Medindex pro lékaře Knihy: Medindex ® The Journal of Immunology 2018 The Journal of Immunology October 15, 2018

The Journal of Immunology

The Journal of Immunology October 15, 2018

15.10.2018

Virus chřipky A způsobuje chronickou plicní nemoc, která je v místě zbytků aktivní virové RNA

Klinické a experimentální observace předpokládají, že chronická plicní nemoc má přímou souvislost s virovými respiračními infekcemi. Zatím však dlouhodobý aspekt této spojitosti nebyl přesně definován s použitím viru, který se replikuje také u lidí v dostatečné míře, aby odpovídal zvířecím modelům. V této studii autoři využili virus chřipky A a prokázali, že virus chřipky A dosahuje 1x 106 zvýšení nálože v plicích a také dávkově dependentní klinický průběh u nemocných myší. Navíc je tento proces spojen s následnou perzistencí zbytků negativního a pozitivního řetězce virové RNA ještě dalších 15 týdnů a chronickou plicní nemocí po dobu minimálně 26 týdnů postinfekčně. Tento chronická stav se manifestuje jako fokální oblast s bronchiolizací a produkcí hlenu, který obsahuje zbytky virové RNA společně s mucinem Muc5ac a IL-13 mRNA, což není přítomno ve zbylých částech plic. Nadměrná produkce hlenu v dýchacích cestách je spojená s rozvojem hyperreaktivity dýchacích cest, ale ne s fibrotizujícími procesy a emfyzémem. To může být částečně zeslabeno omezením produkce IL-13 nebo deficitem STAT6. Deficit IL-13 nebo STAT6 způsobují reciproký nárůst IL-17 mRNA a infiltraci plic neutrofily. Výsledek dokazuje, že viry mají kapacitu vyvolat v plicích chronickou plicní nemoc, která má fokální charakter, kde zůstávají aktivní zbytky virové RNA. Virová nálož/dávka je spojená s vyšší hladinou replikace virů a vážností akutní infekce a je také determinantou pro rozvoj chronické plicní nemoci, jako je astma a CHOPN s IL-13 závislým a IL-13/IL-17 nezávislým mechanismem.

http://www.jimmunol.org/content/201/8/2354


Zacílení na peroxiredoxin 1 pomocí kurkuminového analoga inhibuje aktivaci NLRP3 a zmírňuje průběh LPS-indukované sepse u myší

Aberantní aktivace NLRP3 inflamazomů vede k nástupu a progresi různých typů zánětlivých nemocí. Je tedy snaha vytvořit preparát, který by blokoval sestavení inflamasomů. V této studii autoři testovali sérii malých složek s protizánětlivou aktivitou a podařilo se jim identifikovat nový NLRP3 inflamazomový inhibitor, AI-44, což je kurkuminový analog, který selektivně inhibuje signál 2, ale ne signál 1 pro aktivaci NLPR3. AI-44 se váže na peroxiredoxin a podporuje jeho interakci s prokaspázou 1, což vede k supresi asociace prokaspázy 1 s adaptorovým proteinem ASC, který aktivuje prokaspázu 1. Sestavení NLRP3 je narušeno a aktivace kaspázy inhibována. KO peroxiredoxinu výrazně omezuje efekt AI-44 na NLRP3. AI-44 při použití in vivo zmírňuje průběh LPS-indukované endotoxémie právě supresí aktivace NLRP3. Studií se tedy podařilo prokázat, že peroxiredoxin je důležitý negativní regulátor NLPR3 aktivace a AI-44 je slibným kandidátem, který podpoří jeho účinky, pro léčbu zánětlivých nemocí, včetně sepse, které jsou dány aktivací NLRP3.

http://www.jimmunol.org/content/201/8/2403

Bibliografické údaje:

Titul: Volume 201,Issue 8
Vydavatel: The American Association of Immunologists, Inc.
ISBN: 1550-6606
Odkaz na stránky: http://www.jimmunol.org/content/201/8
Půjčit si tuto knihu