Medindex pro lékaře Knihy: Medindex ® JID - Journal of Investigative Dermatology 2022 JID

JID

JID

01.04.2023

Deficit AIRE u myší vede k rozvoji lézí, které jsou typické pro lidi s alopecia areata

Alopecia areata (AA) je autoimunitní onemocnění vedoucí ke ztrátě vlasů. V současné době neexistuje léčba. Pacienti s variantami v genu AIRE jsou 15× náchylnější k vzniku AA než běžná populace. Autoři se zaměřili na roli AIRE v patogenezi AA. Vytvořili AIRE deficitní myši a u 62 % se spontánně rozvinula AA. Vzniklé perzistující léze měly podobné znaky jako u lidí. V lézích byly zachyceny dystrofie vlasových folikulů (VF) a redukovaný anagen a snížená proliferace VF, došlo také ke změnám pigmentu vlasů, délky vlasů a jejich ztenčení. Zánětlivý infiltrát v lézích obsahoval CD8+ a CD4+ T lymfocyty, CD68+ makrofágy a mastocyty. V lézích byly zvýšeně exprimovány geny kódující chemokiny a receptory interferonu gamma a transkripční faktory rodiny STAT. Imunobarvením v AIRE -/- lézích se také odhalilo, že je zvýšeně exprimován hlavní imunohistokompatibilní komplex I a snížený byl alfa-melanocyty stimulující hormon. To naznačuje, že dochází k narušení imunoprivilegovaných míst a zvýšení aktivace STAT1 v keratinocytech VF.
https://www.jidonline.org/article/S0022-202X(22)02642-2/fulltext

Apelinový receptor může být specifickým markerem a terapeutickým cílem u IH
Infantilní hemangiom (IH) je častý benigní tumor u novorozenců a malých dětí. Je citlivý na léčbu propranololem. Objevuje se však také rezistence, proto je potřeba vyvinout nové léky. Autoři se zaměřili na receptor pro apelin (APJ), který by mohl být terapeutickým cílem u IH. Zjistili, že APJ je exprimován pouze v endotelových buňkách IH (HemECs) a jeho antagonista ML221 může negativně regulovat životaschopnost a funkce HemECs. Tento inhibiční účinek bylo možné replikovat na modelu myšího hemangiomu. Důležité je, že experimenty in vitro také ukázaly, že ML221 neovlivňuje proliferaci ani angiogenezi normálních endotelových buněk ani HemECs s vyřazeným APJ. Dalšími analýzami se zjistilo, že inhibiční účinek ML221 na HemECs je dán tím, že potlačuje aktivaci mitogenem aktivované proteinkinázy/extracelulárním signálem regulované kinázy. Výsledky ukazují, že vývoj léčiv proti IH by měl být zacílen na APJ, který byl zároveň navržen jako specifický marker pro IH.
https://www.jidonline.org/article/S0022-202X(22)02643-4/fulltext

Bibliografické údaje:

Titul: VOLUME 143, ISSUE 4
Vydavatel: Elsevier Inc.
ISBN: 1523-1747
Odkaz na stránky: https://www.jidonline.org/issue/S0022-202X(23)X0003-7
Půjčit si tuto knihu