Medindex pro lékaře Knihy: Medindex ® NEJM - The New England Journal of Medicine 2018 NEJM August 9, 2018

NEJM

NEJM August 9, 2018

09.08.2018

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1800927

Vliv suplementace matek vitamínem D na růst dětí

Zatím není přesně jasné, jakou roli hraje podávání vitamínu D během těhotenství a kojení v místech, kde se běžně vyskytuje deficit vitamínu D. Jaký vliv má na matku a na dítě.
Byla vytvořena randomizovaná, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná studie v Bangladéši, která hodnotila přínos prenatálního podávání vitamínu D a také během kojení. Hodnotila se velikost dítěte do 1 roku, dle růstových standardů WHO. Jedna skupina nedostávala vitamín D vůbec, tři skupiny dostávaly vitamín D pouze prenatálně, pátá skupiny dostávala vitamín D pre- i postnatálně. Mezi 1164 dětmi v jednom roce nebyly žádné signifikantní rozdíly v délce. Stejně tak se nelišily další antropometrické parametry, průběh porodu, morbidita atd. Suplementace vitamínem D měla vliv na koncentraci 25-hydroxyvitaminu D a vápníku v séru matek a dětí. Měla také vliv na exkreci vápníku močí a hladinu parathormonu u matek.
V populaci, která se potýká s prenatálním deficitem D a restrikcí růstu plodu a kojenců, nemá suplementace vitamínem D vliv na růst dítěte.


https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1800566

Indukovaný porod vs. očekávání přirozeného porodu u nízkorizikových nullipar

Vliv perinatální a maternální následky indukce porodu ve 39. týdnu mezi nízkorizikovými nulliparami není dostatečně popsán.
V multicentrické studii byly náhodně rozděleny nízkorizikové nullipary v 38. týdnu + 0 a 38. týdnu + 6 dní do skupin, kdy u jedné byl ve 39. týdnu +0/4 dny porod indukován (3062 žen) a druhé se vyčkávalo (3044 žen). Primárním výstupem bylo perinatální úmrtí nebo vážné neonatální komplikace, sekundárním výstupem byla nutnost provést císařský řez. Primární sledované parametry byly zaznamenány u 4,3 % novorozenců ve skupině s indukovaným porodem vs. 5,4 % ve skupině s vyčkávacím režimem. Frekvence císařského řezu byla signifikantně nižší ve skupině s indukovaným porodem (18,6 vs. 22,12 %). Indukce porodu ve 39. týdnu u nízkorizikových nullipar nemá vliv na novorozence (úmrtí, vážné komplikace), výrazně však snižuje frekvenci císařského řezu.

Bibliografické údaje:

Titul: VOL. 379 NO. 6
Vydavatel: Massachusetts Medical Society
ISBN: 1533-4406
Odkaz na stránky: https://www.nejm.org/toc/nejm/379/6
Půjčit si tuto knihu