Medindex pro lékaře Časopisy: anotace Blood 2018 Blood July 5, 2018

Blood

Blood July 5, 2018

06.07.2018

http://www.bloodjournal.org/content/132/1/59

Přítomnost velkých fokálních lézí je silně nezávislým prognostickým faktorem u mnohočetného myelomu

U mnohočetného myelomu se velmi často setkáváme s prostorovou heterogenitou, což ztěžuje klasifikaci rizika, které se odvíjí od vzorků tumoru hřebenu kosti kyčelní. Je velmi obtížné provádět biopsii z různých částí skeletu, hledají se tedy další strategie, které by pomohly stratifikovat riziko. Velikost lokálních lézí se ukázala být možným náhradním markerem prostorové heterogenity. Je pravděpodobné, že získaná data ze zobrazovacích metod by mohlo zlepšit určení rizika. V této studii autoři zjišťovali prognostickou hodnotu velikosti lézí u 404 nově diagnostikovaných pacientů s mnohočetným myelomem, kteří byli vhodnými kandidáty na transplantaci. Bylo využito zobrazení DWIBS (diffusion-weighted magnetic resonance imaging with background suppression). Autoři identifikovali přítomnost mnohočetných velkých lézí jako silný prognostický faktor. Pacienti s minimálně 3 velkými lézemi, plocha nad 5 cm2, měli špatnou prognózu v době přežití bez progrese nemoci a celkového přežití. Tento vzor byl nalezen u 13,8 % pacientů a byl nezávislý na RISS (Revised International Staging Systém), genetickém profilování rizika nebo extramedulárním onemocnění. Vyšší počet menších lézí není tak rizikový jako počet 3 a vyšší, které jsou nad daných 5 cm. Přítomnost 3 a více velkých lézí je tedy vysokým rizikem a je spojená se špatnou prognózou bez ohledu na jiných riziko hodnotících metodách.

Bibliografické údaje:

Titul: Vol 132, Issue 1: 1-112
Vydavatel: American Society of Hematology
ISBN: 1528-0020
Odkaz na stránky: http://www.bloodjournal.org/content/132/1