Medindex pro lékaře Knihy: Medindex ® The Lancet 2018 The Lancet Oct 13, 2018

The Lancet

The Lancet Oct 13, 2018

12.10.2018

Účinnost a bezpečnost ustekinumabu u pacientů s aktivním systémovým lupusem: multicentrická dvojitě zaslepená randomizovaná kontrolovaná studie fáze 2

Ustekinumab je monoklonální protilátka cílící na IL-12 a IL-23 a je schválený pro léčbu plakoidní psoriázy, psoriatické artritidy a Crohnovy nemoci.
IL-12 a IL-23 je také možné využít při léčbě lupusu u pacientů se středně až těžce aktivní nemoci, která nereaguje či špatně reaguje na léčbu. Na potvrzení možnosti využití ustekinumabu byla vytvořena multicentrická dvojitě zaslepená randomizovaná kontrolovaná fáze 2 studie. Randomizováno bylo 102 pacientů, kteří měli séropozitivní lupus. Pacienti pocházeli ze 44 léčebných center v Argentině, Německu, Maďarsku, Mexiku, Polsku, Španělsku, Taiwanu a USA. Pacienti byli rozděleni 3:2 ustekinumab vs. placebo. Hodnotila se aktivita nemoci, přítomnost lupusové nefritidy, kožní biopsie atd. po 24 týdnech. Po 24 týdnech došlo u 60 % pacientů ve skupině s ustekinumabem a u 33 % pacientů s placebem k odpovědi dle vytýčených parametrů. Rozdíl mezi baseline a konečným stavem byl alespoň 28 %. Během terapie došlo u 78 % pacientů s ustekinumabem a u 67 % pacientů s placebem k výskytu komplikací. Nejčastěji se jednalo o infekce 45 % u ustekinumabu a u 50 % pacientů na placebu mělo infekci během terapie. Nevyskytlo se žádné úmrtí či potřeba léčit oportunní nemoci, HZV, TBC nebo malignity.
Přidání ustekinumabu ke standardní terapii vede k vyššímu účinku, což je potvrzené klinickými i laboratorními parametry, než placebo u pacientů se systémovým lupusem.
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(18)32167-6/fulltext

Bibliografické údaje:

Titul: Volume 392 Number 10155 p1279-1368 e11
Vydavatel: Elsevier Inc.
ISBN: 0140-6736
Odkaz na stránky: https://www.thelancet.com/journals/lancet/issue/vol392no10155/PIIS0140-6736(18)X0043-9
Půjčit si tuto knihu