhý díl Genetiky v klinické praxi. Je nesporné, že medicína se v současné době soustřeďuje nejen ne léčbu, ale také na prevenci, snaží se nemocem předcházet a hledat příčiny, které k nemocem vedou. Často jsou tyto...
TRAUMATOLOGIE HRUDNÍKU

TRAUMATOLOGIE HRUDNÍKU

11.05.2015 - Autor se zaměřuje na problematiku, s níž se setkává ve své praxi téměř každý lékař, zvláště pak chirurgové a lékaři v terénu. Přináší ucelený a přehledný pohled na poranění hrudníku, která jsou častou příčinou úmrtí, např. při...
STERILIZACE A DEZINFEKCE

STERILIZACE A DEZINFEKCE

30.03.2015 - Nové vydání (2., doplněné a přepracované) této publikace je určeno profesionálním pracovníkům různých odborností, kteří při výkonu své práce provádějí sterilizaci, vyšší stupeň dezinfekce, dezinfekci, úklid, popřípadě dezinsekci a...
ZÁKLADY...

ZÁKLADY ZOBRAZOVACÍCH METOD

16.03.2015 - Publikace plzeňských autorů stručně a přehledně nabízí základní poznatky o současných zobrazovacích metodách v medicíně. Kniha je koncipována jako učební text, kdy didakticky přehledný text, tabulky, schémata a více než tři sta obrázků...
UKONČOVÁNÍ LÉČBY...

UKONČOVÁNÍ LÉČBY PACIENTA A TRESTNÍ ODPOVĚDNOST LÉKAŘE

17.02.2015 - Rozhodování o léčbě na konci života pacienta představuje jednu z nejsložitějších otázek nejen medicíny a práva, ale i etiky a ekonomie. Při ukončování život udržující či život prodlužující léčby musí být ze strany lékaře respektován...
VNITŘNÍ LÉKAŘSTVÍ

VNITŘNÍ LÉKAŘSTVÍ

05.01.2015 - Po deseti letech od uvedení úspěšné učebnice Základy vnitřního lékařství vychází vydání nové, kompletně přepracované a výrazně rozšířené. S rozšířením dosavadního textu a tematického záběru došlo i k úpravě názvu. Autory jsou...
DIFERENCIÁLNÍ...

DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTIKA V PEDIATRII

29.12.2014 - Publikace poskytuje stručný přehled základních problémů, příznaků a projevů nemocí v dětském lékařství, které napomáhají provedení diferenciální diagnostiky - specifického postupu v medicíně, jenž dovoluje s vysokou pravděpodobností...
FITNESS PROGRAMY Z...

FITNESS PROGRAMY Z POHLEDU KINANTROPOLOGIE

22.12.2014 - Cvičení ve fitness centrech je dnes nejrozšířenější cílená strukturovaná pohybová aktivita. Jeho přínosy v oblasti zdravotně orientované zdatnosti jsou neoddiskutovatelné, a proto by mu odborníci měli věnovat náležitou pozornost. Publikace se...
 GERONTOREVMATOLOGIE

GERONTOREVMATOLOGIE

02.12.2014 - Publikace předních českých a slovenských autorů pod vedením prof. MUDr. Jozefa Rovenského, DrSc., z Národního ústavu revmatických chorob v Piešťanech, má ambice stát se základní monografií specializovaného oboru gerontorevmatologie, který se...
INTENZIVNÍ MEDICÍNA

INTENZIVNÍ MEDICÍNA

14.10.2014 - Čtrnáct let od prvního a jedenáct let od druhého vydání jediné celostátní učebnice oboru intenzivní medicíny uplynulo od okamžiku, kdy vychází vydání nové, kompletně přepracované a v téměř trojnásobném rozsahu. Publikace se ihned po svém...
DEGENERATIVNÍ...

DEGENERATIVNÍ ONEMOCNĚNÍ PÁTEŘE

23.09.2014 - Bolest bederní páteře patří k onemocněním s velmi častým výskytem. Pacienti s těmito bolestmi velmi často postupně navštěvují řadu lékařů různých oborů v naději, že naleznou pomoc. Předkládaná monografie proto přináší komplexní pohled...
KLINICKÁ PEDIATRIE

KLINICKÁ PEDIATRIE

16.09.2014 - Moderní učební text státnicového oboru navazuje na publikaci motolských autorů Preklinická pediatrie a představuje nové a ucelené zpracování pediatrických oborů. Zprostředkovává základní pohled na nejdůležitější oblasti péče o dítě a...
 SPECIÁLNÍ CHIRURGIE

SPECIÁLNÍ CHIRURGIE

04.09.2014 - "Již třetí, přepracované a aktualizované vydání úspěšné a oblíbené učebnice plně uspokojí svým rozsahem nejen studenty lékařských fakult, ale i mladé lékaře. Původní cíl: vytvořit moderní učebnici pro pregraduální výuku chirurgie v...
TRENDY SOUDOBÉ...

TRENDY SOUDOBÉ OFTALMOLOGIE, sv. 9

29.08.2014 - "Devátý svazek publikační řady postgraduálních textů Trendy soudobé oftalmologie přináší informace o nových poznatcích z mnoha oblastí očního lékařství, které jsou jen málo dostupné v běžné literatuře a jsou předmětem zájmu jak...
ORTODONCIE

ORTODONCIE

20.08.2014 - "Autorský kolektiv odborníků a pedagogů několika lékařských fakult České i Slovenské republiky připravil novou základní učebnici ortodoncie, specializovaného lékařského oboru, který se zabývá diagnostikou, terapií a prevencí odchylných poloh...