Medindex pro lékaře Knihy: Medindex ® Blood 2018 Blood

Blood

Blood

11.01.2018

http://www.bloodjournal.org/content/131/2/182

Léčba ibrutinibem u relabujícího či refrakterního folikulárního lymfomu, druhá fáze studie

Většina pacientů s folikulárním lymfomem má zkušenosti s opakovanou léčbou vinou relapsů. Ibrutinib, tj. inhibitor Brutonovy tyrosinové kinázy, byl schválen pro léčbu B lymfocytárních malignit a prokázal i slibnou aktivitu u pacientů s folikulárním lymfomem v první fázi studie. Ve druhé fázi bylo 40 pacientů, kteří dostávali 560 mg/den do doby progrese nebo intolerance. Primárním cílem bylo zjistit ORR (overall response rate). ORR byla 37,5 % a kompletní odpověď u 12,5 % pacientů, DOR (duration of response) byla 13,9 měsíců. 5 pacientů bylo v době psaní textu stále bez progrese a 4 pokračovali v terapii, 9 pacientů zemřelo. Medián přežití bez progrese byl 14 měsíců a dvouletého přežití bez progrese dosáhlo 20,4 % pacientů. U 16 % pacientů byla nalezena CARD11 mutace, které predikuje rezistenci k ibrutinibu. Ibrutinib byl dobře tolerovaný. Dle výsledků se zdá, že ibrutinib je vhodnou strategií pro léčbu pacientů s na něj citlivých folikulárních lymfomů.


http://www.bloodjournal.org/content/131/2/191

Lidský NOTCH4 je klíčovým terčem RUNX1 při diferenciaci megakaryocytů

Megakaryocyty v dospělé kostní dřeni produkují trombocyty, které hrají důležitou roli hemostáze. Monoalelické mutace v RUNX1 vedou k dědičným poruchám tvorby trombocytů (FPD). Zatím však nebyl zjištěn přesný mechanismus, který za tímto jevem stojí. K pokusům byly využity indukované pluripotentní kmenové buňky pacientů s FPD a nesly nonsese mutaci RUNX1. Produkce megakaryocytů z FPD-iPSCs byla redukována a korekce RUNX1 mutace obnovila produkci megakaryocytů. V dalším kroku se zjišťovaly geny, které jsou ovlivněny RUNX1. Byly identifikovány geny a jejich transkripty, které byly buď redukovány, nebo naopak zvýšeny při mutaci v RUNX1. Nejvíce byla ovlivněna exprese NOTCH4. Inaktivace NOTCH4 vedla ke zvýšení tvorby megakaryocytů. Dle studie tedy RUNX1 cílí na NOTCH4 a hraje roli v tvorbě megakaryocytů.

Bibliografické údaje:

Titul: Vol 131, Issue 2: 155-270
Vydavatel: American Society of Hematology
ISBN: 1528-0020
Odkaz na stránky: http://www.bloodjournal.org/content/131/2
Půjčit si tuto knihu