Medindex pro lékaře Časopisy: anotace JID - Journal of Investigative Dermatology 2018 Journal of Investigative Dermatology July 2018

Journal of Investigative Dermatology

Journal of Investigative Dermatology July 2018

25.06.2018

https://www.jidonline.org/article/S0022-202X(18)30125-8/fulltext

CXCL5 facilituje interakci melanomových buněk s neutrofily a metastazování do uzlin

Chemokiny ovlivňují nádorové metastazování a další typy buněk. Při zkoumání exprese chemokinové mRNA ze vzorků primárního lidského melanomu se zjistilo, že je výrazně zvýšená exprese CXCL5 u stadií T4 v porovnání např. s T1. Autoři popsali roli CXCL5 v progresi melanomu. K tomu vytvořili myší model metastazujícího melanomu, k tomu využili graft lidského melanomu zvýšeně exprimujícího CXCL5. CXCL5 neměl vliv na proliferaci melanomu in vitro a růst primárního nádoru in vivo, ale CXCL5 exprimující nádoru rekrutoval velké množství neutrofilů a vykazoval také výrazně vyšší lymfangiogenezi v modelu imunodeficitních myší. Rekrutované neutrofily se nacházely v blízkosti lymfatických cév, často v přímém kontaktu s melanomovými buňkami. Klinicky se tento efekt projevil jako zvýšené metastazování do lymfatických uzlin. U lidí se podařilo autorům najít pozitivní korelaci mezi CXCL5 expresí a počty neutrofilů u stadia T4 a s tím spojené metastazování do nejbližších uzlin.


https://www.jidonline.org/article/S0022-202X(18)30134-9/fulltext

β-adrenergní receptory – přenos, degradace a povrchová exprese jsou alterovány u dermálních fibroblastů z hypertrofických jizev

Popáleninové trauma zvyšuje hodnoty katecholaminů a způsobuje tvorbu hypertrofické jizvy. Propranolol je nespecifický agonista β1 a β2 receptorů snižuje hypermetabolickou odpověď na zvýšené hladiny katecholaminů. Může tak dojít ke zmírnění hypertrofického jizvení. Přesný mechanismus tohoto efektu zatím nebyl popsán. Autoři zjistili, že popáleninové poranění má vliv na expresi β1, β2 a β3-AR, také na jejich pohyb a degradaci v lidských dermálních fibroblastech z hypertrofické jizvy i normálních fibroblastů. Bylo zkoumáno, jak adregenergní receptory ovlivňuje propranolol. Katecholaminy stimulovaná cAMP produkce byla nižší u fibroblastů z jizvy (HSFs) než u normálních fibroblastů. β1 a β2-AR povrchová expresebyla nižší u fibroblastů z jizvy, ale propranolol expresi zvýšil. Bazální ubiquitinace byla vyšší u HSFs než u normálních fibroblastů, což nasvědčuje tomu, že dochází k rychlejší degradaci receptorů. β-AR degradace byla způsobena hlavně lysosomálně specifickou ubiquitinací na Lys-63 jak v normálních fibroblastech, tak HSFs, to je přerušeno podáváním propranololu. Propranolol také cílil na pohybu β-AR do proteazomu. Využití konfokálního mikroskopu prokázalo, že je snížený pohyb β2-AR-GFP do lysosomálníhokompartmentu u katecholaminy stimulovaných HSFs. Data naznačují, že popáleninové trauma narušuje expresi, přenos a degradaciβ-AR v dermálních fibroblastech, což může ovlivnit podání propranololu.

Bibliografické údaje:

Titul: Volume 138, Issue 7, p1451-1674, e47-e49
Vydavatel: Elsevier Inc.
ISBN: 0022-202X
Odkaz na stránky: https://www.jidonline.org/issue/S0022-202X(18)X0007-4